Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5748. Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2009

MINISTRSTVA

5749. Pravilnik o Vipavski panceti z zaščiteno geografsko označbo
5750. Pravilnik o Vipavski salami z zaščiteno geografsko označbo
5751. Pravilnik o Namiznih oljkah Slovenske Istrez zaščiteno označbo porekla
5752. Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje
5753. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov
5754. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
5755. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov
5756. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju ter delnih izpisov v računalniški obliki
5757. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
5805. Pravilnik o metodah merjenja zemljišč in o tehničnih tolerancah meritev
5806. Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2008
5807. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2008
5808. Pravilnik o obrazcu vloge za ugotovitev izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravicedo kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev
5809. Pravilnik o spremembi Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu

BANKA SLOVENIJE

5758. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2008

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5759. Pravilnik o raziskovalnih nazivih
5760. Pravilnik o razvrščanju zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na listo
5761. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
5762. Splošni akt o tajnosti, zaupnosti in varnosti elektronskih komunikacij ter hrambi in zavarovanju hranjenih podatkov
5763. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
5764. Poročilo o gibanju plač za oktober 2008
5810. Pravilnik o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 1775/2005 o pogojih za dostop do prenosnega omrežja zemeljskega plina
5811. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur
5812. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja
5813. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskega faktorja za izravnavo prihodka iz omrežnin

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5765. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v kemijski proizvodnji
5766. Pojasnilo 1 k SRS 3 – oslabitev finančnih naložb

OBČINE

Dobrova-Polhov Gradec

5803. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrova - Polhov Gradec v obdobju januar–marec 2009

Idrija

5767. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija

Kranj

5768. Odlok o dopolnitvi Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj

Luče

5769. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Arniča Luče
5770. Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2009
5771. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009 v Občini Luče

Miren-Kostanjevica

5799. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Miren - Kostanjevica

Moravske Toplice

5772. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2009
5773. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja v letu 2008
5774. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Moravske Toplice
5775. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2009
5776. Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice za leto 2009
5777. Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika o prodaji, oddaji v najem ali zakup, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Moravske Toplice
5778. Sklep o prenehanju veljavnosti Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem v Občini Moravske Toplice

Rogatec

5800. Odlok o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
5801. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2009
5802. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2009

Slovenske Konjice

5779. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2009
5780. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenske Konjice
5781. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
5782. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009

Šentrupert

5783. Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2009
5784. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šentrupert
5785. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra

Šmarješke Toplice

5786. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarješke Toplice v obdobju januar–marec 2009
5804. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmarješke Toplice za programsko obdobje 2009–2013

Vojnik

5787. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2009
5788. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Frankolovo - Verpete

Vrhnika

5789. Sklep o dopolnitvi in spremembi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za individualno stanovanjsko pozidavo na Raskovcu na Vrhniki

Zagorje ob Savi

5790. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Mladinski center Vašhava«

Žužemberk

5791. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2007
5792. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2009
5793. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2010
5794. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk
5795. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prevole
5796. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Žužemberk
5797. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5798. Sklep o potrditvi občinskega programa varnosti Občine Žužemberk

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti