Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

97. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Piran, stran 245.

Na podlagi petega odstavka 70. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) in 22. člena Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05) je družba Ogrevanje Piran d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote na geografskem območju Občine Piran s soglasjem Občinskega sveta Občine Piran, št. 031 – 14/2007 z dne 9. 12. 2008 sprejela
S P L O Š N E P O G O J E
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Piran
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: Pogoji) se urejajo odnosi med distributerjem toplote in odjemalci sistema daljinskega ogrevanja v Občini Piran. Pogoji določajo:
– območje, na katerem veljajo;
– subjekte, za katere veljajo;
– toplotne naprave distributerja;
– toplotne naprave odjemalca toplote;
– vzdrževanje toplotnih naprav;
– izdajanje soglasij;
– izgradnjo priključnega voda in toplotne postaje;
– priključitev na omrežje;
– začetek dobave toplote;
– sklepanje pogodb o dobavi in odjemu;
– posebna razmerja na skupnih odjemnih mestih;
– storitev dobave toplote;
– ugotavljanje količin dobavljene toplote;
– reklamacije;
– neupravičen odjem;
– ustavitev distribucije toplote.
2. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg teh pa imajo v teh Pogojih uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– distribucija toplote: je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote ali hladu iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje: je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
– distributer toplote: je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote ali hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– glavni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno stavbo;
– hišna postaja: je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote (izmenjevalnik) od priključne postaje na interne toplotne naprave odjemalca toplote;
– interne toplotne naprave: so instalacije, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplozračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode, idr;
– merilna naprava je:
– merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem toplote;
– vodomer na merilnem mestu, ki meri toploto posredno z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
– obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
– odjemno mesto: je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno energijo;
– odjemalec toplote: je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
– priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko omrežje;
– priključna postaja: je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplote prevzame pogodbeno količino toplote. Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
– priključni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem vodu do toplotne postaje;
– razdelilnik stroškov: dobavljene toplote je pisni dogovor med odjemalci toplote, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev toplote. Odjemalci toplote z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto, dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100%;
– toplotna postaja: je vezni člen med toplotnim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave.
3. člen
Pogoji veljajo na območju, na katerem distributer toplote, Ogrevanje Piran d.o.o., opravlja izbirno lokalno gospodarsko javno službo in na katerem izvršuje svoje pristojnosti Občina Piran.
Priključitev na toplovodno omrežje je obvezna za vse poslovne in stanovanjske objekte na območju, kjer sistem daljinskega sistema to omogoča.
II. TOPLOTNE NAPRAVE DISTRIBUTERJA TOPLOTE
4. člen
Toplotne naprave distributerja:
– proizvodni viri, ki pretvarjajo primarno energijo goriv v toploto,
– črpališča, ki zagotavljajo pretok vode po omrežju,
– glavni vodi distribucijskega omrežja,
– priključni vodi distribucijskega omrežja,
– del toplotne postaje – priključna postaja – izmenjevalec brez merilnika toplotne energije.
III. TOPLOTNE NAPRAVE ODJEMALCA TOPLOTE
5. člen
Če se distributer in odjemalec toplote ne dogovorita drugače, so toplotne naprave odjemalca:
– del toplotne postaje – hišna postaja z merilnikom toplotne energije
– interne toplotne naprave.
IV. OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE TOPLOTNIH NAPRAV
6. člen
Nadzor nad delovanjem (obratovanjem) toplotne postaje opravlja distributer toplote v taki meri, da zagotovi najmanj minimalne standarde delovanja omrežja skladno s SON. Distributer lahko nadzira delovanje toplotne postaje daljinsko (postaje, opremljene z možnostjo daljinskega nadzora) ali lokalno.
Odjemalec je dolžan zagotoviti distributerju nemoten dostop do toplotne postaje za potrebe nadzora iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Odjemalec je dolžan normalno vzdrževati svoje toplotne naprave. Stanje toplotnih naprav mora biti tako, da s svojim delovanjem ne motijo drugih odjemalcev in toplotnih naprav odjemalca.
Vzdrževanje toplotnih naprav distributerja in toplotnih postaj zagotovi distributer na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi in odjemu toplote skladno s Stanovanjskim zakonom. Stroški vzdrževanja toplotnih postaj niso zajeti v ceni za enoto obračunske moči in se obračunajo posebej po ceniku distributerja.
8. člen
Porabljeno električno energijo za obratovanje toplotne postaje plača odjemalec dobavitelju električne energije.
V. IZDAJANJE SOGLASIJ
9. člen
Distributer izdaja soglasja na osnovi Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov, Energetskega zakona, Zakona o splošnem upravnem postopku ter Sistemskih obratovalnih navodil.
Odjemalec, ki želi priključiti svoje naprave na distribucijsko omrežje, ali spremeniti že priključene toplotne naprave, mora pridobiti od distributerja soglasje k priključitvi.
Za vsako spremembo toplotnih naprav odjemalca, katere posledica je sprememba priključne moči ali obratovalne spremembe, mora odjemalec od distributerja pridobiti soglasje.
10. člen
Distributer na podlagi odjemalčevih načrtovanih del opredeli, katere od dokumentov, navedenih v nadaljevanju, potrebuje za izdajo soglasja iz 9. člena teh Pogojev:
– projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekte za izvedbo del (PZI) ali projekte izvedenih del (PID) internih toplotnih naprav (radiatorsko ogrevanje, toplozračno ogrevanje in podobno),
– projekt (PGD ali PZI) toplotne postaje,
– projekt (PGD ali PZI) priključnega voda,
– spremembe navedenih projektov,
– dokazilo o lastništvu za objekt ali del objekta,
– soglasje lastnikov objekta ali delov objekta za priključitev.
Poleg naštetih dokumentov lahko za potrebe izdaje soglasja distributer z obrazložitvijo zahteva tudi druge dokumente.
11. člen
Distributer mora dati odjemalcu soglasje, če so zahteve v vlogi za soglasje usklajene s Pogoji in Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje daljinskega ogrevanja Občine Piran (v nadaljevanju: SON) in če to dopuščajo zmogljivosti distributerjevih toplotnih naprav ter ekonomičnost dobave toplote. Soglasje vsebuje pogoje za priključitev ali spremembo odjemalčevih toplotnih naprav.
Distributer izdaja soglasja skladno z 71. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08).
VI. GRADNJA IN PRIKLJUČITEV NA TOPLOVODNO OMREŽJE, SPREMEMBE TOPLOTNIH NAPRAV
12. člen
Vrsto, število in lego priključnih vodov določi distributer ob upoštevanju upravičenih odjemalčevih interesov.
13. člen
Odjemalčeve naprave lahko gradi samo strokovno usposobljen izvajalec. Toplotne naprave se sme priključiti na distributerjevo omrežje le distributer ali izvajalec, v distributerjevi in odjemalčevi navzočnosti. Enako velja za vse zagone po spremembah na toplotnih napravah odjemalca, ki povzročijo obratovalne spremembe ali spremembe priključne moči.
14. člen
Distributer nadzoruje gradnjo priključnega voda in toplotne postaje. Nadzoruje izpolnjevanje pogojev, opredeljenih v SON. Stroške izvajanja nadzora plača odjemalec po distributerjevem ceniku.
15. člen
Distributer vključi toplotno postajo v obratovanje, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasij. Odjemalec v celoti prevzame pravice in obveznosti iz izdanih soglasij in sklenjenih pogodb.
VII. ZAČETEK DOBAVE TOPLOTE
16. člen
Distributer začne dobavljati toploto takoj, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasij in pogodb.
Distributer in odjemalec potrdita začetek obratovanja z zapisnikom o nastavitvi obračunske moči ter prevzema merilnika toplotne energije (zapisnik distributerja).
17. člen
Distributer s priključitvijo odjemalčevih naprav na svoje omrežje ne prevzema poroštva za pravilno in brezhibno delovanje odjemalčevih naprav in ne odpravlja napak na njih, če ne delujejo pravilno.
18. člen
Toplovodno omrežje in naprave je možno pričeti uporabljati skladno z določili SON.
VIII. SKLEPANJE POGODB O DOBAVI TOPLOTE
19. člen
Pogodbo o dobavi toplote skleneta distributer in odjemalec v pisni obliki (v nadaljevanju: Pogodba).
Če Pogodba ni sklenjena v pisni obliki, pa odjemalec toplote dejansko odjema toploto, se šteje, da je bila pogodba sklenjena in je pogodbeno razmerje nastalo z dnem dobave toplote.
Distributer ni dolžan dobavljati toplote, če odjemalec noče skleniti pisne Pogodbe.
Pogodba je sklenjena za nedoločen čas, razen če se distributer in odjemalec ne dogovorite drugače.
Odjemalec lahko odpove Pogodbo pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom. Distributer upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem.
Če na enem odjemnem mestu odjema toploto več odjemalcev, velja odpoved le, če jo podajo vsi odjemalci pisno.
Odpoved ni mogoča:
– v primeru zahteve odstopa od Pogodbe s strani posameznega odjemalca na skupnem odjemnem mestu (20. člen)
– v primeru zahteve odstopa od pogodbe, ko bi se tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe odjemalec želel ogrevati, pa je na območju, kjer stoji objekt, predpisana obvezna priključitev na omrežje.
V primeru, da odjemalec zaradi sprememb Pogojev ali Tarifnega sistema ne želi več odjemati toplote pod navedenimi pogoji lahko, razen v primerih iz prejšnjega odstavka, odstopi od Pogodbe z odpovednim rokom 45 dni. V tem primeru mora od Pogodbe odstopiti v roku 30 dni po javni objavi sprememb Pogojev ali Tarifnega sistema, sicer se šteje, da se s spremembami strinja.
Pogodba velja in zavezuje distributerja in odjemalca tudi v primeru, če je odjemalcu iz kakršnegakoli razloga prekinjena dobava na njegovo odjemno mesto in če v tem času ni izkazana količina dobavljene toplote. V tem primeru sklenjena Pogodba distributerja in odjemalca zavezuje še največ 12 mesece od dne, ko na odjemnem mestu odjemalca neprekinjeno ni več izkazana dobava toplote. Če želi odjemalec po prenehanju veljavnosti Pogodbe ponovno začeti z odjemom, mora ponovno izvesti vse zahtevane postopke kot pri prvi priključitvi na omrežje.
Če se odjemalci znova odločijo za odjem na istem odjemnem mestu v roku, ki je krajši od 12 mesecev, morajo pred priklopom poravnati vse fiksne stroške dobave, ki bi jih plačevali, če bi toploto odjemali nepretrgoma.
20. člen
Odjemalec mora distributerja pravočasno obvestiti o vseh spremembah lastništva etažne lastnine, ki vplivajo na razmerje med distributerjem in odjemalcem (spremembo naslova za izdajo računa, prevzem pogodbenih obveznosti s strani drugega odjemalca, npr. najemnika idr.).
Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti zavezan dotedanji odjemalec oziroma etažni lastnik.
IX. POSEBNA RAZMERJA NA SKUPNIH ODJEMNIH MESTIH
21. člen
Odjemalci skupnega odjemnega mesta morajo dobavitelju predložiti sporazumno izdelan delilnik stroškov, v nasprotnem veljajo določila iz Stanovanjskega zakona.
V delilniku stroškov se določi delež stroškov dobave posameznega odjemalca oziroma etažnih lastnikov, vsota vseh deležev pa mora biti 100 odstotkov.
Delilnik stroškov se lahko spremeni le s pisnim soglasjem vseh odjemalcev in se upošteva s prvim naslednjim obračunskim obdobjem. Izdelan in posredovan mora biti skladno z navodili distributerja.
X. DOBAVA TOPLOTE
22. člen
Distributer dobavlja odjemalcu toploto v času ogrevalne sezone in mu zagotavlja na odjemnem mestu s Pogodbo dogovorjeno obračunsko moč. Ogrevalna sezona se začne praviloma 1. novembra oziroma ko znaša po ugotovitvah meteorološke postaje Portorož zunanja temperatura v treh zaporednih dneh ob 21. uri +12 °C ali manj. Ogrevalna sezona se konča praviloma 1. aprila oziroma ko znaša zunanja temperatura v treh zaporednih dneh +12 °C ali več.
23. člen
Distributer zagotavlja v sistemu daljinskega ogrevanja parametre, ki so podrobneje navedeni v sistemskih obratovalnih navodilih.
24. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe območja s toploto pogoji dobave toliko spremenijo, da so potrebne spremembe, predelave ali zamenjave na distributerjevih in odjemalčevih napravah, poravna stroške, ki nastanejo na toplotnih napravah distributerja distributer, stroške, ki nastanejo na toplotnih napravah odjemalca pa odjemalec.
Če odjemalec ne prevzame stroškov iz prejšnjega odstavka ali če potrebne spremembe niso opravljene pravočasno in niso časovno usklajene z deli na distributerjevih napravah, mu dobavitelj ni dolžan dobavljati toplote, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje.
XI. UGOTAVLJANJE KOLIČIN DOBAVLJENE TOPLOTE
25. člen
Dobavljene količine toplote se merijo z merilnimi napravami, nameščenimi v toplotnih postajah, neposredno s toplotnimi števci oziroma se primeru okvare merilnih naprav določijo z izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.
26. člen
Količina toplote, merjena s toplotnim števcem, se ugotovi neposredno na podlagi odbirka toplotnega števca, nameščenega na merilnem mestu v priključni postaji, ne glede na nameščene merilne naprave, ki rabijo za interno porazdelitev porabljene toplote.
27. člen
Za obdobje, ko je toplotni števec pokvarjen, se določi dobavljena količina na podlagi porabe v primerljivem obračunskem obdobju, ko je toplotni števec še deloval, z upoštevanjem vseh okoliščin, ki vplivajo na odjem toplote.
Primerljivo obračunsko obdobje določita distributer in odjemalec sporazumno.
Dobavljena količina se izračuna po naslednji enačbi:
Q = Qh x K x Y.
Pri tem pomenijo:
Q dobavljena količina toplote (MWh)
Qh priključna moč toplotnih naprav odjemalca (MW)
K ekvivalentno število ur obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo v obračunskem obdobju
Y faktor odjema toplote za primerljivo obračunsko obdobje.
K = 24 x Z x (t(n) - t(z) (sr)) / (t(np) – t(z) (min))
Z število ogrevalnih dni
t(n) srednja projektna ali predpisana temperatura prostora
t(z) (sr) projektna notranja temperatura
t(np) srednja temperatura v obračunskem obdobju
t(z) (min) – 6 °C, računska minimalna zunanja temperatura.
28. člen
Namestitev toplotnega števca na merilno mesto v priključni postaji opravi distributer na odjemalčeve stroške. Tip, velikost in način namestitve toplotnega števca določi projektant z distributerjevim soglasjem.
Toplotni števec mora imeti odobritev tipa in overitev.
29. člen
Vsa dela s popravili in zamenjavo merilnih naprav opravlja distributer ali od njega pooblaščena oseba.
30. člen
Podatke z merilnih naprav odbira distributer.
31. člen
Redne preglede, overovitve in zamenjave merilnih naprav v skladu s predpisi in proti plačilu mesečnega zneska števnine za vzdrževanje merilnih naprav opravlja distributer.
Distributer in odjemalec imata poleg rednih pregledov iz prejšnjega odstavka pravico preverjati točnost merilnih naprav. Če se pri kontrolnem pregledu ugotovi večja odstopanje merilnih naprav, kakor je dopustno, poravna stroške preskusa distributer, sicer pa tisti, ki je pregled zahteval.
Če pokaže preskus merilnih naprav večje odstopanje, kakor dopuščajo veljavni predpisi, ki urejajo merilne naprave, se šteje, da je merilna naprava pokvarjena, dobavljena toplota pa se za tisto obdobje obračuna po določilih 27. člena Pogojev.
XII. REKLAMACIJE
32. člen
Kakovost dobavljene toplote na odjemnem mestu lahko reklamira odjemalec telefonsko, pisno ali po elektronski pošti.
Poleg kakovosti dobavljene toplote lahko odjemalec reklamira tudi obračun toplote, delovanje merilnih naprav ali druge storitve.
33. člen
Reklamacije na prejeti račun ali obračun za dobavljeno toploto oziroma storitve, ki jih opravlja dobavitelj na podlagi Pogojev oziroma po dogovoru z odjemalcem, sprejema distributer samo v pisni obliki v 8 dneh po prejemu računa ali obračuna. Pripombe k prejetemu računu ali obračunu ali ugovor ne odložijo plačilo računa oziroma obračuna za nesporni del.
34. člen
Distributer mora podati odgovor na reklamacijo v roku osem delovnih dni.
XIII. NEUPRAVIČEN ODJEM TOPLOTE
35. člen
Če odjemalec odjema toploto brez distributerjevega soglasja ali če vpliva na merilne naprave v distributerjevo škodo, je distributer upravičen zaračunati porabljeno toploto skladno s 27. členom Pogojev z upoštevanjem faktorja odjema toplote 1.
36. člen
Če trajanje neupravičenega odjema ni mogoče zanesljivo ugotoviti, se neupravičen odjem toplote zaračuna za 12 mesecev.
37. člen
Odjemalec mora plačati tudi vse stroške in škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom.
Višina povračila se določi glede na dejanske stroške na osnovi zapisnika, ki ga podpišeta distributer in odjemalec.
38. člen
Če odjemalec pridobi soglasje h gradnji lahko priključi objekt s vednostjo in prisotnostjo distributerja. Distributer sestavi zapisnik o začetku obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav.
XIV. USTAVITEV DISTRIBUCIJE TOPLOTE
39. člen
Načini in možnosti ustavitve distribucije toplote so podrobneje določeni v SON.
Distributer je dolžan skladno z Energetskim zakonom v zimskih mesecih ponovno priključiti odjemalca, ki odjema toploto za potrebe gospodinjstva in v dveh dneh po prekinitvi dobave toplote zahteva ponovno priključitev ter izkaže, da bi mu zaradi prekinitve dobave lahko nastala nevarnost za življenje ali zdravje in da si iz razlogov, ki niso na njegovi strani, ni mogel zagotoviti drugega načina ogrevanja. Če odjemalec v navedem roku tega ne izkaže, distributer šteje, da nevarnost ne obstaja.
40. člen
Vnovična dobava toplote po ustavitvi se prične takoj, ko se odpravijo razlogi za ustavitev in se distributerju povrnejo morebitni nastali stroški.
41. člen
Prekinitev ali ustavitev dobave toplote ne pomenita odstopa od Pogodbe. Če odjemalec ne želi odjemati toplote po prekinitvi dobave iz 39. člena, mora ravnati skladno z 8. odstavkom 19. člena.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Z dnem uveljavitve teh Pogojev prenehajo veljati Splošni pogoji za dobavo in odjem toplotne energije na območju Občine Piran (Primorske novice, Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran in Sežana, št. 32/1991).
43. člen
Ti pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 317-ogr./2008
Piran, dne 9. decembra 2008
EVA 2009-2111-0042
Ogrevanje Piran, d.o.o.
Direktor
Srdjan Purić l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti