Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009

Kazalo

63. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta mestno jedro – Brežice, del kareja K: TI-9-10-11, stran 173.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95, 49/99, 86/99 in 79/02) je župan Občine Brežice sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta mestno jedro – Brežice, del kareja K: TI-9-10-11
1. Ocena stanja in razlogi za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta Mestno jedro – Brežice, del kareja K: TI-9-10-11 (v nadaljevanju OPPN)
Ocena stanja
Ob upoštevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88 in Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 22/96, 77/97, 79/97, 47/96, 61/96, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04 in 123/04) je predmetno območje opredeljeno kot mestno jedro s stanovanjsko poslovno dejavnostjo. Obravnavano območje se ureja z Ureditvenim načrtom mestno jedro – Brežice (UN; Uradni list RS, št. 27/94, 74/97, 69/01, 4/02, 36/02, 82/04 in 118/05).
V uličnem nizu so nenaseljeni starejši objekti (hišna številka 9, 10 in 11). Na zaledni dvoriščni strani v prečni smeri so gospodarska poslopja, v nadaljevanju njive oziroma sadovnjak. Objekti so v slabem stanju, in sicer so že vidne hude poškodbe nekaterih delov objektov.
Razlogi
Na predvidenem območju je po veljavnem UN predvidenih sedem gradbenih parcel (št. 2, 3, 4, 5, 14, 15 in 16). Za potrebe urejanja območja je bila predvidena rušitev dvoriščnih objektov in dozidava objektov Trg izgnancev 9 in 10 na parc. številkah 118/1, 118/2 in 114, k.o. Brežice. Razlog za začetek postopka priprave OPPN je pobuda novih lastnikov zemljišč, ki želita na obravnavanem območju ob Trgu izgnancev rekonstruirati obstoječi večstanovanjski objekt »Vila Livada« (parc. št. 109, k.o. Brežice), poleg zgraditi nov večstanovanjski objekt dim. ca. 27/15 m višine K+P+1+M. V zalednem delu se predvidi izgradnja dveh večstanovanjskih objektov, ki jih ni mogoče umestiti v skladu z veljavnim prostorskim izvedbenim aktom. Objekta dim. ca. 39/10 m in 22,5 × 10 m, višine K2+K1+P+1, se predvidita v nizu. Na zemljiščih s parc. št. 118/2, 118/1 in 120, vse k.o. Brežice, se predvidi dostop do sosednje parcele št. 126, k.o. Brežice. Na zemljišču s parc. št. 127/2, k.o. Brežice, se načrtuje ureditev 5 parkirišč za potrebe stanovalcev stanovanjskega objekta Trg izgnancev 8.
V delu vseh stavb v območju se predvidi možnost opravljanja dejavnosti.
Glede na programsko zasnovo in obstoječo konfiguracijo terena, se predvidi poravnava oziroma sprememba konfiguracije terena na manjšem, skrajnem vzhodnem delu zelenih površin občinskega akta vzdolž zalednega niza (del parcel št. 112, 116 in 121; vse k.o. Brežice), ki se predvidi kot parkovna ureditev.
Za potrebe objektov je predvidena ureditev parkirišč v dvoriščnem delu na nivoju terena in skupne garažne hiše na nivoju kleti I.
2. Območje prostorskega načrta
Območje OPPN je opredeljeno na podlagi pobude investitorjev, območja za ureditev dostopov do sosednjih parcel (do gradbenih parcel 13 in 17) ter območjem ureditve parkirišč za potrebe objekta na gradbeni parceli 5 v kareju K veljavnega UN, oziroma območje OPPN obsega parc. št.: 106, 107, delno 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118/1, 118/2, 119, 120, 121, 122, 127/1 in 127/2; vse k.o. Brežice.
V območje se, zaradi celovite rešitve prometne in druge komunalne infrastrukture, lahko vključijo tudi druga območja v neposredni bližini, kar bo natančneje definirano v samem osnutku OPPN.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi:
– idejne projektne dokumentacije – prikaza stanja v prostoru,
– veljavnih planskih aktov in strokovnih podlag,
– izraženih investicijskih namer občine in drugih oseb.
4. Roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
– Sklep o pripravi OPPN, župan,
– objava sklepa v uradnem glasilu in v svetovnem spletu, občina,
– izdelava osnutka OPPN, 10 dni po objavi sklepa o začetku priprave OPPN, izdelovalec OPPN,
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe o potrebi izdelave CPVO, trajanje 30 dni, izdelovalec po pooblastilu občine,
– usklajevanje smernic in izdelava dopolnjenega osnutka OPPN, 10 dni po pridobitvi smernic, izdelovalec OPPN,
– v primeru potrebe izdelave CPVO občina zagotovi okoljsko poročilo, ki ga skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu, ki ga pregleda v roku 15 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN ter po potrebi okoljskega poročila, trajanje 30 dni, občina, izdelovalec OPPN,
– zavzemanje stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve 10 dni po zaključku javne razgrnitve, izdelovalec OPPN, občina,
– priprava gradiva za prvo obravnavo na seji OS, 14 dni pred sejo OS, občina,
– prva obravnava na OS in sprejem dopolnjenega osnutka skupaj s stališči do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, v skladu z urnikom zasedanja OS,
– posredovanje stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve v objavo, v 7 dneh po sprejemu na OS, občina,
– izdelava predloga OPPN na podlagi sprejetih stališč, 10 dni po obravnavi in sprejemu na OS, izdelovalec,
– pridobivanje in usklajevanje mnenj nosilcev urejanja prostora, 30 dni, izdelovalec OPPN po pooblastilu občine,
– v primeru potrebe po izdelavi CPVO Občina Brežice od ministrstva pridobi obvestilo o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN,
– izdelava usklajenega predloga OPPN, 10 dni po pridobitvi mnenj, izdelovalec,
– priprava gradiva za drugo obravnavo na seji OS, 7 dni pred sejo OS, občina, izdelovalec,
– druga obravnava usklajenega predloga OPPN na OS, v skladu z urnikom zasedanja OS,
– izdelava končnega dokumenta, 10 dni po sprejemu na OS,
– posredovanje odloka OPPN v objavo v uradno glasilo v 7 dneh po prejetju usklajenih izvodov končnega akta, občina.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami),
– Ministrstvo za kulturo (varstvo kulturne dediščine),
– Zavod za varstvo narave, OE Novo mesto (varstvo narave),
– Elektro Celje d.d., PE Krško (električna energija),
– Adriaplin d.d. Ljubljana (plinovodno omrežje),
– Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.o.o., (vodovod, kanalizacija, ceste, odvoz odpadkov),
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Občina Brežice (področje lokalnih cest in javnih površin),
– Zavod za gozdove Slovenija, Območna enota Brežice, Krajevna enota Brežice (gozdne površine),
– Krajevna skupnost Brežice.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave PP načrta
Finančna sredstva za pripravo predmetnega OPPN zagotovita investitorja oziroma pobudnika OPPN.
7. Prenehanje veljavnosti
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o začetku postopka izdelave sprememb in dopolnitev UN: Mestno jedro – Brežice del kareja K (Uradni list RS, št. 81/07).
8. Začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-9/2008
Brežice, dne 7. januarja 2009
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost