Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009

Kazalo

29. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec od leta 2008 do leta 2013, stran 57.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 12. redni seji dne 22. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec od leta 2008 do leta 2013
1. člen
V Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec od leta 2008 do leta 2013 (Uradni list RS, št. 25/08) se 8. člen nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Vloga se vloži v obliki, ki je določena z javnim razpisom. Vloge, ki niso vložene v tej obliki, se zavržejo. O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča na predlog strokovne komisije župan oziroma oseba, ki jo pooblasti župan. Vlagateljem, katerih vloge izpolnjujejo vse pogoje in so za namen zagotovljena sredstva, se izda odločba o pravici do sredstev. Odločbo na prvi stopnji izda občinska uprava. Zoper odločitev v odločbi je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno na način, kot je določen za vložitev vloge. O pritožbi odloča župan.
V obrazložitvi odločbe se utemelji odločitev in v primeru pozitivne odločitve opredeli višina dodeljenih sredstev, namen, upravičeni stroški, za katere so sredstva namenjena in rok, do katerega lahko upravičenci vlagajo zahtevke. Rok za izdajo odločbe je 60 dni od ugotovitve vseh dejstev. Kolikor se po izdaji odločbe in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti iz javnega razpisa in odločbe o pravici do sredstev spremenijo obveznosti, lahko stranka vloži obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev. Če s spremembo obveznosti ostajajo izpolnjene vse zahteve javnega razpisa in dosežen namen za katerega so bila dodeljena sredstva, se vlogi z odločbo ugodi, v nasprotnem primeru se zahtevek za spremembo obveznosti zavrne. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena.
Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke. Zahtevek, ki izpolnjuje pogoje iz predpisov, javnega razpisa in odločbe o pravici do sredstev, organ odobri in sredstva izplača na strankin transakcijski račun. Če zahtevku stranke ni v celoti ugodeno, pristojni organ o zahtevku odloči z odločbo. Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz predpisov, javnega razpisa ali odločbe o pravici do sredstev, organ z odločbo zavrne. Zoper odločbe iz tega člena pritožba ni dovoljena.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011- 0022./2008- 5
Dobrova, dne 22. decembra 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

AAA Zlata odličnost