Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009

Kazalo

52. Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2009, stran 132.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 38. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 8/99, 92/99, 27/01, 69/01 in 131/06) je župan Občine Črenšovci dne 12. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2008. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2008 (Uradni list RS, št. 104/08).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+-----+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      v €|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|  Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto  |    Proračun|
|                       |  januar–marec|
|                       |      2009|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |    933.915|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |    576.507|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |    531.001|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |    499.372|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |     23.621|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |     8.008|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki             |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |     45.506|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |     4.164|
|   |premoženja               |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |      200|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni            |      359|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |        |
|   |storitev                |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |     40.783|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |        |
|   |sredstev                |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |        |
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |    357.408|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    357.408|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |    969.717|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |    217.419|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |     49.713|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |     8.162|
|   |varnost                 |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |    152.742|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |     6.802|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |    231.052|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |     5.390|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |    133.183|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |     14.604|
|   |in ustanovam              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |     77.875|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |    498.668|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |    498.668|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |     22.578|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |430 Investicijski transferi       |     22.578|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |    –35.802|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |        |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|   |(750+751+752)              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |        |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |        |
|   |in naložb                |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |        |
|   |privatizacije              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja   |        |
|   |v javnih skladih in drugih osebah    |        |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v  |        |
|   |svoji lasti               |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |        |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                   |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)          |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |        |
|   |RAČUNIH                 |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |    –35.802|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE            |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |(VII.-VIII.)              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |        |
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |     58.128|
+-----+----------------------------------------+---------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma Odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.
Št. Ž-192-1/2008
Črenšovci, dne 12. decembra 2008
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost