Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009

Kazalo

80. Pravilnik o registru licenc izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti in licencah za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti, stran 197.

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 87.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP in 23/08) in 14. člena statuta Zbornice fizioterapevtov Slovenije je skupščina Zbornice na seji dne 10. 6. 2008 v soglasju z ministrom za zdravje sprejela
P R A V I L N I K
o registru licenc izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti in licencah za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik ureja vodenje registra licenc izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: register licenc), ki ga vodi Zbornica fizioterapevtov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica). Vodenje registra licenc obsega vsebino registra licenc, vpis v register licenc, spremembo vpisa v register licenc, izbris iz registra licenc in izdajo potrdil.
(2) Ta pravilnik določa tudi pogoje in postopek za podelitev, podaljšanje in odvzem licenc izvajalcem fizioterapevtske dejavnosti.
2. člen
(izvajalci fizioterapevtske dejavnosti)
Izvajalci fizioterapevtske dejavnosti so:
– zdravstveni delavci izvajalci fizioterapevtske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: fizioterapevti);
– zdravstveni delavci, fizične ali pravne osebe, zasebni izvajalci fizioterapevtske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalci).
3. člen
(obveznost vpisa in pravne posledice vpisa v register licenc)
(1) Izvajalci fizioterapevtske dejavnosti, ki morajo biti vpisani v register licenc, so:
– diplomirani fizioterapevt/diplomirana fizioterapevtka;
– višji fizioterapevt/višja fizioterapevtka;
– višji fizioterapevt specialist nevrofizioterapevt/višja fizioterapevtka specialistka nevrofizioterapevtka;
– diplomirani fizioterapevt specialist nevrofizioterapevt/diplomirana fizioterapevtka specialistka nevrofizioterapevtka;
– diplomirani fizioterapevt specialist/diplomirana fizioterapevtka specialistka;
– državljani držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki v Republiki Sloveniji občasno ali priložnostno opravljajo fizioterapevtsko dejavnost, pred začetkom opravljanja fizioterapevtske dejavnosti.
(2) Izvajalec fizioterapevtske dejavnosti sme samostojno opravljati fizioterapevtsko dejavnost, če je vpisan v register licenc in izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon in ta pravilnik.
II. VPIS V REGISTER LICENC
4. člen
(vloga za vpis v register licenc)
(1) Vpis v register licenc se opravi na zahtevo fizioterapevta oziroma zasebnega izvajalca (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) na obrazcih, ki sta priloga 1 in priloga 2 tega pravilnika.
(2) Vlogo za vpis v register licenc mora vlagatelj podati pred začetkom opravljanja fizioterapevtske dejavnosti.
(3) Vloga za vpis fizioterapevta v register licenc obsega:
– ime in priimek;
– datum in kraj rojstva;
– državljanstvo;
– naslov stalnega bivališča;
– naslov začasnega bivališča;
– podatki o zaključenem šolanju (diploma, strokovni izpit – kraj, številka in datum);
– navedbo strokovnega naslova;
– navedbo naziva oziroma specializacije;
– navedbo pridobljenih dodatnih znanj (podiplomska izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja);
– navedbo pridobljenih znanstvenih in pedagoških naslovov (področje in datum);
– naziv in naslov organizacije, kjer opravlja ali bo opravljal fizioterapevtsko dejavnost;
– navedbo, da mu s sodno odločbo ni prepovedano opravljati fizioterapevtske dejavnosti;
– če je vlagatelj pridobil poklicno kvalifikacijo v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije skladno s posebnim zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij.
(4) Vloga za vpis zasebnega izvajalca v register licenc obsega:
– ime in priimek fizioterapevta, nosilca dejavnosti;
– datum in kraj rojstva;
– državljanstvo;
– naslov stalnega bivališča;
– naslov začasnega bivališča;
– podatki o zaključenem šolanju (diploma, strokovni izpit – kraj, številka in datum);
– navedbo strokovnega naslova;
– navedbo naziva oziroma specializacije;
– navedbo pridobljenih dodatnih znanj (podiplomska izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja);
– navedbo pridobljenih znanstvenih in pedagoških naslovov (področje in datum);
– naziv in statusno obliko zasebnega izvajalca;
– sedež in naslov sedeža, kjer se opravlja zasebna fizioterapevtska dejavnost;
– datum sklenitve in trajanje pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) ter področje in obseg programa, za katero je sklenjena pogodba z Zavodom;
– navedbo, da nosilcu ni s sodno odločbo prepovedano opravljati fizioterapevtske dejavnosti;
– če je vlagatelj pridobil poklicno kvalifikacijo v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije skladno s posebnim zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij.
(5) Državljani držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki opravljajo fizioterapevtsko dejavnost na območju druge države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije in želijo v Republiki Sloveniji občasno ali priložnostno opravljati fizioterapevtsko dejavnost, morajo pred začetkom opravljanja te dejavnosti to prijaviti ministrstvu, pristojnemu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Prijava mora vsebovati:
– ime in priimek;
– kraj in datum rojstva;
– državljanstvo;
– vrsta, čas in kraj opravljanja fizioterapevtske dejavnosti;
– dokazila o doseženi izobrazbi in usposobljenosti za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti;
– potrdilo o zakonitem opravljanju fizioterapevtske dejavnosti v drugi državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije;
– potrdilo o nekaznovanosti;
– navedbo začasnega bivališča v Republiki Sloveniji, če narava opravljanja storitve zahteva začasno bivanje na ozemlju Republike Slovenije;
– podatke o zavarovalnem kritju ali drugih načinih osebnega ali kolektivnega zavarovanja v zvezi s poklicno odgovornostjo;
– dokazila o poklicnih kvalifikacijah.
(6) Popolno prijavo iz prejšnjega odstavka ministrstvo pošlje Zbornici, ki izvajalca fizioterapevtske dejavnosti državljana druge države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije začasno vpiše v register licenc.
(7) Vsi podatki vlagatelja v vlogi in prijavi iz tega člena morajo biti resnični in nezavajajoči.
5. člen
(dokazila)
(1) Če se podatki iz prejšnjega člena ne nahajajo v uradnih evidencah, ministrstvo izvajalca fizioterapevtske dejavnosti pozove, da predloži potrdila, izpiske in druge dokumente, s katerimi se dokazuje resničnost podatkov v vlogi.
(2) K vlogi iz tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena je izvajalec fizioterapevtske dejavnosti dolžan predložiti dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev:
– potrdila o dodatnih znanjih,
– potrdila o opravljeni specializaciji in pridobljenih nazivih.
(3) Zasebni izvajalec je dolžan ministrstvu predložiti tudi dokazilo o tem, da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in, če to zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre.
(4) K prijavi iz petega odstavka prejšnjega člena je treba priložiti potrdila, ki ne smejo biti starejša od 12 mesecev. Predložijo se v overjenem prevodu v slovenski jezik, na zahtevo ministrstva mora vlagatelj na vpogled predložiti orginalno listino. Na območjih kjer prebivata narodnostni manjšini so potrdila lahko tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku.
6. člen
(nepopolna vloga)
(1) Če je vloga nepopolna, Zbornica zahteva, da jo vlagatelj v osmih dneh dopolni.
(2) Če vlagatelj vloge v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, jo Zbornica s sklepom zavrže.
7. člen
(ponovna vloga)
Če je bila vloga zavržena, lahko vlagatelj kadarkoli ponovno vloži novo vlogo za vpis v register licenc.
8. člen
(postopek vpisa v register licenc)
(1) Zbornica na podlagi popolne vloge izvede postopek za ugotovitev izpolnjevanja predpisanih pogojev in najkasneje v 30 dneh od vložitve popolne vloge izda ustrezno odločbo.
(2) Postopek vpisa v register licenc se izvede skladno z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
9. člen
(odločba o vpisu v register licenc)
(1) Odločba o vpisu v register licenc obsega vse potrebne podatke, ki se vpisujejo v register licenc.
(2) Odločba o vpisu v register licenc mora biti obrazložena.
(3) Zoper odločbo o vpisu v register licenc je dovoljena pritožba na ministrstvo.
10. člen
(spremembe podatkov)
(1) Spremembe podatkov, ki so narekovali izdajo odločbe o vpisu v register licenc ali ki se nanašajo na podatke iz 14. člena tega pravilnika, vpisane v register licenc, je izvajalec fizioterapevtske dejavnosti dolžan sporočiti Zbornici najkasneje v 15 dneh od nastanka spremembe.
(2) Izvajalec fizioterapevtske dejavnosti, ki iz neopravičenih razlogov Zbornici ne sporoči sprememb podatkov, sam nosi stroške spremembe vpisa ali izbrisa iz registra licenc.
III. IZBRIS IZ REGISTRA LICENC
11. člen
(izbris iz registra licenc)
(1) Postopek izbrisa iz registra licenc se opravi na predlog izvajalca fizioterapevtske dejavnosti ali po uradni dolžnosti.
(2) Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu iz registra licenc ni dovoljeno opravljati fizioterapevtske dejavnosti.
(3) Razlogi za izbris iz registra licenc so naslednji:
– če izvajalec fizioterapevtske dejavnosti izjavi, da ne želi biti več vpisan v register licenc;
– če izvajalec fizioterapevtske dejavnosti preneha začasno oziroma trajno opravljati fizioterapevtsko dejavnost;
– če je bila izvajalcu fizioterapevtske dejavnosti trajno odvzeta licenca za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: licenca);
– ob trajni nezmožnosti za delo izvajalca fizioterapevtske dejavnosti;
– zaradi sodne prepovedi začasnega ali trajnega opravljanja fizioterapevtske dejavnosti;
– ob smrti izvajalca fizioterapevtske dejavnosti;
– če je opravljanje fizioterapevtske dejavnosti v nasprotju s podatki v registru licenc;
– če izvajalec fizioterapevtske dejavnosti ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti.
(4) V primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka izvajalec fizioterapevtske dejavnosti vloži predlog za izbris iz registra licenc, v kateri navede razlog za izbris.
(5) V primerih iz druge do osme alinee tretjega odstavka tega člena se izbris iz registra licenc opravi po uradni dolžnosti.
(6) V primeru izbrisa iz registra licenc je treba v registru licenc dopisati datum izbrisa z navedbo razloga za izbris iz registra licenc.
(7) Zoper odločbo Zbornice je dovoljena pritožba na ministrstvo.
12. člen
(ponovni vpis v register licenc)
(1) Izvajalec fizioterapevtske dejavnosti, pri katerem je bil opravljen izbris iz registra licenc na njegov predlog, se lahko na podlagi vloge iz 4. člena tega pravilnika ponovno vpiše v register licenc, če izpolnjuje pogoje za vpis.
(2) Izvajalec fizioterapevtske dejavnosti, ki je bil izbrisan iz registra licenc, ker mu je bil izrečen začasni varnostni ukrep prepovedi opravljanja fizioterapevtske dejavnosti oziroma poklica, ali mu je bil v disciplinskem postopku izrečen izbris iz registra licenc, se lahko na podlagi vloge iz 4. člena tega pravilnika ponovno vpiše v register licenc, ko preteče rok veljavnosti izrečenega začasnega varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja fizioterapevtske dejavnosti ali disciplinskega ukrepa, če izpolnjuje pogoje za vpis.
IV. VSEBINA REGISTRA LICENC
13. člen
(vodenje registra licenc)
(1) Register licenc se vodi v pisni in elektronski obliki. Register licenc v pisni obliki (registrska knjiga) se vodi ročno in obsega tudi zbirko listin oziroma dokazil, vlog, sklepov in odločb ter seznam. Listine se hranijo v arhivu Zbornice. Register licenc v elektronski obliki vsebuje podatke z listin, določenih s tem pravilnikom.
(2) Registrska knjiga vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa;
– ime in priimek izvajalca fizioterapevtske dejavnosti;
– datum in kraj rojstva izvajalca fizioterapevtske dejavnosti;
– prebivališče izvajalca fizioterapevtske dejavnosti;
– datum prispetja vloge;
– popis prilog;
– šifro in datum odločbe o vpisu v register licenc;
– šifro in datum o izbrisu iz registra licenc.
(3) Podatki vpisa v pisni in elektronski obliki morajo biti v delu, ki se nanaša na obvezne podatke vpisa identični. Zaradi narave povezanosti podatkov, se podatki o izvajalcih fizioterapevtske dejavnosti v elektronski različici registra licenc povezujejo.
(4) Zbornica lahko v registru licenc zbira in vodi tudi druge podatke, potrebne za njeno nemoteno delovanje, v primeru zbiranja osebnih podatkov pa lahko te zbira le v primerih, določenih z zakonom ali ob pisnem soglasju vlagatelja.
14. člen
(podatki registra)
(1) V register licenc se vpisujejo naslednji podatki fizioterapevtov:
1. zaporedna številka vpisa v register licenc;
2. označba, da gre za fizioterapevta;
3. datum vložitve vloge;
4. vrsta vpisa (redni ali začasni);
5. ime in priimek, rojstni datum in kraj rojstva;
6. naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka);
7. državljanstvo;
8. davčna številka;
9. dosežena izobrazba in strokovni naslov;
10. podatki o dodatnih podiplomskih izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih;
11. doseženi nazivi v fizioterapevtski dejavnosti in drugi nazivi;
12. datum vpisa v register licenc;
13. datum izbrisa iz registra licenc;
14. spremembe vpisa v register licenc;
15. datum spremembe vpisa v register licenc;
16. morebitne spremembe;
17. izrečeni ukrepi glede na kršitev Kodeksa etike fizioterapevtov Slovenije (Uradni list RS, št. 6/02), Pravilnika o odgovornosti za kršitve pravil (FIZIS, letnik 1, št. 2, Ljubljana, december 1994, str. 8–22) in drugih aktov Zbornice.
(2) V register licenc se vpisujejo naslednji podatki v zvezi z zasebnimi izvajalci:
1. zaporedna številka vpisa v register licenc;
2. označba, da gre za zasebnega izvajalca;
3. datum vložitve vloge;
4. vrsta vpisa (redni ali začasni);
5. ime in priimek, rojstni datum in kraj rojstva zasebnega izvajalca;
6. naslov stalnega bivališča (kraj, ulica in hišna številka);
7. državljanstvo;
8. dosežena izobrazba in strokovni naslov;
9. podatki o dodatnih podiplomskih izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih;
10. doseženi nazivi v fizioterapevtski dejavnosti in drugi nazivi;
11. identifikacijska številka (ID za DDV) oziroma davčna številka;
12. datum vpisa v register licenc;
13. datum izbrisa iz registra licenc;
14. vrsto zdravstvene dejavnosti, ki jo bo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) posameznik opravljal kot zasebno dejavnost;
15. naziv in statusna oblika (firma);
16. sedež in naslov sedeža kjer opravlja ali bo opravljal fizioterapevtsko dejavnost (kraj, ulica in hišna številka);
17. datum pričetka opravljanja zasebne fizioterapevtske dejavnosti;
18. datum sklenitve in trajanje pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) ter področje in obseg programa, za katerega je sklenjena pogodba z Zavodom;
19. datum prenehanja opravljanja zasebne fizioterapevtske dejavnosti;
20. začasna prekinitev opravljanja zasebne fizioterapevtske dejavnosti;
21. spremembe vpisa v register licenc;
22. datum spremembe vpisa v register licenc;
23. morebitne spremembe;
24. izrečeni ukrepi glede na kršitev Kodeksa etike fizioterapevtov Slovenije, Pravilnika o odgovornosti za kršitve pravil in drugih aktov Zbornice.
(3) V register licenc se vpisujejo tudi podatki o licenci, in sicer:
– datum izdaje licence;
– številka licence;
– rok veljavnosti licence;
– področje in strokovni naslov za katerega se licenca izdaja.
(4) Vpisi se vodijo v registru licenc fizioterapevtov in zasebnih izvajalcev.
(5) Register licenc zasebnih izvajalcev se vodi ločeno od registra licenc fizioterapevtov.
V. LICENCE
15. člen
(odločbe v postopkih in javna listina)
(1) V postopku pri odločanju o podelitvi, podaljšanju in odvzemu licenc Zbornica v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, izda odločbo.
(2) V 8 dneh po pravnomočnosti odločbe o podelitvi ali podaljšanju licence, se na posebnem obrazcu izda licenca, ki je javna listina in dokazuje strokovno usposobljenost izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti (diplomirani fizioterapevt oziroma diplomirana fiozioterapevtka, višji fizioterapevt oziroma višja fizioterapevtka, višji fizioterapevt specialist nevrofizioterapevt oziroma višja fizioterapevtka specialistka nevrofizioterpevtka, diplomirani fizioterapevt specialist oziroma diplomirana fizioterapevtka specialistka – skladno z opravljeno specializacijo; v nadaljnjem besedilu: izvajalec) za samostojno opravljanje fizioterapevtske dejavnosti v Republiki Sloveniji.
(3) Obrazec listine iz prejšnjega odstavka je v Prilogi 3 tega pravilnika.
16. člen
(časovna veljavnost licence)
Licenca se podeli za obdobje sedem let (v nadaljnjem besedilu: licenčno obdobje).
17. člen
(pogoji za podelitev licence)
(1) Pogoji za podelitev licence so:
1. za višje fizioterapevte:
– pridobljena diploma višje strokovne šole v Republiki Sloveniji najkasneje do 30. septembra 2002 ali v bivši Socialistični federativni Republiki Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali nostrificirana diploma s strokovnega področja fizioterapevtske dejavnosti oziroma priznana enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja;
– opravljeno pripravništvo in strokovni izpit;
– vpis v register licenc fizioterapevtov (v nadaljnjem besedilu: register licenc).
2. za diplomirane fizioterapevte:
– pridobljena diploma visoke strokovne šole v Republiki Sloveniji;
– opravljeno pripravništvo in strokovni izpit;
– vpis v register licenc;
3. za višje fizioterapevte specialiste nevrofizioterapvte:
– pridobljena diploma višje strokovne šole v Republiki Sloveniji;
– opravljeno pripravništvo in strokovni izpit;
– potrdilo o specializaciji, opravljeni najkasneje do 30. septembra 2002, z naslovom;
– vpis v register licenc;
4. za diplomirane fizioterapevte specialiste nevrofizioterapevte:
– pridobljena diploma visoke strokovne šole v Republiki Sloveniji;
– opravljeno pripravništvo in strokovni izpit;
– potrdilo o opravljeni specializaciji z naslovom;
– vpis v register licenc;
5. za diplomirane fizioterapevte specialiste:
– pridobljena diploma visoke strokovne šole v Republiki Sloveniji;
– opravljeno pripravništvo in strokovni izpit;
– potrdilo o opravljeni specializaciji z naslovom;
– vpis v register licenc.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek so pogoji za izvajalca, ki ima pridobljeno poklicno kvalifikacijo v drugi državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji:
– odločba o priznani poklicni kvalifikaciji skladno s posebnim zakonom, ki ureja postopek priznavanja kvalifikacij;
– vpis v register licenc;
– potrdilo pristojnega organa o dobrem imenu in ugledu, ki ob predložitvi ne sme biti starejše od treh mesecev.
VI. PODALJŠANJE LICENCE
18. člen
(postopek podaljšanja licence)
(1) Izvajalcu se podaljša licenca za obdobje sedem let na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti za delo v fizioterapevtski dejavnosti.
(2) Izvajalcu se preverjanje strokovne usposobljenosti za licenčno obdobje ugotavlja na podlagi licenčnih točk, ki jih izvajalec pridobi s stalnimi strokovnimi izobraževanji, izpopolnjevanji in usposabljanji (v nadaljnem besedilu: stalno izpopolnjevanje).
(3) Za podaljšanje licence mora izvajalec v preteklem licenčnem obdobju zbrati najmanj 12,5 licenčnih točk. Če izvajalec v tem obdobju ne opravlja fizioterapevtske dejavnosti s polnim delovnim časom, mu Zbornica za podaljšanje licence lahko izreče in predpiše preizkus strokovne usposobljenosti.
(4) Izvajalec si mora v preteklem licenčnem obdobju pridobiti vsaj 80% licenčnih točk na svojem strokovnem področju, na podlagi stalnega izpopolnjevanja iz 22. člena tega pravilnika.
(5) Če izvajalec ne pridobi potrebnega števila licenčnih točk za podaljšanje licence, mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti, ki ga predpiše Zbornica.
19. člen
(obvestilo o poteku veljavnosti licence)
(1) Zbornica obvesti izvajalca najpozneje šest mesecev pred potekom licence, da mu bo na določen datum licenca potekla. Obvesti ga o skupnem številu licenčnih točk, zbranih v tekočem licenčnem obdobju in ga pozove, da najmanj 60 dni pred potekom veljavnosti licence predloži še morebitna dodatna dokazila o strokovnem izpopolnjevanju.
(2) O poteku licence iz prejšnjega odstavka obvesti Zbornica tudi delodajalca, ki zaposluje izvajalca.
20. člen
(odločba o podaljšanju licence)
(1) Zbornica po uradni dolžnosti v 30 dneh pred potekom veljavnosti licence izda izvajalcu odločbo o podaljšanju licence.
(2) Po pravnomočnosti odločbe o podaljšanju licence se v osmih dneh izda nova licenca.
21. člen
(obvezne vsebine stalnega izpopolnjevanja)
Obvezne vsebine stalnega izpopolnjevanja v enem licenčnem obdobju morajo zajemati:
– sodobne usmeritve v fizioterapevtski dejavnosti;
– temeljne postopke oživljanja;
– poklicno etiko;
– zakonodajo s področja zdravstva.
22. člen
(stalno izpopolnjevanje)
Za stalno izpopolnjevanje se šteje:
– udeležba na strokovnem srečanju (aktivna ali pasivna; doma ali v tujini);
– objava strokovnega prispevka v strokovni literaturi doma ali v tujini (npr. v reviji, zborniku, knjigi ali monografiji);
– izpopolnjevanje v zdravstvenih ali drugih organizacijah.
23. člen
(strokovna srečanja v organizaciji pooblaščenih organizatorjev)
(1) Zbornica izda pooblastilo za strokovno srečanje fizični ali pravni osebi (v nadaljnjem besedilu: organizator strokovnega srečanja), ki želi, da se to strokovno srečanje prizna kot stalno izpopolnjevanje, za katerega se določijo licenčne točke.
(2) Organizator strokovnega srečanja mora izpolnjevati pogoje iz 25. člena tega pravilnika.
24. člen
(vloga za pridobitev pooblastila za organizacijo in priznanje strokovnega srečanja)
(1) Organizator strokovnega srečanja na Zbornico naslovi vlogo za pridobitev pooblastila iz drugega odstavka tega člena in priznanje strokovnega srečanja.
(2) Zbornica lahko izda organizatorju pooblastilo za organiziranje:
– posameznega strokovnega srečanja;
– sklopa strokovnih srečanj za določeno časovno obdobje ali
– strokovna srečanja, ki so organizirana v rednih časovnih presledkih za obdobje največ 12 mesecev (v izjemnih primerih do največ 24 mesecev).
25. člen
(pogoji za pridobitev pooblastila)
Organizator mora za pridobitev pooblastila iz prejšnjega člena izpolnjevati naslednje kadrovske in prostorske pogoje, pogoje opremljenosti in druge pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti izobraževanj;
– da razpolaga z organizacijskimi kadri;
– da razpolaga s strokovno usposobljenimi kadri – fizioterapevti, za izvajanje posameznih strokovnih srečanj, tečajev oziroma seminarjev s področja fizioterapevtske dejavnosti;
– da razpolaga z drugimi kadri z ustreznimi referencami;
– da določi odgovorne osebe, ki bodo zagotavljale izvajanje napovedanega strokovnega srečanja;
– da ima izdelan sistem beleženja prisotnosti in preverjanja znanja udeležencev;
– da zagotavlja hrambo dokumentacije o udeležbi na strokovnem srečanju in jo na posredovanje Zbornice izroči Komisiji za izobraževanje na vpogled;
– da zagotavlja, da je program strokovno preverjen in v skladu z dosežki fizioterapevtske znanosti doma in v tujini in upošteva načela Kodeksa etike fizioterapevtov Slovenije;
– da zagotavlja ustrezne prostore in potrebno opremo za nemoteno izvajanje strokovnega srečanja (dvižne postelje, terapevtske blazine in žoge, valje ter drugo potrebno opremo za aktivno izvajanje praktičnega dela);
– da zagotavlja izvajanje programov po sodobnih oblikah in metodah andragoške prakse in pri stalnih izpopolnjevanjih uporablja ustrezne didaktične pripomočke, pri praktičnem delu pa tudi uveljavljene vadbene pripomočke in
– da ni v postopku pri Pravno-etični komisiji zaradi kršitve Kodeksa etike fizioterapevtov Slovenije in Pravilnika o odgovornosti za kršitve pravil.
26. člen
(postopek pridobitve pooblastila)
(1) Organizator naslovi vlogo za pridobitev pooblastila iz 23. člena tega pravilnika na Zbornico najmanj 60 dni pred začetkom strokovnega srečanja.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– ime in naslov organizatorja;
– naslov strokovnega srečanja;
– datum, kraj in trajanje strokovnega srečanja;
– ime in naslov odgovornega nosilca strokovnega srečanja (inštruktor, učitelj, predavatelj, asistent in drugi, ter dokazila o njihovi usposobljenosti);
– ime in naslov kontaktne osebe za izvedbo strokovnega srečanja;
– program strokovnega srečanja;
– oblike, metode in obseg dela ter način preverjanja znanja;
– ciljna populacija in predvideno število udeležencev;
– višino kotizacije;
– določitev jezika in zagotovljeno prevajanje, kadar strokovno srečanje poteka v tujem jeziku.
(3) K vlogi iz prejšnjega odstavka mora organizator predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena. Dokazilo iz prve alinee prejšnjega člena pridobi Zbornica po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
27. člen
(izdaja pooblastila)
(1) Zbornica v 30 dneh od prejema popolne vloge iz prejšnjega člena na podlagi ocene o ustreznosti programa in dodelitve števila licenčnih točk posameznemu strokovnemu srečanju, ki jo pripravi Komisija za izobraževanje pri Zbornici, organizatorju izda pooblastilo in ga vpiše v register pooblaščenih organizatorjev in izobraževanj.
(2) Zbornica lahko vlogo iz prejšnjega člena tudi zavrne, če ne izpolnjuje pogojev iz 25. člena tega pravilnika.
28. člen
(sklenitev pogodbe)
Zbornica s pooblaščenim organizatorjem pred izvedbo strokovnega srečanja sklene pogodbo, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti.
29. člen
(izdaja potrdila oziroma certifikata)
(1) Po izvedbi strokovnega srečanja organizator udeležencem izda potrdila oziroma certifikate o udeležbi.
(2) Najpozneje v treh dneh po izvedbi strokovnega srečanja organizator Zbornici pošlje seznam udeležencev, ki vsebuje:
– ime, naslov in žig organizatorja;
– naslov in leto programa;
– seznam udeležencev z imenom, priimkom, naslovom in podpisi udeležencev.
(3) Na podlagi prejetega seznama udeležencev Zbornica vnese pridobljeno število licenčnih točk posameznega udeleženca v register licenc.
30. člen
(organizacija stalnega izpopolnjevanja)
Strokovna srečanja iz prve alinee 22. člena tega pravilnika lahko organizira tudi Zbornica ob smiselni uporabi tega pravilnika.
31. člen
(objava programa strokovnih srečanj)
Zbornica v biltenu Fizis objavlja programe strokovnih srečanj, ki se skladno s prvo alineo 22. člena tega pravilnika štejejo za stalno izpopolnjevanje.
32. člen
(strokovna srečanja v organizaciji nepooblaščenih organizatorjev in izpopolnjevanja v zdravstvenih in drugih organizacijah)
(1) Vlogo za priznanje določenega števila licenčnih točk za stalno izpopolnjevanje, ki ni bilo opravljeno pri pooblaščenem organizatorju ali Zbornici, vloži izvajalec na Zbornico.
(2) Vloga za priznanje stalnega izpopolnjevanja iz prve ali tretje alinee 22. člena tega pravilnika mora vsebovati:
– potrdilo o udeležbi oziroma dokazilo o izpopolnjevanju v zdravstveni ali drugi organizaciji, podpisano s strani odgovorne osebe organizacije;
– ime in naslov organizatorja oziroma organizacije;
– naslov programa srečanja oziroma izpopolnjevanja;
– datum in kraj izvedbe programa srečanja oziroma izpopolnjevanja;
– program srečanja oziroma vrsta izpopolnjevanja.
33. člen
(objava strokovnega prispevka)
Za priznanje objave strokovnega prispevka v strokovni literaturi iz druge alinee 22. člena tega pravilnika mora izvajalec predložiti:
– naslovno stran;
– kataloški vpis;
– kazalo;
– prvo stran članka.
34. člen
(izdaja potrdila)
Zbornica v 30 dneh od prejema popolne vloge iz 32. ali 33. člena tega pravilnika in na podlagi ocene o ustreznosti programa oziroma izpopolnjevanja in določitve števila licenčnih točk, ki jo pripravi Komisija za izobraževanje pri Zbornici, izda potrdilo o številu priznanih licenčnih točk in jih vnese v register licenc.
VII. ODVZEM LICENCE
35. člen
(odvzem licence)
Izvajalcu lahko Zbornica začasno ali trajno odvzame licenco. O začasnem ali trajnem odvzemu licence odloča Izvršilni odbor Zbornice na predlog Strokovne komisije ali Komisije za strokovni nadzor pri Zbornici.
36. člen
(začasni odvzem licence)
Licenca se odvzame za določeno časovno obdobje (v nadaljnjem besedilu: začasni odvzem licence) v naslednjih primerih:
– če se ugotovi, da izvajalec s svojim delom ogroža zdravje ali življenje pacienta;
– če je izvajalcu izrečen začasen varnostni ukrep prepovedi opravljanja fizioterapevtske dejavnosti ali poklica;
– če je izvajalec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora šestih mesecev ali na hujšo kazen;
– če izvajalec ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev ali podaljšanje licence na zakonit način oziroma je za pridobitev ali podaljšanje licence navedel lažne podatke.
37. člen
(časovna omejitev začasnega odvzema licence)
(1) Začasni odvzem licence traja, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bila izvajalcu licenca odvzeta, oziroma za čas, določen v odločbi o začasnem odvzemu licence.
(2) Začasni odvzem licence lahko traja najdlje pet let.
(3) Po prenehanju razlogov oziroma po poteku časa za začasni odvzem licence lahko izvajalec ponovno zaprosi za podelitev licence. Zbornica lahko za ponovno podelitev preveri njegovo strokovno usposobljenost in mu po potrebi predpiše dodatno strokovno izpopolnjevanje.
38. člen
(trajni odvzem licence)
Izvajalcu se trajno odvzame licenca v naslednjih primerih:
– če se ugotovi, da je njegovo ravnanje zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu, povzročilo trajne hujše posledice za zdravje ali smrt pacienta;
– če je obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, v povezavi z opravljanjem fizioterapevtske dejavnosti.
39. člen
(izdaja potrdila o vpisu v register licenc)
Potrdilo o vpisu v register licenc se zasebnemu izvajalcu po vpisu v register licenc izda na njegovo vsakokratno zahtevo. V potrdilu je navedeno:
– osebno ime in datum rojstva;
– strokovni naslov;
– poklic;
– številka vpisa v register licenc;
– šifra in datum odločbe, na podlagi katere je bil izveden vpis v register licenc;
– podpis pooblaščene osebe registra licenc.
40. člen
(varstvo podatkov)
(1) Zbornica varuje podatke iz registra licenc v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
41. člen
(ukrepi varovanja podatkov)
(1) Zbornica zagotavlja varovanje zbranih podatkov v registru licenc z naslednjimi ukrepi:
– prostor, v katerem je register licenc, je ločen od drugih prostorov in varovan;
– vstop v prostore registra licenc je prepovedan vsem nepooblaščenim osebam;
– dostop do računalniške evidence podatkov je možen le z vstopnim geslom, ki je poznan samo pooblaščenim osebam;
– dostop do listin registra licenc, ki so shranjene v posebni omari za arhiviranje, je omogočen samo pooblaščenim osebam.
(2) Zbornica vodi seznam pooblaščenih oseb za vodenje registra licenc. Pooblaščene osebe s sklepom imenuje predsednik Zbornice.
(3) Za izvajanje ukrepov varovanja iz tega člena je odgovorna pooblaščena oseba Zbornice.
42. člen
(javnost podatkov)
(1) Podatki v registru licenc niso javni.
(2) Seznam fizioterapevtov, ki obsega ime in priimek, datum veljavnosti izdane licence in področje fizioterapevtske dejavnosti, je javen.
(3) Seznam zasebnih izvajalcev, ki obsega ime in priimek zasebnega izvajalca, naziv, vrsto dejavnosti, naslov sedeža, kjer opravlja dejavnost, datum veljavnosti izdane licence, je javen.
(4) Seznama iz drugega in tretjega odstavka tega člena se objavita na spletnih straneh Zbornice. Seznama na spletnih straneh se ažurirata najmanj enkrat mesečno.
43. člen
(pravica do vpogleda)
Vlagatelj ima pravico vpogleda v celotno dokumentacijo, ki se nanaša nanj. Zbornica mu mora na pisno zahtevo omogočiti vpogled najkasneje v osmih delovnih dneh od prejema zahteve.
44. člen
(neposredni vpogled v register)
Zbornica ministrstvu oziroma njegovim pooblaščencem omogoča neposreden računalniški vpogled v register licenc fizioterapevtov in zasebnih izvajalcev ter evidence o izvajanju javnega pooblastila.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
(rok vzpostavitve registra)
Zbornica mora vzpostaviti register licenc izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti v skladu s tem pravilnikom najkasneje v treh mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika.
46. člen
(rok za vpis)
Izvajalci fizioterapevtske dejavnosti se morajo vpisati v register licenc najkasneje v šestih mesecih po vzpostavitvi registra licenc.
Izvajalec mora po tem pravilniku prvo licenco v skladu s pogoji iz 17. člena pridobiti najkasneje v 6 mesecih od vpisa v register licenc.
47. člen
(prva objava seznamov)
Zbornica prvič objavi seznam izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti na svoji spletni strani najkasneje v šestih mesecih od vzpostavitve registra licenc.
48. člen
(obvezno usposabljanje, ki ga izjemoma predpise Zbornica)
Ne glede na določbo 17. člena tega pravilnika mora izvajalec, ki je opravil strokovni izpit najmanj sedem let pred uveljavitvijo tega pravilnika in v tem obdobju ni opravljal dela v fizioterapevtski dejavnosti, za podelitev prve licence na svoje stroške opraviti šestmesečno usposabljanje, ki ga predpiše Zbornica.
49. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-13/2008
Ljubljana, dne 6. januarja 2009
EVA 2008-2711-0065
viš. pred. mag. Friderika Kresal l.r.
Predsednica Zbornice fizioterapevtov Slovenije
 
Soglašam!
 
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje