Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

95. Navodilo o dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, stran 237.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 27. člena Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 102/08 in 3/09) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
1. V prvem stavku 2. točke II. poglavja Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07; v nadaljevanju: Navodilo) se besedilo »21 stolpcev« nadomesti z besedilom »31 stolpcev«.
2. Na koncu 2. točke II. poglavja Navodila se doda besedilo, ki se glasi:
»22 – nezavarovana finančna sredstva in prevzete obveznosti.
Vnese se znesek postavk za razvrstitev iz stolpca 10, ki so nezavarovane oziroma so zavarovane tako, da jih banka ne upošteva pri izračunu oslabitev oziroma rezervacij.
23 – zavarovanje z bančnimi vlogami
Vnese se vrednost v zavarovanje prejetih bančnih vlog, za katere je pogodbeno določena obveznost, da se uporabijo za poplačilo.
24 – zavarovanje z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije
Vnese se vrednost v zavarovanje prejetih nepreklicnih jamstev Republike Slovenije.
25 – zavarovanje z delnicami in deleži
Vnese se pošteno vrednost v zavarovanje prejetih delnic in deležev družb ter lastnih delnic.
26 – zavarovanje z dolžniškimi vrednostnimi papirji
Vnese se pošteno vrednost v zavarovanje prejetih obveznic, državnih zakladnih menic, komercialnih zapisov, blagajniških zapisov, potrdil o vlogah in ostalih dolžniških vrednostnih papirjev.
27 – zavarovanje z enotami kolektivnih naložbenih podjemov
Vnese se pošteno vrednost v zavarovanje prejetih enot vzajemnih skladov in delnic investicijskih družb.
28 – zavarovanje s poslovnimi nepremičninami
Vnese se pošteno vrednost v zavarovanje prejetih poslovnih nepremičnin.
29 – zavarovanje s stanovanjskimi nepremičninami
Vnese se pošteno vrednost v zavarovanje prejetih stanovanjskih nepremičnin.
30 – zavarovanje pri zavarovalnici
Vnese se vrednost zavarovanj terjatev pri zavarovalnici (brez polic življenjskega zavarovanja).
31 – zavarovanje z ostalimi oblikami zavarovanj
Vnese se vrednost prejetih zavarovanj v drugih oblikah, ki niso zajeta v stolpcih od št. 23 do 30.«
3. Na koncu drugega odstavka 9. točke IV. poglavja Navodila se doda besedilo, ki se glasi:
»23.  Nezavarovana finančna sredstva      N 13
    in prevzete obveznosti
24.  Zavarovanje z bančnimi vlogami      N 13
25.  Zavarovanje z nepreklicnimi        N 13
    jamstvi RS
26.  Zavarovanje z delnicami in deleži     N 13
27.  Zavarovanje z dolžniškimi         N 13
    vrednostnimi papirji
28.  Zavarovanje z enotami kolektivnih     N 13
    naložbenih podjemov
29.  Zavarovanje s poslovnimi         N 13
    nepremičninami
30.  Zavarovanje s stanovanjskimi       N 13
    nepremičninami
31.  Zavarovanje pri zavarovalnici       N 13
32.  Zavarovanje z ostalimi oblikami      N13«.
    zavarovanj
4. Obrazec RAZ-1: Razvrstitev finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti in nekaterih prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah se nadomesti z novim obrazcem, ki je priloga tega navodila.
5. Banka prvič izpolni stolpce od št. 22 do 31 obrazca RAZ-1 po stanju na dan 30. aprila 2009.
6. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. januarja 2009
mag. Janez Košak l.r.
Viceguverner

AAA Zlata odličnost