Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009

Kazalo

31. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Grad, stran 59.

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 – odl. US: U-I-427/06-9), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 – skl. US: U-I-51/06-5, 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 – odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07), določb Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08) in 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00 in 24/01) je Občinski svet Občine Grad na 17. redni seji dne 18. decembra 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Grad
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Grad (Uradni list RS, št. 92/06) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»(1) Dejavnost javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda obsega:
a) v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo:
– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh in javnih površin,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic pri uporabniku storitev ter obdelava in ravnanje z blatom, najmanj enkrat na štiri leta,
– prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelava ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave,
– izdajanje strokovnih ocen za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja skladno s predpisi,
– vodenje katastra javne kanalizacije in evidence greznic in malih komunalnih čistilnih naprav;
b) za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja:
– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelava njihove vsebine na komunalni čistilni napravi,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic pri uporabniku storitev ter obdelava in ravnanje z blatom, najmanj enkrat na štiri leta,
– prve meritve in obratovalnega monitoringa oziroma izdelava ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave,
– vodenje evidence greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
– izdajanje potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
(2) Storitve javne službe se nanašajo na komunalno odpadno vodo, ki nastaja v stavbah zaradi bivanja in opravljanja dejavnosti, in padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja v javno kanalizacijo javnih površin ali streh.
(3) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne vode iz površin, ki niso javne, se ne šteje za storitev javne službe ne glede na to, če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.
(4) Storitve javne službe se morajo zagotavljati na območju celotne lokalne skupnosti, razen za posamezne stavbe ali skupino stavb na nadmorski višini 1.500 m.«
2. člen
V 6. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Naloge upravljavca so med drugim tudi:
– izdelava programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode iz 17. člena Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08) in njegovo posredovanje pristojnemu ministrstvu,
– vodenje evidence iz 18. člena Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08),
– izdelava poročila o izvajanju javne službe iz 19. člena Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08), ter njegovo posredovanje pristojnemu ministrstvu in
– vodenje katastra iz 20. člena Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08).«
3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne greznice, obstoječe greznice ter male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije in so v lasti lastnikov stavb, ki jim pripadajo.
(2) Objekti iz prejšnjega odstavka so v upravljanju upravljavcev ali lastnikov stavb, ki jim pripadajo.
(3) Lastniki ali upravljavci iz prejšnjega odstavka morajo sami zagotoviti:
– redno vzdrževanje in čiščenje interne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov,
– redno vzdrževanje nepretočnih greznic, obstoječih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav,
– občasno preverjanje tehnične brezhibnosti kanalizacijskih priključkov, nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na 20 let.
(4) Lastniki objektov iz prvega odstavka tega člena lahko vzdrževanje, čiščenje in tehnično preverjanje teh objektov prenesejo s pogodbo na izvajalca javne službe ali na drugo pravno osebo, ki izvaja te storitve.«
4. člen
V tretjem stavku 20. člena odloka se črta besedilo »oziroma s strani občinske uprave ustrezno lokacijsko informacijo«.
5. člen
Prvi in drugi odstavek 21. člena odloka se nadomestita z novim besedilom, ki se glasi:
»Padavinske vode ne smejo biti speljane v objekte za čiščenje odpadnih vod. Odvedene morajo biti v vodotoke, ponikovalnice ali v meteorno kanalizacijo.
Objekte za čiščenje odpadnih vod je potrebno redno vzdrževati in prazniti v skladu z veljavnimi predpisi.
V naseljih, kjer je zgrajena meteorna kanalizacija je prepovedano spuščati vanjo odpadne vode in vode iz gnojišč.
Pred priključitvijo na novozgrajeno javno kanalizacijo, ki se zaključuje s čistilno napravo, je lastnik objekta dolžan greznico ali čistilno napravo opustiti, jo na lastne stroške izprazniti, očistiti, dezinficirati in zasuti ali uporabiti po navodilih upravljavca javne kanalizacije v roku šestih mesecev po izdanem obvestilu upravljavca. Lastnik objekta mora omogočiti upravljavcu nadzor pri opustitvi greznice ali čistilne naprave. Enak postopek opustitve greznice ali čistilne naprave velja tudi v primerih, ko se na že zgrajeni javni kanalizaciji zgradi še komunalna čistilna naprava.
Na območju, kjer je že zgrajena javna kanalizacija s čistilno napravo in je objekt možno nanjo priključiti, ni dovoljena gradnja novih lastnih objektov za čiščenje odpadnih vod.«
6. člen
V prvem odstavku 32. člena se besedna zveza »z denarno kaznijo od 30.000 tolarjev do 150.000 tolarjev« nadomesti z besedno zvezo »z globo v znesku 200,00 EUR«.
V drugem odstavku 32. člena se besedna zveza »z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 30.000 tolarjev« nadomesti z besedno zvezo »z globo v znesku 100,00 EUR«.
7. člen
Spremeni se 34. člen tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinska inšpekcija in ostale pristojne inšpekcijske službe.«
8. člen
V 35. členu se beseda »sklepa« nadomesti z besedo »sklep«, besedna zveza »oskrbi s pitno vodo« pa se nadomesti z besedno zvezo »odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda«.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1222/08-OS
Grad, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost