Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

Št. 330-1/2009 Ob-1007/09 , Stran 34
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2009 (sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu in v gozdarstvu). Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu 14.150,00 EUR in za sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu – de minimis 5.000,00 EUR. II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidiranje Upravičenci: upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem namenu razpisa. Splošne finančne določbe: 1. Sofinanciranje tehnične pomoči, ki se bo izvajala v letu 2009 in bo predmet prijave na razpis za dodelitev sredstev na področju kmetijstva je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški po tem razpisu le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta do zaključka razpisnega postopka). 2. Dokazila/plačani računi, ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja. 3. Sofinanciranje tehnične pomoči, na podlagi priloženega programa. 4. Za pomoči dodeljene po pravilu de minimis; sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu, pa se upoštevajo upravičeni stroški od 1. 1. 2009 do zaključka razpisnega postopka. III. Nameni razpisa Pomoč dodeljena po uredbi za skupinske izjeme B) Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu Namen ukrepa Namen ukrepa je zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja. B1) Naloga 6705: Sofinanciranje strokovnih društev – višina razpisanih sredstev: 5.650,00 EUR. B2) Naloga 6706: Sofinanciranje – kmetijstvo splošno – višina razpisanih sredstev: 7.000,00 EUR. B3) Naloga 6707: Sofinanciranje – izobraževanje na področju živinoreje – višina razpisanih sredstev: 1.500,00 EUR. Mestna občina Slovenj Gradec z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil. Splošni pogoji upravičenosti Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom. Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve. Upravičeni stroški: 1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije …): – najem prostora, – honorar izvajalcu, – oglaševanje, – gradiva za udeležence, – materialni stroški, – stroški izvedbe strokovnih ekskurzij. 2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani: – honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. 3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: – stroški udeležbe, – potni stroški, – stroškov publikacij, – najemnine razstavnih prostorov, – simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca. 4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). Podpore se ne dodelijo: – za že izvedene aktivnosti, – za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, – za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru javne svetovalne službe. Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči: – pomoč lahko krije do 100% stroškov; (neposredno plačilo kmetu ali članu družine ni dovoljeno), – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju Mestne občine Slovenj Gradec in registrirana stanovska (društva) in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (A – primar, B2 – primar in C – primar), – predračune oziroma druga ustrezna dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti, – dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …). Označitev vlog Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako (odvisno za kateri ukrep se vlagatelj prijavlja) B1) »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2009 – Sofinanciranje strokovnih društev«. B2) »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2009 Sofinanciranje – kmetijstvo splošno«. B3) »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2009 Sofinanciranje – izobraževanje na področju živinoreje«. Pomoči dodeljene po pravilu de minimis C1) sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu: – višina razpisanih sredstev: 5.000,00 EUR: (naloga 6730). Sofinancirajo se programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja za področje gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na področju gozdarstva oziroma skupine proizvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj). Upravičeni stroški Usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom s področja gozdarstva. Stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (prostor, predavatelji, oglaševanje), stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. Predstavitev produktov na javnih predstavitvah (sejmi, licitacije, razstave …): stroški udeležbe in potni stroški, najemnine razstavnih prostorov, materialni stroški, simbolične nagrade podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, stroški publikacij ocenjevanja izdelkov. Širjenje znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice in predavanja za širšo javnost): potni stroški, stroški prevozov, najemnine, materialni stroški priprave. Promocija: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in priprave spletnih strani. Sofinancira se do 100% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev (neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali članu družine ni dovoljeno). Upravičenci: izvajalci so subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov podpore in bodo izbrani na podlagi javnega razpisa (organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju gozdarstva, delujejo na območju Mestne občine Slovenj Gradec in registrirana stanovska (društva) in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Mestne občine Slovenj Gradec). Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani. Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu (A – de minimis, B – de minimis in C – de minimis), – račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2009 do zaključka razpisa, – dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …). Označitev vlog: pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2009 – Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu«. IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti Investicija oziroma dejavnost (po pravilu de minimis), ki se bo izvajala v letu 2009 in bo predmet prijave na ta razpis je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar pa se mora smiselno zaključiti do 30. novembra 2009, upravičenci pa morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno izvedena dela izstaviti najkasneje do datuma navedenega v upravnem aktu, skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev. Za pomoči dodeljene po uredbi za skup. izjeme pa velja pravilo iz II. poglavja, točka 1. V. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, osebno v sprejemni pisarni-vložišču občine do vključno 10. 2. 2009 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2009 (ter ukrep na katerega se vlagatelj prijavlja)«. V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz razpisne dokumentacije, – vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila tega razpisa. VI. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan občine. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov: – zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2009, – zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: – dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije …), – poročilo o opravljenem delu. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Odpiranje vlog bo najkasneje do 17. 2. 2009. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Mestna občina Slovenj Gradec v 30 dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev. Mestna občina Slovenj Gradec bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti. VII. Nadzor in sankcije Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan. V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti. VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec: http://www.slovenjgradec.si ali pa jo v tem roku zainteresirani brezplačno dvignejo vsak delovni dan na Mestni občini Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po tel. 02/88-121-24 ali osebno pri Marijanu Klemencu ali na elektronskem naslovu: marijan.klemenc@slovenjgradec.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti