Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009

Kazalo

64. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerknica v obdobju januar–marec 2009, stran 174.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08) in 114. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je župan Občine Cerknica dne 24. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Cerknica v obdobju januar–marec 2009
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Cerknica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2008. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2008 – II (Uradni list RS, št. 122/08; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
6. člen
Sklep o začasnem financiranju sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.
Št. 410-1-0007/2008
Cerknica, dne 24. decembra 2008
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost