Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009

Kazalo

30. Odlok o rebalansu Občine Dobrovnik za leto 2008, stran 58.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) in določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) ter 124. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/07) je Občinski svet Občine Dobrovnik na 15. redni seji z dne 23. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu Občine Dobrovnik za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2008 se spremeni 2. člen in se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v eurih
------------------------------------------------------------
Skupina                       Rebalans
                       proračuna 2008
------------------------------------------------------------
 1           2                 3
------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    1.872.862,26
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          1.151.688,26
70  DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)        825.814,00
   700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK       739.114,00
   703 DAVKI NA PREMOŽENJE            61.900,00
   704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE     24.800,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)   325.874,26
   710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI      116.774,26
   711 AKSE IN PRISTOJBINE             500,00
   712 ENARNE KAZNI                1.500,00
   713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN         700,00
   STORITEV
   714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         206.400,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI              22.550,00
   720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH       20.000,00
   SREDSTEV
   722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ        2.550,00
73  PREJETE DONACIJE                3.000,00
   730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV     3.000,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI             695.624,00
   740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH      638.124,00
   JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
   741 PREJETA SRED. IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ    57.500,00
   SREDSTEV EU
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      1.872.862,26
40  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)     606.339,60
   400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    119.860,00
   401 PRISP. DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST    20.172,00
   402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE       386.907,60
   403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI          74.400,00
   409 REZERVE                  5.000,00
41  TEKOČI TRANSFERI               435.908,00
   410 SUBVENCIJE                 4.000,00
   411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN        134.200,00
   GOSPODINJSTVOM
   412 TRANSF.NEPROFIT. ORGANIZACIJAM IN    127.265,00
   USTANOVAM
   413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      170.443,00
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            829.462,66
   420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV    829.462,66
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            1.151,73
   430 INVESTICIJSKI TRANSFERI          1.151,73
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)      0,00
   (I. – II.)
------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
75  IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         0
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
   750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
   751 RODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV            0
44  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
   440 DANA POSOJILA                   0
   441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN         0
   NALOŽB
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN          0
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
50  VII. ZADOLŽEVANJE (550+551)         249.000,00
   500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE           249.000,00
55  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)        62.300,00
   550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA         62.300,00
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH   186.700,00
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII.)       186.700,00
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)         0,00
------------------------------------------------------------
   XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.   80.845,00
   12. 2007 PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 5. 12. 2008.
Št. 030-2/2008-31
Dobrovnik, dne 24. decembra 2008
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar l.r.

AAA Zlata odličnost