Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009

Kazalo

23. Odlok o spremembah Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih, stran 54.

Na podlagi 21. in 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91-I – ZUDE, 13/93 – ZP-H, 66/93 – ZP-G, 66/00 – Odl. US, 61/02 – Odl. US, 110/02 – ZGO-1 in 2/04 – ZZdrl-A), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08 in 100/08 – odl. US), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 29/07 – Odl. US, 58/07 – Odl. US, 16/08 – Odl. US, 17/08, 21/08 – popr. in 76/08 – ZIKS-1C) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 16. redni seji dne 16. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
1. člen
Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih (Uradni list RS, št. 3/91 in 24/91) se spremeni tako, da se 24.a člen črta.
2. člen
30. člen se spremeni tako, da glasi:
»Z globo 1.000 EUR je kaznovan upravljalec pokopališča, če:
1. ne ravna v skladu z določbo prvega odstavka 4. člena tega odloka,
2. nima izdelanega pokopališkega katastra in načrta pokopališča, določenih v 6. členu tega odloka.
Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba upravljalca.«
3. člen
31. člen se spremeni tako, da glasi:
»Z globo 100 EUR se kaznuje posameznik, če:
1. krši določila 23. člena tega odloka,
2. opravlja prevoze v nasprotju s 24. členom odloka,
3. krši določbo drugega odstavka 21. člena odloka.
Za kršitev določb 23. in 24. člena odloka se z globo 700 EUR kaznuje pravna oseba, z globo 300 EUR pa se za kršitev določb 23. in 24. člena odloka kaznujejo samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja poklic in odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.«
4. člen
32. člen se spremeni tako, da glasi:
»Uresničevanje tega odloka nadzoruje občinski upravni organ, pristojen za gospodarske javne službe in Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.«
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2008
Brežice, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost