Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009

Kazalo

Št. 1/09 Ob-10497/08 , Stran 13
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08) Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, objavlja javni natečaj za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za kulturo. I. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – državljanstvo Republike Slovenije; – najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja); – najmanj 7 let delovnih izkušenj; – osnovna raven znanja tujega jezika; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti, ter za eno leto v primeru, ko ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit. II. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo o osnovnem znanju tujega jezika, 4. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za kulturo pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence, 6. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – UPB 2). Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis. III. Posebna natečajna komisija bo kandidate preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, ki jih je določil Uradniški svet (standardi št. 906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1 z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne 22. 12. 2004), objavljenimi na spletni strani Ministrstva za javno upravo –http://www.mju.gov.si/. Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako drugače, kar pojasnijo na razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in drugih razvitejših državah sveta. Za izbranega kandidata se v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – UPB2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«. IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, izbranem na javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa uradnika, pa bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar, z možnostjo napredovanja v naziv višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani, Maistrova ulica 10. Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj je izbrani kandidat dolžan pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo oziroma v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali v dnevnem časopisu. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek, v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06). Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Renato Pečaver, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, tel. 01/478-16-71. Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.

AAA Zlata odličnost