Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009

Kazalo

32. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grad, stran 60.

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 – odl. US: U-I-427/06-9), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl. US: U-I-51/06-5, 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 – odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07), 30. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08) in 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00 in 24/01) je Občinski svet Občine Grad na 17. redni seji dne 18. decembra 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grad
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grad (Uradni list RS, št. 2/08) se 3. člen spremeni in se glasi:
»Občina mora zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na območju Občine Grad, razen na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine, in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m3 pitne vode na dan.
Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na območju Občine Grad, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje:
– poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode na dan, ali
– stavbe na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine.«
Dosedanji 3. člen postane 4. člen.
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
2. člen
V prvem stavku 13. člena, ki postane sedanji 14. člen, se število 7 nadomesti s številom 13.
3. člen
Za 14. členom se doda nov 15. člen, ki se glasi:
»Na obstoječem ali predvidenem poselitvenem območju, kjer je zgrajen, se gradi ali rekonstruira javni vodovod, je priključitev na javni vodovod obvezna.
Na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja s storitvami javne službe, lahko lastnik stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, namenjenega lastni oskrbi, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
– da je oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta od javnega vodovoda večja od 200 m ali
– da je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod povezana z nesorazmernimi stroški (ta poselitvena območja oziroma njihovi deli morajo biti določeni v občinskem programu komunalnega opremljanja naselij),
– da obstoječa poselitvena območja, kjer skladno z 11. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo, niso opremljena ali niso v celoti opremljena z javnim vodovodom.
Upravljavec mora obvestiti uporabnika, da je obvezna priključitev njegovega objekta na javni vodovod in jim posredovati pogoje za izdajo soglasja za vodovodni priključek.
Dokler upravljavec ne zagotovi ustreznih pogojev, navedenih v tem odloku, priključitev na javni vodovod ni obvezna.«
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
4. člen
V prvem odstavku dosedanjega 14. člena, ki je postal sedanji 16. člen, se beseda »uporabnih« nadomesti z besedo »uporabnik«.
5. člen
V dosedanjem 44. členu, ki je postal sedanji 46. člen, se za 10. točko dodajo nova 11., 12., 13., 14. in 15. točka, ki se glasijo:
(Uradni list RS, št. 35/06);
»11. voditi evidence opravljanja storitev javne službe v skladu s 25. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo;
12. voditi evidence oskrbe s pitno vodo iz zasebnih vodovodov v skladu s 26. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo;
13. voditi kataster javnega vodovoda v skladu s 27. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo;
14. izdelati program oskrbe s pitno vodo in ga izvajati v skladu z 28. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo;
15. posredovati poročilo o izvajanju javne službe v skladu z 29. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo.«.
6. člen
V dosedanjem 46. in 47. členu, ki sta postala sedanji 48. in 49. člen, se besedna zveza »z denarno kaznijo od 85,00 do 420,00 EUR« nadomesti z besedno zvezo »z globo v znesku 200,00 EUR«.
7. člen
V 48. členu, ki je postal sedanji 50. člen, se besedna zveza »komunalni redar« nadomesti z besedno zvezo »medobčinski inšpektor«.
8. člen
Za 50. členom se dodata novi 51. in 52. člen, ki se glasita:
»51. člen
Upravljavec mora pripraviti ustrezne podlage za oskrbovalna območja, v skladu s 30. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06).
52. člen
Uporabniki, ki niso vpisani v kataster uporabnikov, se morajo prijaviti upravljavcu v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.«
Dosedanji 49. člen postane 53. člen.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1223/08-OS
Grad, dne 19. decembra 2008
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost