Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

117. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah, stran 272.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (ZJC – UPB – Uradni list RS, št. 33/06, 45/08), 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08) in 16. člena Satuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 14. seji dne 23. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
1. člen
Prvi odstavek 7. člena odloka se črta.
2. člen
V drugi vrsti prvega odstavka 16. člena, se za besedo »njihovih« doda beseda »elementov«.
3. člen
17. in 18. člen odloka se v celoti črtata.
4. člen
V tretjem odstavku 26. člena se besedi »tega člena« zamenjata z besedami »prvi in drugi odstavek«.
5. člen
V 27. členu se:
– v prvem, drugem in tretjem odstavku besedi »32. točke« nadomestita z besedi »31. člena«,
– dodata nov četri in peti odstavek in glasita:
»(4) Pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na občinski cesti opravi komisija, ki jo imenuje župan. V komisjo se imenujejo strokovnjaki s področja tehničnih in drugih posebnosti teh del.«
»(5) Po opravljenem pregledu obnovitvenih del komisija iz prejšnjega odstavka predlaga pristojnemu občinskemu organu izdajo odločbe, s katero odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali izda dovoljenje za izročitev obnovljene ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta prometu.«
6. člen
V 28. členu se drugi odstavek spremeni in glasi:
»Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja neposredno v okviru občinske službe v režijskem obratu ali z oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe.«
– črta tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
7. člen
V 31. člen u se drugi odstavek spremeni in glasi:
»(2) Pristojna služba občinske uprave mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prejšnjega odstavka, obvestiti policijo, inšpektorja za ceste, ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.«
– v četrtem odstavku beseda »53. člena« nadomesti z besedo »52. člena«.
8. člen
V 36. členu se:
– prvi odstavek pred piko dopolni z besedilom »za posamezne vrste vozil«,
– v četri vrsti drugega odstavka besedilo »s predpisom dovoljenih mer«, nadomesti z besedilom »s predpisom dovoljenih dimenzij«,
– v četrtem odstavku besedilo »občinskega inšpektorja za ceste«, nadomesti z besedilom »inšpektor za ceste«.
9. člen
V drugi vrsti drugega odstavka 39. člena, se črta besedilo »lokacijski ali«.
10. člen
V prvem odstavku 41. člena se besedilo »občinski inšpektor za ceste«, nadomesti z besedilom »inšpektor za ceste«.
11. člen
V 46. členu se prvi odstavek spremeni in glasi:
»(1) Prepovedano je trajno ali začasno zasesti občinsko cesto ali njen del ter izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej. Prav tako je prepovedano na zemljiščih ali na objektih ob cesti izvajati ali opustiti kakršna koli dela ali karkoli nameščati, kar bi utegnilo škodovati cesti ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej.«,
– v drugem odstavku se alineje nadomestijo z zaporednimi številkami,
– v deseti alineji drugega odtavka, se za besedo »poškodovati« doda besedilo »odstranjevati, prestavljati ali karkoli spreminjati«,
– doda se nov tretji odstavek, ki glasi:
»(3) Izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste je dolžan s ceste takoj odstraniti vse ovire ali druge posledice prepovedanih ravnanj, ki bi utegnile škodovati cesti ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nevarno mesto na cesti zavarovati s predpisano prometno signalizacijo. Vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnega mesta na cesti mora poravnati povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti. Če povročitelj ni znan, gredo stroški v breme rednega vzdrževanja občinske ceste.”.
12. člen
V tretji vrsti tretjega odstavka 49. člena se besedilo »zbirni mestni cesti in mestni cesti« nadomesti z besedilom »občinski cesti«.
13. člen
V 50. členu se:
– v drugi vrsti prvega odstavka in v tretji vrsti drugega odstavka besedilo »občinskega inšpektorja za ceste«, nadomesti z besedilom »inšpektorja za ceste«,
– v drugi vrsti drugega odstavka beseda »50. točke« nadomesti z besedo »49. člena«.
14. člen
V 51. členu se: drugi odstavek spremeni tako, da glasi:
»(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti na zahtevo inšpektorja za ceste ali policista odstraniti vse ovire. Če tega ne stori, zagotovi odstranitev ovir na njegove stroške občina.
– v tretji vrsti četrtega odstavka beseda »33. točke«, nadomesti z besedo »32. člena«.
15. člen
V 52. členu se:
– v prvem odstavku besedilo »določa strokovna komisija imenovana s sklepom župana v sestavi občinskega inšpektorja za ceste, predstavnika postaje milice, inšpektorja UNZ Celje, predstavnika pristojne občinske uprave ter predstavnika vzdrževalca cest. Dovoljenje za postavitev izda pristojna služba občinske uprave«, nadomesti z besedilom »določa pristojna služba občinske uprave. Za namestitev le-te se izda poseben nalog.«
– v drugem odstavku se besedilo »komisija iz prve točke tega člena, dovoljenje za postavitev pa izda pristojna služba občinske uprave na stroške predlagatelja« nadomesti z besedilom »pristojna služba občinske uprave. Za namestitev se izda poseben nalog s pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.«
16. člen
V 54. členu se:
– v tretji vrsti prvega odstavka besede »40. in 41.«, nadomestijo z besedami »39. in 40.«
– v drugi vrsti drugega odstavka besedilo »mnenje pristojne službe občinske uprave«, nadomesti z besedilom »izjavo o ustreznosti izpolnitve zahtev iz prvega odstavka tega člena.«
17. člen
55. člen se spremeni tako, da glasi:
»(1) O soglasjih in dovoljenjih iz 21., 32., 33., 34., 35., 36., 39., 40., 42., 43., 44., 45. ter 53. in 54. člena, ki jih po določbah tega odloka izdaja pristojna služba občinske uprave, se odloči z odločbo v upravnem postopku, razen če je za dela, določena v teh členih, potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za poseg v prostor. V tem primeru se izdajo projektni pogoji in soglasja v skladu s predpisi o graditvi objektov.«
»(2) Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg v prostor, je dovoljena pritožba na župana občine.«
18. člen
V 56. členu se zadnji stavek drugega odstavka črta, doda nov (tretji) odstavek, ki glasi:
»(3) Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških, za vodenje postopka in izdajo odločb o prekršku zoper določbe tega odloka pa so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj sedmo stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških.«
19. člen
57. člen se črta
20. člen
V 58. členu se:
– v drugi alineji prvega odstavka besedilo »brez odločbe o dovolitvi priglašenih del oziroma dovoljenja pristojnega organa za poseg v prostor ali«, črta,
– alineje v prvem in četrtem odstavku se zamenjajo z zaporednimi številkami,
– sedmi odstavek črta.
21. člen
59. člen se spremeni tako, da glasi:
»(1) Z globo najmanj 750,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 32. člena);
2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne ali telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 33. člena);
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 34. člena);
4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (35. člen);
5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja pristojnega občinskega upravnega organa za ceste (38. člen);
6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali se gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 39. člena);
7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 42. člena);
8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo (43. člen);
9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa (44. člen);
10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji tega soglasja (45. člen);
11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (46. člen);
12. vozi vozilo s takšnimi nadležnimi ploskvami koles, ki bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 47. člena);
13. vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi odstavek 47. člena);
14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu (tretji odstavek 48. člena);
15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 49. člena);
16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja; (drugi odstavek 50. člena);
17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja; (tretji odstavek 50. člena);
18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju preglednosti; (prvi odstavek 51. člena);
19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja. (53. člen)«.
»(2) Z globo najmanj 76,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«
22. člen
60. člen se spremeni tako, da glasi:
»Z globo najmanj 48,00 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka 59. člena.«
23. člen
61. člen se spremeni tako, da glasi:
»(1) Z globo najmanj 480,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest, če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo varno odvijanje prometa (27. člen);«.
»(2) Z globo najmanj 76,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.«
24. člen
62. člen se spremeni tako, da glasi:
»(1) Z globo najmanj 480,00 EUR se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti pristojne službe občinske uprave ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načinov (prvi in drugi odstavek 26. člen).«
»(2) Z globo najmanj 76,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.«
»(3) Z globo najmanj 76,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pristojne službe občinske uprave, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma upravljalcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (tretji odstavek 26. člena)«
25. člen
V 65. členu se v tretji vrsti prvega odstavka besede ”53. in 54.”, zamenjajo z besedami ”52. in 53.” Drugi odstavek se črta.
26. člen
66. člen se črta.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 370-7/2008
Polzela, dne 23. decembra 2008
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

AAA Zlata odličnost