Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

102. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Lipe v Ajdovščini, stran 262.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi drugega odstavka 59. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je župan Občine Ajdovščina dne 15. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Lipe v Ajdovščini (OPPN Lipa Ajdovščina)
1. člen
(splošno)
S tem sklepom določa župan začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Lipe (v nadaljevanju: OPPN Lipa Ajdovščina). Opredeli se ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta, način pridobitve strokovnih rešitev, seznam potrebnih strokovnih podlag, postopek in roki za njegovo pripravo, navedejo se nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter obveznosti v zvezi z njegovim financiranjem.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN Lipa Ajdovščina)
Območje OPPN Lipa Ajdovščina zajema vzhodni del industrijskega kompleksa Lipe. Leži v poselitvenem območju naselja Ajdovščina, na zahodnem robu historičnega jedra. Obsega površine med potokom Lokavšček in Gregorčičevo ulico ter površine med Ulico Quiliano in območjem skladišča Petrola.
Tovarna pohištva Lipa je edina gospodarska cona v samem jedru mestu Ajdovščina, locirana izven industrijskega območja južnega dela mesta. V samem jedru območja pa se nahaja skladišče naftnih derivatov (Petrol).
V območju se nahaja še nekaj posameznih stanovanjskih objektov, ki so v celoti obdane z industrijskimi objekti. Območje na eni strani meji na športno rekreacijske površine in objekte ter območje šolskega kompleksa. Območje je pretežni meri pozidano z objekti. Funkcionalnih površin je malo. Rezervatov za širitev ni.
Območje na vzhodu omejuje ulica Quliano, s stanovanjsko zazidavo, cerkvijo in poslopji osnovne šole. Na južni strani območja je Gregorčičeva ulica, na zahodu pa Župančičeva ulica. Na severu je območje omejeno s potokom Lokavšček.
Obstoječi kompleks tovarne Lipa, ki se zajeda v stanovanjsko tkivo mesta in staro mestno jedro, s svojo pojavnostjo in merilom predstavlja tujek sredi mestnega tkiva in zato spada v območje proizvodno obrtne cone na jugu.
Razlog za pripravo OPPN Lipa Ajdovščina je ureditev večjega območja centra mesta, za gradnjo poslovnih, večstanovanjskih objektov in ureditev mirujočega prometa tudi za potrebe starega mestnega jedra.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev in seznam potrebnih strokovnih podlag)
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN Lipa Ajdovščina bodo temeljile na strateških usmeritvah iz prostorskih aktov občine ter njihovih strokovnih podlag, dejanskega stanja prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag, ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN Lipa Ajdovščina se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer:
– z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07);
– s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljska poročila pripravijo skladno z določili veljavne zakonodaje.
Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom. Strokovne podlage se pripravijo na osnovi projektnih nalog, ki jih pripravi občinska strokovna služba skupaj z izbranim izdelovalcem OPPN Lipa Ajdovščina in ob upoštevanju že izdelanih analiz. Vključijo se tudi druge strokovne podlage, ki izhajajo iz nadrejenih prostorskih aktov ali zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora in obravnavajo vsebine, ki so v skladu z veljavno zakonodajo v pristojnosti Občine Ajdovščina.
4. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN Lipa Ajdovščina)
+------+--------------------------------------+----------------+
| 1. |sklep o pričetku postopka OPPN Lipa  |7 dni      |
|   |Ajdovščina              |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
| 2. |pridobitev odločbe MOP o potrebnosti |30 dni     |
|   |izvedbe celovite presoje vplivov na  |        |
|   |okolje                |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
| 3. |priprava osnutka OPPN Lipa Ajdovščina |30 dni po    |
|   |                   |objavi tega   |
|   |                   |sklepa     |
+------+--------------------------------------+----------------+
| 4. |smernice nosilcev urejanja prostora  |30 dni po    |
|   |                   |pripravi    |
|   |                   |osnutka     |
+------+--------------------------------------+----------------+
| 5. |priprava dopolnjenega osnutka OPPN  |30 dni po    |
|   |Lipa Ajdovščina            |prejemu smernic |
+------+--------------------------------------+----------------+
| 6. |okoljsko poročilo (kolikor je     |30 dni po    |
|   |potrebno)               |pridobitvi   |
|   |                   |odločbe MOP   |
+------+--------------------------------------+----------------+
| 7. |javna razgrnitev (7 dni po javnem   |30 dni     |
|   |naznanilu) in javna obravnava     |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
| 8. |proučitev pripomb z javne razgrnitve |7 dni po    |
|   |in javne obravnave          |zaključku javne |
|   |                   |razgrnitve   |
+------+--------------------------------------+----------------+
| 9. |potrditev stališč in seznanitev    |10 dni po    |
|   |javnosti               |pripravi    |
|   |                   |stališč do   |
|   |                   |pripomb     |
+------+--------------------------------------+----------------+
| 10. |priprava predloga OPPN Lipa Ajdovščina|15 dni po    |
|   |                   |potrditvi    |
|   |                   |stališč do   |
|   |                   |pripomb     |
+------+--------------------------------------+----------------+
| 11. |mnenja nosilcev urejanja prostora   |30 dni po    |
|   |                   |pripravi    |
|   |                   |predloga    |
+------+--------------------------------------+----------------+
| 12. |izdelava usklajenega dopolnjenega   |7 dni po    |
|   |predloga OPPN Lipa Ajdovščina     |prejemu mnenj  |
+------+--------------------------------------+----------------+
| 13. |potrdilo MOP o sprejemljivosti OPPN  |15 dni po    |
|   |Lipa Ajdovščina (kolikor je potrebno) |prejemu     |
|   |                   |predloga OPPN  |
|   |                   |Lipa Ajdovščina |
|   |                   |in okoljskega  |
|   |                   |poročila    |
+------+--------------------------------------+----------------+
| 14. |sprejem in objava odloka o OPPN Lipa |30 dni     |
|   |Ajdovščina              |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
Investitor je dolžan izdelati tudi Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Lipa Ajdovščina v skladu z zakonodajo, ki pokriva to področje.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
Nosilci urejanja prostora, ki morajo k osnutku OPPN podati smernice in k predlogu OPPN mnenja, so:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Oddelek povodja reke Soče, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica;
– Uprava za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;
– Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 24, Nova Gorica;
– Telekom Slovenije d.d., PE Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica;
– Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o. Goriška 23b, Ajdovščina;
– Občina Ajdovščina, c. 5. maja 6a, Ajdovščina (občinske ceste);
– drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN Lipa Ajdovščina.
V postopku bo sodelovala tudi Krajevna skupnost Ajdovščina.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec OPPN Lipa Ajdovščina upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN Lipa Ajdovščina sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnik in naročnik: VIPA Holding d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica.
– pripravljavec OPPN Lipa Ajdovščina je Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN Lipa Ajdovščina)
Izdelavo geodetskega posnetka, vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo potrebna), celotno izdelavo OPPN Lipa Ajdovščina ter izdelavo programa opremljanja bo financiral pobudnik in naročnik OPPN Lipa Ajdovščina.
7. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Ajdovščina.
Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-03/2008
Ajdovščina, dne 15. decembra 2008
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost