Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

124. Pravilnik o registru melioracijskih skupnosti, stran 279.

Na podlagi četrtega odstavka 96. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o registru melioracijskih skupnosti
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino, način in postopek vodenja, vpisa v in izbrisa iz registra melioracijskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: register).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– melioracijska skupnost je skupnost, ki usklajuje in zastopa interese melioracijskih udeležencev v postopku uvedbe melioracije, upravljanja, delovanja, rabe in vzdrževanja melioracijskih sistemov ter pri organizaciji in načinu obdelave melioriranih zemljišč;
– melioracije so osuševanje, namakanje in agromelioracije;
– melioracijski sistem je na melioracijskem območju funkcionalno zaključena celota objektov in naprav, ki služi namakanju, osuševanju ter agromelioracijam kmetijskih zemljišč;
– melioracijsko območje je območje določeno s predpisom o uvedbi melioracije, ki zajema vse parcele vključene v melioracijo;
– skupni predstavnik članov melioracijske skupnosti je oseba, ki jo člani melioracijske skupnosti izberejo za zastopanje interesov melioracijske skupnosti.
II. REGISTER
3. člen
(vodenje registra)
(1) Register melioracijskih skupnosti vzpostavi in upravlja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
(2) Register melioracijskih skupnosti vodi upravna enota, na območju katere je večinski delež površin melioracijskega območja.
(3) Register se vodi kot javna knjiga.
(4) Register se vodi na enoten način za celotno območje Republike Slovenije, na elektronskem mediju, ki je dostopen preko spletne strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo na http://www.mkgp.gov.si/.
(5) Skupaj z registrom melioracijskih skupnosti vodi upravna enota zbirko listin, v katero se vlagajo listine in drugi dokumenti, ki so podlaga za vpis v register.
4. člen
(vpis podatkov in sprememb v register)
(1) V register se vpišejo in v njem vodijo naslednji podatki:
– datum in zaporedna številka vpisa v register;
– podatki o parcelnih številkah zemljišč, na katerih deluje melioracijska skupnost;
– šifra in ime melioracijskega sistema po prepisu o evidenci melioracijskih sistemov in naprav, po kateri je ustanovljena melioracijska skupnost;
– številka in datum izbrisa iz registra.
(2) Upravni enoti, ki je vpisala melioracijsko skupnost v register v skladu z drugim odstavkom 3. člena tega pravilnika mora skupni predstavnik članov melioracijske skupnosti priglasiti spremembe podatkov iz prvega odstavka tega člena enkrat letno na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
III. POSTOPEK ZA VPIS V REGISTER
5. člen
(vloga za vpis)
(1) Vlogo za vpis v register vloži skupni predstavnik članov melioracijske skupnosti najkasneje v 60 dneh po ustanovitvi melioracijske skupnosti na upravni enoti iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika na obrazcu iz priloge 1 tega pravilnika. Vlogi mora vlagatelj priložiti naslednje priloge:
– statut melioracijske skupnosti oziroma pogodbo o ustanovitvi;
– seznam parcel zemljišč, na katerih deluje melioracijska skupnost, ki izkazuje več kot 80 odstotno udeleženost njenih površin v celotnem melioracijskem območju;
– grafične priloge, iz katerih so razvidne parcele zemljišč, na katerih deluje melioracijska skupnost. Podlaga za ta prikaz je zemljiško katastrski načrt;
– izjave članov melioracijske skupnosti o imenovanju skupnega predstavnika melioracijske skupnosti.
(2) V primeru, da je vloga za vpis v register nepopolna ali nerazumljiva, vlagatelja upravna enota v roku petih delovnih dni pozove na odpravo pomanjkljivosti in določi vložniku rok, v katerem jo mora popraviti. Če vlagatelj v tem roku od poziva ne predloži zahtevanega dokazila, upravna enota s sklepom zavrže vlogo.
(3) Na podlagi popolne vloge iz prvega odstavka tega člena, upravna enota vpiše melioracijsko skupnost v register ter skupnemu predstavniku članov melioracijske skupnosti izda izpis iz registra, ki šteje kot potrdilo o vpisu v register.
IV. IZBRIS IZ REGISTRA
6. člen
(izbris iz registra)
(1) Melioracijska skupnost se izbriše iz registra na podlagi pisne vloge, ki jo vloži skupni predstavnik članov melioracijske skupnosti na upravni enoti, ki je izvedla vpis melioracijske skupnosti.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti sklep članov melioracijske skupnosti, iz katerega je razvidno prenehanje delovanja oziroma obstoja melioracijske skupnosti.
(3) Upravna enota izda potrdilo o izbrisu iz registra, ki ga vroči skupnemu predstavniku članov melioracijske skupnosti.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(vpis obstoječe melioracijske skupnosti)
(1) Melioracijske skupnosti, ki so že ustanovljene pred uveljavitvijo tega pravilnika, morajo podati vlogo za vpis v register v skladu s tem pravilnikom najkasneje do 1. julija 2012.
(2) Melioracijske skupnosti iz prejšnjega odstavka tega člena se vpišejo v register ne glede na izpolnjevanje pogoja o več kot 80 odstotni udeleženosti površin članov iz druge alinee prvega odstavka 5. člena tega pravilnika.
8. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2009.
Št. 007-225/2008/1
Ljubljana, dne 7. januarja 2009
EVA 2008-2311-0122
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti