Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

Št. 410-1/2009 Ob-1008/09 , Stran 36
I. Predmet razpisa Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2009. Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za skupinske izjeme 51.600,00 evrov in za pomoči po pravilu »de minimis« 12.100,00 evrov. II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidiranje Upravičenci: upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem namenu razpisa. Splošne finančne določbe: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – ureditev pašnikov in trajnih nasadov, posodabljanje kmetijskih gospodarstev, izvedba programov izobraževanja oziroma katerakoli druga dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2009 in bo predmet prijave na razpis za dodelitev sredstev na področju kmetijstva ne sme biti začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev. Upravičeni stroški po tem razpisu so tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta pa do 20. novembra 2009 (skrajni rok za oddajo zahtevka za izplačilo državne pomoči). 2. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti, ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja. 3. Za pomoči dodeljene po pravilu »de minimis« se upoštevajo upravičeni stroški od 1. 1. 2009 do 20. 11. 2009. III. Nameni razpisa Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006) A) Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo A1) Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo Višina razpisanih sredstev: proračunska postavka 4001110 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – posodabljanje kmetijskih gospodarstev: 21.000,00 evrov, proračunska postavka 4001111 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – trajni nasadi: 10.500,00 evrov. Sofinancirajo se: 1. naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo, izločke) za prirejo mleka, jajc in mesa, 2. naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo, 3. nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško opremo, 4. prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, 5. nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo. V skladu s 7. točko 4. člena Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 se pomoči ne dodelijo za naslednje naložbe: nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, drenažna dela ali oprema za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%, za preproste naložbe za nadomestitev, za tekoče stroške proizvodnje, za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode. Upravičeni stroški: – stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja standardom dobrega počutja živali, temelječih na zakonodaji Skupnosti, stroški novogradnje in adaptacije hlevov, stroški nakupa in montaže tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke …), – nakup materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (razen sofinanciranja adaptacije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standardov Nitratne direktive), – stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega nasada, priprava zemljišča, nakup in postavitev opore, nakup mreže za ograjo, nakup večletnega sadilnega materiala, nakup in postavitev mrež proti toči), – stroški nakupa in postavitve rastlinjaka in plastenjaka s pripadajočo opremo, stroški izdelave dokumentacije naložbe na kmetiji. Sofinancira se do 40% upravičenih stroškov naložbe. Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Ilirska Bistrica in niso podjetja v težavah. Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisna dokumentacija, obrazec 1 – Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, – pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo ustrezno upravno dovoljenje s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, – potreben načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologijo reje v skladu z veljavno zakonodajo, – potreben načrt skladišča za krmo oziroma pomožnih živinorejskih objektov s pripadajočo opremo s popisom del, opreme in tehnologijo v skladu z veljavno zakonodajo, – potreben načrt za postavitev in ureditev rastlinjaka s pripadajočo opremo v skladu z veljavno zakonodajo, – plan izvedbe oziroma dokončanja investicije s finančno konstrukcijo naložbe, – po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali, – kopijo dokazila o lastništvu za parcele, kjer bo postavljen trajni nasad oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj petletno obdobje ter izjavo lastnika zemljišča, da dovoli poseg, kolikor to ni razvidno iz zakupne pogodbe, – ponudbe oziroma predračune ali druga dokazila o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, ki morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva. A2) Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč Višina razpisanih sredstev: proračunska postavka 4001109 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – pašniki: 10.500,00 evrov. Sofinancirajo se: 1. naložbe v obnovo in postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali, 2. naložbe v obnovo namakalne infrastrukture za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, pod pogojem, da vodijo k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%. Upravičeni stroški: – stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov, – stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, – stroški izdelave načrta za ureditev pašnika, – stroški nakupa in postavitve opreme za posodobitev namakalnih sistemov, ki vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%. Sofinancira se do 40% upravičenih stroškov naložbe. Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Ilirska Bistrica in niso podjetja v težavah. Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisna dokumentacija, obrazec 1 – Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, – ponudbe, predračune oziroma druga dokazila o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – ustrezno upravno dovoljenje za poseg v prostor, – mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika oziroma namakalnega sistema, – kopijo dokazila o lastništvu za parcele, kjer bo postavljena pašna ograja oziroma namakalni sistem oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj petletno obdobje ter izjavo lastnika zemljišča, da dovoli poseg, kolikor to ni razvidno iz zakupne pogodbe, – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba. B) Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu Višina razpisanih sredstev: proračunska postavka 4001104 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – izobraževanje kmetov: 5.200,00 evrov, proračunska postavka 4001106 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva: 4.400,00 evrov. Sofinancirajo se: 1. programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja kmetov ter članov njihovih družin, ki ga bodo izvajale organizacije registrirane za izvajanje teh aktivnosti na področju kmetijstva, 2. izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja kmetijstva (članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj). Upravičeni stroški: – stroški organiziranja programov, izobraževanj, krožkov, tečajev, prikazov, strokovnih ekskurzij za usposabljanje in izobraževanje kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu, – stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, – stroški udeležbe forumov, razstav in sejmov, – potni stroški, – stroški najemnin razstavnih prostorov, – simbolične nagrade, podeljene v okviru tekmovanj, do 250,00 € na nagrado in zmagovalca, – publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz Občine Ilirska Bistrica ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralni in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji. Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje …). Sofinancira se do 100% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev (neposredno plačilo kmetu ali članu družine ni dovoljeno). Upravičenci: – neprofitne organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju Občine Ilirska Bistrica, – registrirana stanovska (društva) in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva na območju Občine Ilirska Bistrica. Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo: – vlogo na obrazcu razpisna dokumentacija, obrazec 3 – Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu, – finančno ovrednoten letni program dela izvajalca, z navedbo izobraževanj, usposabljanj, informiranj ali drugih aktivnosti ter seznamom udeležencev, predračune oziroma druga ustrezna dokazila, – dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …). Pomoči dodeljene po pravilu »de minimis« (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006) C) Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu Višina razpisanih sredstev: proračunska postavka 4001105 – Zagotavljanje tehnične podpore v gozdarstvu – izobraževanje kmetov na področju gozdarstva: 1.600,00 evrov. Sofinancirajo se: – programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja za področje gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na področju gozdarstva oziroma skupine proizvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj), – izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja gozdarstva. Upravičeni stroški: – stroški organiziranja programov usposabljanja in izobraževanja, – stroški udeležbe in organizacije na forumih, tekmovanjih, delavnicah, strokovnih ekskurzijah, – potni stroški, – najemnine razstavnih prostorov, – simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih (do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca), – stroški izdaje publikacij, katalogov (ki predstavljajo dejanske podatke o gozdarstvu v Občini Ilirska Bistrica). Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje …). Sofinancira se do 100% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev (neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali članu družine ni dovoljeno). Upravičenci: – organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju gozdarstva in delujejo na območju Občine Ilirska Bistrica, – registrirana stanovska (društva) in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na področju gozdarstva na območju Občine Ilirska Bistrica. Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo: – vlogo na obrazcu razpisne dokumentacije, obrazec 4 – Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu, – finančno ovrednoten letni program dela izvajalca, z navedbo izobraževanj, usposabljanj, informiranj ali drugih aktivnosti ter seznamom udeležencev, predračune oziroma druga ustrezna dokazila, – dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …). D) Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah Višina razpisanih sredstev: proračunska postavka 4001112 – Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji: 10.500,00 evrov. Sofinancirajo se naložbe za naslednje namene: – predelava kmetijskih proizvodov (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč, gozdnih sortimentov, medu in čebeljih izdelkov), – turizem na kmetiji, – izvajanje dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji (peka v kmečki peči, kovaštvo, izdelava košar, izdelki iz zelišč in dišavnic), – neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah, – storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem, – pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov energije na kmetiji. Upravičeni stroški: – stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, ki jo izdela za to pristojna institucija, – stroški nakupa nove oziroma rabljene opreme in naprav za dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, – stroški materiala in del za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, promocija, – stroški promocije in trženja dopolnilne dejavnosti (udeležba na sejmih, razstavah, forumih, publikacije), – stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih povezanih z dopolnilno dejavnostjo. Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov naložbe. Upravičenci Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva s stalnim prebivališčem v Občini Ilirska Bistrica, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Ilirska Bistrica. Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo: – vlogo, na obrazcu razpisne dokumentacije, obrazec 2 – Naložbe v dopolnilno dejavnost, – ponudbe, predračune oziroma druga dokazila o predvidenih stroških (nakup opreme, gradbena in obrtniška dela), – kopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti (v primeru, da dopolnilna dejavnost še ni registrirana, morajo prejemniki sredstev registrirati dopolnilno dejavnost v roku enega leta od prejema finančnih sredstev, v skladu s predpisi), – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, – pisno izjavo o faznosti investicije iz katere bo razvidno, da je investicija s katero se kandidira na ta razpis del investicije za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti Investicija oziroma dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2009 in bo predmet prijave na ta razpis: 1. za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme velja, da ne smejo biti začeti pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, 2. za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po pravilu »de minimis« velja, da so lahko začeti pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar ne pred 1. 1. 2009. Vsi razpisani ukrepi pa se morajo smiselno zaključiti do 20. novembra 2009 (npr. zaključena ena izmed faz investicije na kmetiji, zaključeno izobraževanje), upravičenci pa morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno izvedena dela dostaviti najkasneje do petka, 20. novembra 2009, skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev. V. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali osebno v sprejemni pisarni občine do vključno 23. 2. 2009, do 9. ure. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis – Kmetijstvo 2009«. V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje: – pravilno izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije, – vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila tega razpisa. VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Vloge, prispele na javni razpis odpira in obravnava strokovna Komisija za odpiranje vlog, imenovana s strani župana. Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku 8 dni dopolni. Če prosilec vloge v roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže. Predlog Komisija o upravičenosti dodelitve sredstev predloži v potrditev županu. Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Občina Ilirska Bistrica v osmih dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev. Občina Ilirska Bistrica bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen s tem razpisom, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku določenemu za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). VII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si ali pa v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak delovni dan od 7. do 14.30, ob sredah pa do 17. ure, do izteka prijave na razpis. VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po tel. 05/71-41-361, osebno pri Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.

AAA Zlata odličnost