Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009

Kazalo

34. Pravilnik o uporabi kulturne dvorane pri Gradu, stran 61.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 12. redni seji dne 18. aprila 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi kulturne dvorane pri Gradu
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo način in pogoji, pod katerimi občina (v nadaljevanju upravljavec), oddaja v uporabo kulturno dvorano na naslovu Grad 172, 9264 Grad (v nadaljevanju kulturna dvorana).
Predmet oddaje je kulturna dvorana z odrom in balkonom, predprostorom, garderobami in sanitarijami ter avdio-video opremo, ki zajema opremo za ozvočitev (mešalna miza, 4 stoječi mikrofoni, 1 prenosni mikrofon, 1 namizni mikrofon), opremo za osvetlitev odra, cd in dvd predvajalnik, platno v velikosti 5 x 4 m in diaprojektor.
2. člen
Kulturna dvorana se oddaja v najem naslednjim uporabnikom:
– Občini Grad za svoje potrebe,
– zavodom, ki delujejo na območju Občine Grad, in sicer Osnovni šoli Grad, VVE pri OŠ Grad, Javnemu zavodu Krajinski park Goričko, Zavodu za upravljanje kulturne dediščine Grad, Zdravstvenemu domu,
– registriranim društvom in skupinam v okviru registriranega društva iz območja Občine Grad, organizacijam, ki se ukvarjajo z neprofitno organizacijo,
– drugim skupinam, organizacijam in posameznikom iz Občine Grad ter izven Občine Grad.
3. člen
Prednost pri določanju terminov uporabe kulturne dvorane imajo izvajalci javnih kulturnih programov. Razpored uporabe kulturne dvorane se objavi na vidnem mestu v dvorani, na oglasni deski in spletni strani upravljavca.
4. člen
Preostali prosti termini se oddajo po vrstnem redu prijav. Rezervacija se izvede z vlogo, ki jo oddajo vsi uporabniki iz 2. člena tega sklepa. Kulturno dvorano oddaja brezplačno ali proti plačilu najemnine Občina Grad, kjer se dobijo tudi ključi od dvorane.
5. člen
Brezplačno lahko kulturno dvorano za prireditve oziroma srečanja uporabljajo organizatorji, ki so tudi izvajalci prireditve ter ne pobirajo vstopnine, in sicer:
– Občina Grad za svoje potrebe, OŠ Grad, VVE pri OŠ Grad, Zdravstveni dom, ZUKD Grad,
– kulturna, športna in druga društva s sedežem v Občini Grad ter skupine oziroma sekcije v okviru registriranega društva,
– humanitarne organizacije ali posamezniki.
6. člen
Vsak uporabnik kulturne dvorane, tudi če je upravičen do brezplačnega najema, mora rezervirati termin uporabe kulturne dvorane najkasneje 14 dni pred prireditvijo ali srečanjem, in sicer s pisno vlogo, v kateri mora navesti imena odgovornih oseb, čas uporabe, namen uporabe, število uporabnikov, uporabo avdio-video opreme ipd.
V primeru redne uporabe dvorane se z najemnikom sklene mesečna/letna najemna pogodba, in sicer na podlagi pisne vloge z ustreznimi podatki (odgovorna oseba, čas uporabe, namen uporabe, število uporabnikov ipd.).
7. člen
Uporabnik lahko odpove rezervirani termin najkasneje dva dni pred predvideno uporabo, v nasprotnem primeru se mu zaračuna najemnina v višini 50% osnovnega najema kulturne dvorane glede na prijavo zvrsti prireditve. Enak postopek velja tudi pri zamenjavi rezerviranih terminov.
8. člen
Cena najema za uporabo kulturne dvorane je določena na podlagi zvrsti prireditve oziroma srečanja, in sicer:
– za kulturne in turistične prireditve 50,00 EUR z DDV na prireditev (do 3 ure), vsaka naslednja ura znaša 10,00 EUR z DDV;
– za seminarje, konference, srečanja v politične in druge komercialne namene 100,00 EUR z DDV (do 3 ure), vsaka naslednja ura znaša 20,00 EUR z DDV.
Cena najema kulturne dvorane zajema: najem dvorane s pripadajočimi prostori, stroške elektrike in ogrevanja, čiščenje dvorane po prireditvi, prisotnost delavca, pripravo osvetlitve in ozvočitve odra ter najem morebitne dodatne opreme (mize, stoli ipd.).
Višina najemnine iz prvega odstavka tega člena se enkrat letno revalorizira z rastjo drobno prodajnih cen s sklepom župana. Cenik najema kulturne dvorane se objavi na vidnem mestu v dvorani, na oglasni deski in spletni strani upravljavca.
9. člen
Na podlagi podane vloge za najem kulturne dvorane se za plačilo najemnine izda račun, ki ga je uporabnik dolžan plačati v roku 30 dni od prejema.
10. člen
Sredstva, pridobljena z oddajanjem kulturne dvorane v uporabo, se porabijo za kritje stroškov obratovanja in tekočega vzdrževanja dvorane.
11. člen
Redna dejavnost društev se ne odvija v tej kulturni dvorani.
Vsi uporabniki oziroma najemniki kulturne dvorane morajo dvorano uporabljati kot dober gospodar in odgovarjajo za vso škodo, ki bo nastala na opremi in objektu.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-377/08-OS
Grad, dne 21. aprila 2008
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost