Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009

Kazalo

75. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta ter župana, stran 193.

Na podlagi določb Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/07 – UPB2 in 76/08), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7, 17/08, 58/08 in 80/08), Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3), 3. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1 in 4/93 in 18/94), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06 in 1/07) in 16. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica na 13. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta ter župana
1. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Plača za poklicne funkcionarje je določena v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju.
Članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta ali župana, ki niso člani občinskega sveta, članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo v obliki sejnine, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
2. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta. Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. V soglasju z županom se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
3. člen
V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju se župan Občine Ribnica glede na število prebivalcev uvrsti v V. skupino občin (od 5.001 do 15.000 prebivalcev), za katero je določen 51. plačni razred. Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače, oblikovane na podlagi zakona, pri čemer mu dodatek za delovno dobo ne pripada.
Plačni razred podžupana Občine Ribnica je v primeru poklicnega opravljanja funkcije v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju določen v razponu od 36. do 43. plačnega razreda. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Podžupanu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini največ 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plače določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek na delovno dobo.
Podžupan ni upravičen do sejnine na sejah občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta ter župana.
Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
4. člen
Z zakonom o lokalni samoupravi določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plačila članom občinskega sveta ter sejnine članom delovnih teles občinskega sveta ali župana, ki ni so člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov občine.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV
5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 12% letne plače župana.
Članu občinskega sveta se mesečno obračunava sejnina, v določenem odstotku od plačnega razreda župana, zaokroženo na dve decimalki, v skladu z opravljenim delom, in sicer:
– vodenje seje občinskega sveta po pooblastilu
župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu       – 0,864%
– udeležbo na redni seji občinskega sveta      – 2,325%
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta     – 1,371%
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega   – 2,325%
sveta
– članom delovnih teles za udeležbo na seji     – 1,699%.
Dodatek za vodenje seje občinskega sveta po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja župana po zakonu in sejnina za udeležbo na redni seji občinskega sveta se seštevata v primeru, ko član občinskega sveta vodi sejo občinskega sveta.
Članu občinskega sveta, ki je hkrati tudi član delovnega telesa, ki se sestane na izredni seji v času prekinitve seje občinskega sveta, pripada le plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta.
Sejnina ne zajema stroškov prihodov in odhodov.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence prisotnosti, ki jo vodi občinska uprava.
6. člen
Odločbo o plači oziroma plačilu za nepoklicno opravljanje funkcije izda za občinske funkcionarje Komisija za mandatna vprašaja, volitve in imenovanja občinskega sveta. Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
7. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE V OBLIKI SEJNIN
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta ali župana, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju.
Članom delovnih teles občinskega sveta ali župana, ki niso člani občinskega sveta, pripada nagrada, v obliki sejnine, za udeležbo na posamezni seji v enaki višini kot članom delovnih teles, ki so člani občinskega sveta.
9. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade v obliki sejnine: predsednik v višini 78 EUR, člani nadzornega odbora pa v višini 57 EUR.
Nagrade v obliki sejnin predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo v skladu z evidenco o opravljenem delu, ki jo vodi občinska uprava.
10. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter njihovi namestniki imajo ob vsakih splošnih lokalnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila v višini, ki jo določa zakon o lokalnih volitvah. Nadomestilo se izplača na podlagi odločbe o imenovanju.
Predsednik, namestnik predsednika in člani ter namestniki članov volilnih odborov imajo ob vsakem glasovanju pravico do nadomestila v znesku, ki ga določa zakon o lokalnih volitvah.
Pravico do nadomestila ob vsakih volitvah članov svetov krajevnih skupnosti imajo v skladu z zakonom o lokalnih volitvah tudi predsednik in člani ter namestniki volilnih komisij krajevnih skupnosti.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
11. člen
Občinski funkcionarji, člani nadzornega odbora ter člani delovnih teles občinskega sveta ali župana imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do:
– povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije člana občinskega sveta, v zvezi z njo ali v zvezi z delom v nadzornem odboru ali delovnem telesu občinskega sveta. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za javne uslužbence.
– dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi, ki veljajo za javne uslužbence.
– povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi, ki veljajo za javne uslužbence.
– do povračila stroškov prevoza na seje občinskih organov. Stroški prevoza se povrnejo v obliki kilometrine kot velja za javne uslužbence in se obračunava od kraja stalnega prebivališča do lokacije sestanka. Za dve zaporedni sej v roku štirih ur istega dne pripada osebi iz prvega odstavka tega člena le strošek enega prevoza.
12. člen
Pravice iz 11. člena tega pravilnika uveljavljajo osebe iz prvega odstavka 11. člena na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
13. člen
Plače, nagrade, nadomestila, povračila in drugi prejemki, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborov občinskega sveta ali župana, ki niso člani občinskega sveta, se izplačujejo za opravljeno delo preteklega obdobja in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad, nadomestil, povračil in drugih prejemkov, ki jih prejemajo osebe po tem pravilniku, se zagotovijo v proračunu.
14. člen
Plače, nagrade, nadomestila, povračila in drugi prejemki iz tega pravilnika se izplačujejo prejemnikom najkasneje v roku treh mesecev za preteklo obdobje.
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo vrednosti plač v javnem sektorju, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
15. člen
Določbe 5. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na delo članov delovnih teles občinskega sveta ali župana, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov in svetov, katere ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
16. člen
Sestavni del evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta in drugih organov občine so liste prisotnosti na seji in zapisniki sej.
17. člen
Za neudeležbo, za udeležbo z manj kot 70% časovne prisotnosti na seji občinskega sveta, seji delovnega telesa občinskega sveta, nadzornega odbora in delovnih teles in drugih organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan in za korespondenčno sejo, se sejnine ne izplačuje.
Določila tega pravilnika ne veljajo za člana ali vodjo katerega koli delovnega telesa, navedenega v pravilniku, če je član ali vodja istočasno delavec občinske uprave.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članom delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 57/03).
19. člen
Ta pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-13/2007
Ribnica, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l. r.