Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009

Kazalo

76. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v Vrtcu Ravne na Koroškem, stran 195.

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 72/05, 25/08) in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 22. redni seji dne 17. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov v Vrtcu Ravne na Koroškem
I.
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Ravne na Koroškem:
I. starostno obdobje (od 1 do 3 let) – dnevni program (6 do 9 ur) – 478,00 €,
II. starostno obdobje (od 3 do 6 let) – dnevni program (6 do 9 ur) – 352,00 €,
II. starostno obdobje (3 do 6 let) – poldnevni program (4 do 6 ur) – 285,00 €.
Dnevni strošek prehrane za otroke upoštevan v ceni programa je 1,42 €.
II.
Višina plačila staršev se določa na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 79/08). Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca, vrtec izstavi račun v višini 80% cene programa, v katerega je otrok vključen.
III.
Občina kot ustanoviteljica zagotavlja vrtcu na podlagi zahtevkov za pretekli mesec manjkajočo razliko med dejanskimi stroški dela, materialnimi stroški in stroški živil ter prihodki s strani staršev in prihodki občin. Dejanski stroški se upoštevajo največ v višini iz 1. člena tega sklepa.
IV.
Starši vpišejo otroka v vrtec Ravne na Koroškem praviloma za obdobje enega (1) leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto.
V.
Starši otrok, za katere je Občina Ravne na Koroškem na podlagi predpisov dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi odsotnosti otroka enkrat letno v koledarskem letu. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 1 (en) in največ 2 (dva) meseca v koledarskem letu. Za rezervacijo plačajo starši 25% od njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda.
Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo olajšavo iz 5. člena, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom staršev in ceno programa.
VI.
Staršem se k ceni programa prišteje dodatno plačilo v višini 2,10 € za vsako uro nad 6 (šesto) oziroma 9 (deveto) uro bivanja v vrtcu glede na program v katerega je otrok vpisan.
VII.
Zaradi izpisa otrok iz vrtca v času od 1. julija do 31. avgusta, ki gredo s 1. septembrom v osnovno šolo, Občina Ravne na Koroškem vrtcem, katerih je ustanoviteljica, krije ceno programa za vsakega izpisanega otroka.
VIII.
Obseg pravic in obveznosti staršev se določi s pogodbo, ki jo starši pisno sklenejo z vrtcem Ravne na Koroškem ob vpisu otroka v vrtec.
IX.
Račune za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, izstavlja tem občinam na podlagi obračuna Vrtec Ravne na Koroškem.
X.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Ravne na Koroškem, štev. 032-0-0014/2007-107 (Uradni list RS, št. 116/07).
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 602-0115/2008-03102
Ravne na Koroškem, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.