Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1. Uredba o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode
2. Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Lukovica – širitev v občini Lukovica, Zala v Davči v občini Železniki, Špitalič v občini Kamnik, Paka – širitev 2 v mestni občini Velenje in Hardeška šuma v občini Ormož

Drugi akti

3. Odločba o imenovanju Metke Zupanc za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
4. Odločba o imenovanju Tilna Iviča za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
5. Odločba o imenovanju Tatjane Černelič za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
6. Odločba o imenovanju Saše Lutarič za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
7. Odločba o imenovanju Lucijana Bembiča za državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

MINISTRSTVA

8. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic
9. Pravilnik o spremembah Pravilnika o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu
10. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
57. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture

USTAVNO SODIŠČE

11. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

SODNI SVET

12. Poslovnik Sodnega sveta
13. Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Sodnega sveta Republike Slovenije
14. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosta mesta predsednikov in podpredsednikov sodišč

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

15. Sprememba Akta o uvrstitvi delovnih mest javnih uslužbencev Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v plačne razrede
16. Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

17. Statut Skupnosti zavodov – Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije (čistopis)
18. Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
19. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana

OBČINE

Bloke

20. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2010

Brežice

21. Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
22. Odlok o razveljavitvi Odloka o komunalnem nadzorstvu v Občini Brežice
23. Odlok o spremembah Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih

Cerklje na Gorenjskem

24. Sklep o cenah odvoza vozil z območja Občine Cerklje na Gorenjskem in hrambe teh vozil

Črenšovci

52. Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2009

Črnomelj

25. Sklep o začasnem financiranju Občine Črnomelj v obdobju januar–marec 2009
26. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 1. 2009
27. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačne razrede

Dobrepolje

28. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar–marec 2009

Dobrova-Polhov Gradec

29. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec od leta 2008 do leta 2013

Dobrovnik

30. Odlok o rebalansu Občine Dobrovnik za leto 2008

Grad

31. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Grad
32. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grad
33. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Grad
34. Pravilnik o uporabi kulturne dvorane pri Gradu

Ilirska Bistrica

35. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010

Ljutomer

36. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »medobčinski inšpektorat in redarstvo«

Luče

37. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah
38. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Luče in o izvajanju gospodarskih javnih služb
39. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije«

Murska Sobota

53. Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
54. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javnega vodovoda Murska Sobota

Polzela

55. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Polzela
56. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata

Prebold

40. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Prebold
41. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Prebold
42. Sklep o začetku priprave izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Prebold

Razkrižje

43. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2009

Renče-Vogrsko

44. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vogrsko

Rogatec

45. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2009

Straža

46. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Straža
47. Odlok o občinskih cestah v Občini Straža

Šentrupert

48. Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2010

Trebnje

49. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2009

Turnišče

50. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče

Veržej

51. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2009

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti