Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

104. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda Razvojna agencija Kozjansko, RA Kozjansko, stran 264.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 5. člena Zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08) ter 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobje na 14. redni seji dne 29. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda Razvojna agencija Kozjansko, RA Kozjansko
1. člen
Prvi odstavek 6. člena se dopolni tako, da se za petindvajseto alinejo dodata dve novi alineji:
»– opravljanje mladinskih dejavnosti in aktivnosti za mlade,
– informacijske dejavnosti (obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov,»
Ostale alineje se ustrezno pomaknejo navzdol.
2. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost RA Kozjansko v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti je naslednja:
– C 18.120   Drugo tiskanje
– G 47.782   Trgovina na drobno v specializiranih
        prodajalnah z umetniškimi izdelki
– J 58.110   Izdajanje knjig
– J 58.140   Izdajanje revij in druge periodike
– J 58.190   Drugo založništvo
– J 63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane
        dejavnosti
– J 63.120   Obratovanje spletnih portalov
– L 68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
        nepremičnin
– M 69.200   Računovodske, knjigovodske in revizijske
        dejavnosti; davčno svetovanje
– M 70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– M 72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na
        področju družboslovja in humanistike
– M 73.120   Posredovanje oglaševalskega prostora
– M 73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
– M 74.200   Fotografska dejavnost
– M 74.300   Prevajanje in tolmačenje
– M 74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
        dejavnosti
– N 77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških
        naprav v najem in zakup
– N 79.900   Rezervacije in druge s potovanji povezane
        dejavnosti
– N 82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
– N 82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
        posamične pisarniške dejavnosti
– N 82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– O 84.130   Urejanje gospodarskih področij za
        učinkovitejše poslovanje
– P 85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
        izpopolnjevanje in usposabljanje
– R 93.299   Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– S 94.110   Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
– S 94.120   Dejavnost strokovnih združenj
– S 94.990   Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
        organizacij.
3 člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0011/2008-01
Dobje, dne 29. decembra 2008
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

AAA Zlata odličnost