Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009

Kazalo

82. Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem v fizioterapevtski dejavnosti, stran 220.

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 87.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP in 23/08) in 14. člena statuta Zbornice fizioterapevtov Slovenije je skupščina Zbornice na svoji seji dne 10. 6. 2008 v soglasju z ministrom za zdravje sprejela
P R A V I L N I K
o strokovnem nadzoru s svetovanjem v fizioterapevtski dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek in določa ukrepe strokovnega nadzora s svetovanjem na področju fizioterapevtske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: strokovni nadzor).
2. člen
Zbornica fizioterapevtov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica) opravlja strokovni nadzor z namenom, da:
– nadzira opravljanje strokovne in poklicne dejavnosti (kompetence);
– preverja izvajanje kakovosti;
– preverja stalno sledenje razvoju stroke;
– svetuje na temelju ugotovitev strokovnega nadzora.
II. NADZORNA KOMISIJA
3. člen
(1) Strokovni nadzor izvaja tri članska nadzorna komisija, ki jo na predlog Izvršilnega odbora Zbornice s sklepom imenuje predsednik Zbornice.
(2) Člani nadzorne komisije se imenujejo med izvajalci fizioterapevtske dejavnosti, ki so vpisani v register licenc izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti in imajo veljavno licenco za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti.
(3) V nadzorni komisiji mora biti vsaj en član z ožjega področja, ki se nadzoruje.
4. člen
Sklep o imenovanju nadzorne komisije mora vsebovati:
– vrsto strokovnega nadzora,
– ime in priimek predsednika in članov,
– osebno ime oziroma naziv in naslov zdravstvenega zavoda ali zasebnega zdravstvenega delavca, kjer se bo opravljal strokovni nadzor,
– namen strokovnega nadzora,
– rok, do katerega se mora opraviti strokovni nadzor,
– navedbo, da se na kraju strokovnega nadzora opravi ugotovitveni zapisnik, ki ga podpišejo vsi navzoči.
III. VRSTE STROKOVNEGA NADZORA
5. člen
(1) Strokovni nadzor je lahko redni ali izredni.
(2) Izvršilni odbor Zbornice pripravi letni program rednih strokovnih nadzorov najkasneje do 20. decembra za naslednje leto. K letnemu programu rednih strokovnih nadzorov daje soglasje minister, pristojen za zdravje. Po danem soglasju se sprejeti letni program rednih strokovnih nadzorov objavi v letnem biltenu Zbornice Fizis.
(3) Izredni strokovni nadzor se opravlja izven sprejetega letnega programa. Opravi ga Zbornica po lastni presoji, na predlog ministra, pristojnega za zdravje, zavarovane osebe, delodajalca, zdravstvenega delavca oziroma zavoda ali na drug predlog.
(4) Izredni strokovni nadzor se lahko opravi nenapovedano, vendar v okviru rednega delovnega časa izvajalca.
IV. POSTOPEK STROKOVNEGA NADZORA
6. člen
(1) Strokovni nadzor se začne z izdajo sklepa o imenovanju nadzorne komisije.
(2) Sklep mora biti vročen izvajalcu fizioterapevtske dejavnosti (v nadaljnem besedilu: izvajalec), kjer se bo opravljal strokovni nadzor in nadzorni komisiji najkasneje 15 dni pred izvedbo nadzora.
(3) Pri izrednem strokovnem nadzoru je lahko sklep vročen tudi kasneje, vendar najkasneje pred izvedbo nadzora pri izvajalcu.
7. člen
(1) Pri strokovnem nadzoru je obvezna navzočnost izvajalca oziroma odgovorne osebe izvajalca, kjer se opravlja strokovni nadzor in članov nadzorne komisije.
(2) Redni ali izredni strokovni nadzor se lahko izjemoma opravi tudi v odsotnosti izvajalca oziroma odgovorne osebe izvajalca, če ta svoje odsotnosti ne opraviči oziroma, če se načrtno izmika izvedbi strokovnega nadzora.
8. člen
Strokovni nadzor poteka na naslednji način:
– razgovor o splošnih vprašanjih izvajanja fizioterapevtske dejavnosti in povezovanja z drugimi izvajalci zdravstvene dejavnosti;
– pregled dokumentacije fizioterapevtske dejavnosti ter ugotavljanje strokovnosti in kakovosti na njenem temelju;
– ugotovitev strokovne usposobljenosti na podlagi dokazil in razgovorov;
– razgovor z drugimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci;
– druga nadzorna dejanja glede na namen strokovnega nadzora;
– razgovor o ugotovljenih nepravilnostih;
– svetovanje za izboljšanje strokovnega dela ali pogojev dela;
– izdelava in podpis ugotovitvenega zapisnika.
9. člen
Izvajalec ima pravico in dolžnost sodelovati s člani nadzorne komisije, zagotoviti dostop v prostore, omogočiti pregled zahtevane dokumentacije in nemoteno delo nadzorne komisije.
V. UGOTOVITVENI ZAPISNIK
10. člen
O izvedenem strokovnem nadzoru pripravi nadzorna komisija ugotovitveni zapisnik skladno z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, ki mora vsebovati ugotovitve, predloge ukrepov, roke za odpravo pomanjkljivosti in nasvete nadzorne komisije.
11. člen
Nadzorna komisija lahko predlaga naslednje ukrepe:
1. opomin;
2. dodatno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje ali usposabljanje;
3. začasen odvzem licence;
4. trajen odvzem licence in izbris iz registra izvajalcev;
5. odpravo organizacijskih, materialnih in drugih pomanjkljivosti, ki pogojujejo neustrezno kakovost ali strokovnost dela;
6. začasno, dokler niso odpravljene ugotovljene pomanjkljivosti, prepoved opravljanja fizioterapevtske dejavnosti.
12. člen
(1) Kopija podpisanega ugotovitvenega zapisnika se takoj ali najkasneje v treh dneh po končanem strokovnem nadzoru vroči izvajalcu oziroma odgovorni osebi izvajalca, članom nadzorne komisije in ministrstvu, pristojnemu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Kadar gre za izredni strokovni nadzor, se kopija ugotovitvenega zapisnika pošlje tudi predlagatelju.
VI. KONEC POSTOPKA IN UKREPI
13. člen
(1) Na podlagi ugotovitvenega zapisnika nadzorne komisije se izda obrazložena odločba o zaključku strokovnega nadzora.
(2) Zbornica izda odločbo v naslednjih primerih:
– kadar izreče ukrep iz 1., 2., 3. ali 4. točke 11. člena tega pravilnika;
– kadar pri strokovnem nadzoru niso bile ugotovljene nepravilnosti.
(3) Ministrstvo izda odločbo v naslednjih primerih:
– kadar izreče ukrep iz 5. ali 6. točke 11. člena tega pravilnika;
– kadar Zbornica in ministrstvo hkrati izrečeta ukrepe.
(4) Odločba se vroči izvajalcu, pri katerem je bil opravljen strokovni nadzor. Odločba se pošlje tudi predlagatelju, vedno pa Zbornici in ministrstvu.
14. člen
(1) Zoper odločbo Zbornice iz drugega odstavka prejšnjega člena je dovoljena pritožba v 15 dneh od prejema odločbe na ministrstvo.
(2) Zoper odločbo ministrstva iz tretjega odstavka prejšnjega člena ni pritožbe.
VII. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-13/2008
Ljubljana, dne 6. januarja 2009
EVA 2008-2711-0067
viš. pred. mag. Friderika Kresal l.r.
Predsednica Zbornice fizioterapevtov Slovenije
 
Soglašam!
 
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje