Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009

Kazalo

60. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana, stran 147.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in 56/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/03 in 98/08) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih in poznavanje področja dejavnosti zavoda,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje.
Kandidati za ravnatelja morajo v prijavi na razpis predložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih.«.
2. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavlja sedem članov, od katerih:
– pet članov imenuje Vlada Republike Slovenije izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev, in sicer štiri na predlog ministra in enega na predlog pristojnega organa občine, kjer je sedež zavoda;
– dva člana izvolijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah.«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Občina predlaga kandidata v 30 dneh po prejemu poziva, sicer ga Vlada Republike Slovenije imenuje brez njenega predloga. Poziv izvede ministrstvo, pristojno za kulturo.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
3. člen
17.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»17.b člen
Postopek volitev predstavnikov delavcev v svetu zavoda vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki. Predsednik, člana volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid glasovanja in objavi imeni kandidatov, ki sta izvoljena v svet zavoda, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.«.
4. člen
17.e člen se spremeni tako, da se glasi:
»17.e člen
Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima po en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov z navedbo, da se volita dva kandidata. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kot enega kandidata.«.
5. člen
Prvi odstavek 17.f člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za člana sveta zavoda sta izvoljena tista kandidata, ki dobita največje število glasov. Če je več kandidatov dobilo enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Volitve dveh predstavnikov delavcev v svet zavoda razpiše svet zavoda najpozneje v 15 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
Vlada Republike Slovenije imenuje člane sveta v skladu s tem sklepom v 45 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
Mestna občina Ljubljana mora predlagati kandidata za člana sveta v 30 dneh po prejemu poziva, sicer ga Vlada Republike Slovenije imenuje brez njenega predloga. Poziv izvede ministrstvo, pristojno za kulturo.
Direktor skliče prvo konstitutivno sejo sveta zavoda najpozneje v 30 dneh od dne, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta zavoda.
Dosedanji člani sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do konstituiranja novega sveta skladno s tem sklepom. Dosedanjim članom sveta preneha mandat z dnem konstituiranja sveta skladno s tem sklepom.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-186/2008/6
Ljubljana, dne 7. januarja 2009
EVA 2008-3511-0058
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik