Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009

Kazalo

Št. 430-101/2008/3-0008251 Ob-10474/08 , Stran 16
Povabilo k oddaji ponudbe Na podlagi 42. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2; Ur. l. RS, št. 131/06 in 5/07 – popr.) in 14. člena Pravilnika o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 26/07 in 33/08) Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana, vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi zbiranja ponudb za izdelavo voznikove kartice – temeljne kvalifikacije št. 430-101/2008. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega razpisa. 1. Predložitev ponudbe Ponudba se šteje za pravočasno, če je naročniku predložena do dne 23. 1. 2009, najkasneje do 12. ure. Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana. Ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s priloženim obrazcem oziroma etiketo, ki je priloga 5 razpisne dokumentacije. Vse nepravočasno predložene ali nepravilno označene ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom. 2. Odpiranje ponudb Odpiranje, pregled in ocenjevanje ponudb izvede strokovna komisija, ki jo je imenoval minister za promet, in sicer brez prisotnosti javnosti. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb V navodilih ponudnikom so opredeljena pravila poslovanja naročnika in ponudnikov v postopku zbiranja ponudb ter napotki glede priprave in predložitve ponudbe. 1. Predmet razpisa: predmet razpisa je izbira izvajalca za izdelavo voznikove kartice – temeljne kvalifikacije za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja za 2 leti. 1. Splošno 1.1. Pravna podlaga za oddajo naročila: – Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2; Ur. l. RS, št. 131/06 in 5/07 – popr.), – Pravilnik o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 26/07 in 33/08). 1.2. Komunikacija med naročnikom in ponudniki: komunikacija med naročnikom in ponudniki v zvezi z javnim naročilom je pisna (pošta, telefaks, elektronska pošta) in je sestavni del dokumentacije o oddaji naročila. Na sestankih ali pogajanjih se vodi zapisnik. 1.3. Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije: pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahteva do šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. O tem bo seznanil vse, ki jim je poslal povabilo k oddaji ponudbe ter po potrebi podaljšal rok za pojasnila razpisne dokumentacije in oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije. 1.4. Zaupnost podatkov: naročnik bo kot zaupne varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni kot zaupni in ki jih kot zaupne določa predpis o gospodarskih družbah ali drug predpis. Podatki, na podlagi katerih se ponudbe vrednotijo ali s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot zaupni ali kot poslovna skrivnost. 2. Priprava ponudbene dokumentacije in predložitev ponudbe 2.1. Predmet naloge in pričakovani rezultati: Predmet naloge je izdelava voznikove kartice – temeljne kvalifikacije v skladu s 14. členom in prilogo 5 Pravilnika o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 26/07 in 33/08) ter obrazca na katerega se vpišejo potrebni podatki za izdelavo voznikove kartice – temeljne kvalifikacije. Izdelati je potrebno pisno vlogo, ki bo v PDF obliki, ki se jo bo preko Ministrstva za javno upravo posredovalo vsem upravnim enotam. Ponudbena cena mora biti vidna iz same pisne vloge in je ponudniku plačana pred samim naročilom posla, kar se izkaže z bančno nakaznico kot prilogo k vlogi. Ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema vloge s strani upravne enote izdelati izkaznico in jo odpremiti na pošto. Sama izkaznica mora imeti naslednje fizične lastnosti: »Izkaznice morajo biti v skladu s standardoma ISO 7810 in 7816-1 ter referenčni barvi, in sicer modra (Pantone Reflex blue) in rumena (Pantone yellow). Metode za odobritev, da so fizične lastnosti izkaznice v skladu z mednarodnimi standardi, morajo biti skladne s standardom ISO 10373. Izkaznica mora izpolnjevati enake zahteve glede zaščite pred ponarejanjem kot vozniško dovoljenje. Izkaznica mora biti polikarbonatna: Format: 86,6 X 54 mm Obseg: obojestransko različno Tisk: 7/5 Dodelava: laminacija kartice Zaščite: – OVI – optično variabilna barva – vinjete – različni zaščitni rastri – mikrotekst – UV – flurescentna barva – Zaščitni elementi v procesu laminacije Personalizacija kartice: – lasersko graviranje podob in besedila Dopis: Format: 210 X 297 mm Tisk: 4/0 Material: laserski papir 80 gr Kuverta: Format: 210 X 114 mm Tisk: 2/0 Material: kuverta za strojno pakiranje Vloga: Format: 210 X 114 mm Tisk: 4/0 Material: laserski papir 80 gr Odprema na pošto – priporočeno v roku 8 dni od prejema vloge. Fotografija mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 3,5 x 4,5 cm, v črno-beli ali barvni tehniki. Kandidat mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice ali rute, z izjemo pripadnikov verskih skupnosti ter drugih oseb, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo«. Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške, in sicer: izdelavo PDF vloge, izdelavo izkaznice po zgoraj opredeljeni specifikaciji (orientacijska vrednost števila izkaznic je 1000 na letni ravni), izročitev izkaznice vlagatelju s priporočeno pošiljko. Naročnik pri tem navaja, da je letna potreba števila izkaznic zgolj orientacijska, saj se ne more predvideti točne količine, zato naročnik ne prevzema nobene materialne in poslovne škode v kolikor bi bilo naročenih izkaznic pod 1000 enot letno, ponudnik pa mora narediti tudi večje število izkaznic od orientacijske vrednosti razpisa. 2.2. Priprava ponudbene dokumentacije Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednje listine: – Obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti« (priloga 1); – Obrazec »Izjava o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije« (priloga 2); – Obrazec »Ponudba« (priloga 3); – Obrazec »Predračun« (priloga 4); – Vzorec etikete (priloga 5). Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Listine morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane, kjer je to zahtevano, zložene po gornjem zaporedju ter spete tako, da listov ni mogoče dodajati ali odvzemati. 2.2.1. Pogoji in dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje: – ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, če gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 63/94 s spremembami in dopolnitvami): a) hudodelsko združevanje, b) sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, c) goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, d) pranje denarja; – ponudnik mora imeti veljavno registracijo in potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila; – ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku; – ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve; – ponudnik je finančno in poslovno sposoben in v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa; – ponudnik razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izpolnitev naročila. Izpolnjevanje teh pogojev ponudnik dokazuje s priloženo izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo za resničnost navedb. 2.2.2. Dokazilo o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije: kot dokazilo o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije je ponudnik dolžan v ponudbi predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije. 2.2.3. Ponudba V obrazcu »Ponudba« morajo biti navedeni vsi zahtevanimi podatki, pri čemer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve: – ponudbena cena mora biti navedena v (EUR), brez in skupaj z davkom na dodano vrednost (DDV); – ponudbena cena mora vključevati vse stroške in dajatve povezane z izvedbo; – ponudba mora veljati za celotno naročilo; – veljavnost ponudbe ne sme biti krajša od razpisane. 2.2.4. Predračun: ponudba mora vsebovati predračun, iz katerega mora biti razvidna cena posamezne postavke in skupen seštevek vseh postavk skupaj. Na koncu mora biti posebej opredeljena cena (za en kos) brez DDV v EUR, znesek DDV v EUR in skupna cena z DDV v EUR, ki je ponudbena cena. Pri oblikovanju cene naj ponudnik natančno upošteva zahteve, navedene v poglavju 2.1 Predmet naloge in pričakovani rezultati te razpisne dokumentacije. 2.3. Predložitev ponudbe Ponudbo se predloži v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s priloženim obrazcem (etiketo), ki je priloga 5 te razpisne dokumentacije. Naročniku mora biti vročena (osebno ali po pošti) do roka (datum in ura) določenega v povabilu k oddaji ponudbe, sicer šteje za nepravočasno. Vložišče naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe. Spremembe ponudbe so možne le do poteka roka za oddajo ponudb. Spremembo ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo s tem, da se na etiketi za naslavljanje ponudbe v spodnjo vrstico napiše »Ne odpiraj – Sprememba ponudbe«. Ponudnik lahko predloži le eno ponudbo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije. Variantna ponudba ni dopustna. Cena naj bo postavljena za izdelavo 1 voznikove kartice v skladu z 2.1. točko tega razpisa. 2.4. Veljavnost ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni od skrajnega roka za predložitev ponudb. 3. Izbor ponudb 3.1. Odpiranje ponudb: ponudbe odprejo pooblaščeni predstavniki naročnika brez prisotnosti javnosti. Nepravočasne ponudbe se neodprte vrnejo pošiljateljem z oznako, da so prepozne. 3.2. Pregled in ocenjevanje ponudb Pri pregledu ponudb se presojajo le listine in navedbe, ki so predložene skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin razen, če izvirnik ni posebej zahtevan. Listine in navedbe morajo izkazovati dejanska stanja in dejstva v času oddaje ponudbe. Naročnik mora zahtevati, da ponudniki formalno nepopolne ponudbe v določenem roku dopolnijo ali pojasnijo dokumente, ki so jih predložili v ponudbi, pri čemer so kakršnekoli spremembe ali dopolnitve vsebine, ki bi vplivale na njeno razvrstitev, izključene. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti. Na podlagi meril se oceni, katera izmed popolnih ponudb je za naročnika najugodnejša. 3.3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so: 1. ponudbena cena (od 0 do 100 točk). Ad.1) Naročnik bo točkoval ponudbe od 0 do 100 točk in sicer tako, da bo najcenejši ponudnik za izdelavo voznikove kartice dobil najvišje število točk, ostale ponudbe pa bodo točkovane na podlagi naslednje formule: T = Cm / C * Y T…… število točk, Cm…. minimalna cena, C…… cena posameznega ponudnika, Y …… maksimalno število točk. Maksimalno skupno število možnih točk je 100. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže najvišje število točk. 4. Oddaja ponudbe 4.1. Odločitev o oddaji ponudbe Naročnik o svoji odločitvi glede oddaje ponudbe obvesti vse, ki so na podlagi povabila oddali pravočasne ponudbe. Naročnik si pridržuje pravico odločitve o sprejemu ponudbe in ni dolžan sprejeti nobene ponudbe. Ponudniki se udeležujejo razpisa na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi kateremukoli ponudniku nastala zaradi neizbire. 4.2. Izbira: najugodnejšega ponudnika bo naročnik izbral z odločbo. 5. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo na Ministrstvu za promet, vsak delavnik od 9. do 12. ure pri Andreju Benkovič na tel. 478-82-28 ali na e-naslovu: andrej.benkovic@gov.si in na spletni strani Ministrstva za promet http://www.mzp.gov.si/.

AAA Zlata odličnost