Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

Št. 728/08 Ob-1006/09 , Stran 31
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet in cilji razpisa ter razpisna področja Predmet razpisa je sofinanciranje programov poklicnega usposabljanja nevladnih in zasebnih nepridobitnih kulturnih organizacij. Na izvedbeni ravni sledijo cilji razpisa naslednjim dolgoročnim ciljem ministrstva: – zvišanje dostopnosti kulturnih dobrin in ustvarjanja; – spodbujanje vključevanja izvajalcev javnih kulturnih programov in projektov v izobraževalne procese; – izboljšanje delovnih razmer zaposlenih in samozaposlenih na področju kulture; – spodbujanje povezovanja izvajalcev na področju kulture; – spodbujanje kritičnega in strokovnega vrednotenja kulture; – oblikovanje novih produkcijskih možnosti na področju kulture; – podpiranje konkurenčnih, kakovostnih, prepoznavnih in prodornih programov in projektov v mednarodnem prostoru; – programsko in poslovno sodelovanje med javnim in nevladnim sektorjem ter obeh z mednarodnimi partnerji; – povečanje izkoriščenosti razpoložljive javne infrastrukture in zaposlenih kadrov v javnih zavodih. Program je namenjen sofinanciranju organizacije in izvedbe programov usposabljanja na naslednjih področjih: uprizoritvena umetnost, glasbena umetnost, likovna umetnost, intermedijska umetnost in mediji. Na razpisu lahko kandidirajo nevladne in zasebne nepridobitne kulturne organizacije s statusom pravne osebe. 2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva, ustanove oziroma fundacije in druge nevladne organizacije ter zasebni nepridobitni zavodi, ki delujejo na razpisnih področjih (v nadaljevanju: upravičene osebe). Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2009. Vsebino in celotni obseg projekta je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Odgovorna oseba predlagatelja projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo, oziroma posameznik v vlogi avtorja. Zaprošeni znesek financiranja posameznega programa poklicnega usposabljanja ne sme presegati 70% predvidenih stroškov oziroma največ 12.000 €. Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu: 3.1 Na razpis se lahko prijavijo le upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da niso javni zavodi, javni skladi ali druge javnopravne osebe oziroma niso gospodarske organizacije; – so nevladne ali zasebne nepridobitne organizacije na področju umetnosti, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji ali so stanovske organizacije za področje medijev, ki se poklicno ukvarjajo z javnim obveščanjem (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da Ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku); – prijavljajo največ dva programa poklicnega usposabljanja (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – prijavljajo program poklicnega usposabljanja, katerega zaprošeni znesek financiranja ne sme presegati najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena pod točko 2 projektnega razpisa 13; – prijavljajo program, na katerem mora biti zagotovljeno sodelovanje vsaj treh predavateljev (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – prijavljajo programe poklicnega usposabljanja, ki niso sestavni del programov v izobraževalnih ustanovah v Sloveniji ali v javnih zavodih (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letu 2008, izpolnjevali vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2009 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – ne prijavljajo projektov, izbranih na razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja). 3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih uslužbencev za področja, ki so predmet razpisa, imenuje minister. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projektov spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov, nečrpanje dodeljenih sredstev), razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. 4. Razpisni kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 1 Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko. 5. Uporaba kriterijev Povzetek načina ocenjevanja Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani so lahko tisti projekti, ki prejmejo najmanj 81 točk. Izbrani bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo na predlog strokovne komisije v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 81 do 100 točk), od števila projektov, ki bodo dosegali in presegali prag 81 točk, obsega in realne finančne zahtevnosti projekta. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom. 6. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa 8 (JPR8-USP-2008), znaša okvirno 142.330,00 €. Okvirne razpisne vrednosti po razpisnih področjih so naslednje: 6.1 Uprizoritvena umetnost: 48.500,00 €, 6.2 Glasbena umetnost: 23.400,00 €, 6.3 Likovna umetnost: 33.300,00 €, 6.4 Intermedijska umetnost: 29.500 €, 6.5 Mediji: 7.630 €. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS. 8. Razpisni rok: razpis se začne 16. 1. 2009 in zaključi 16. 2. 2009. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec 1; – prijavni obrazec 2 (originalna izjava o izpolnjevanju pogojev, navedenih v točki 3,1). Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjene prijavne obrazce 1–2, – zahtevane obvezne priloge, navedene v prijavnem obrazcu 1. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva ves poslovni čas ministrstva. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnih razpisov (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 10. Oddaja in dostava predlogov: 10.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, ki so neločljiv del tega razpisa, in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če predlagatelj prijavlja dva projekta, mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 16. 2. 2009 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 13 z oznako JPR13-USP-2009 in z obvezno navedbo Programi poklicnega usposabljanja in področja, na katero vloga sodi (glasbena umetnost, uprizoritvena umetnost, likovna umetnost, intermedijska umetnost, mediji). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja-prijavitelja: uraden naziv in naslov (sedež). 10.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 16. 2. 2009 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. 11. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Uprizoritvena umetnost: mojca.jan-zoran@gov.si Glasbene umetnosti: biserka.mocnik@gov.si Vizualne umetnosti: judita.krivec-dragan@gov.si Intermedijske umetnosti: matjaz.sekoranja@gov.si Mediji: adem.skender@gov.si Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence ministrstva v času od 16. 1. 2009 do 16. 2. 2009 oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki se bodo odvijale v Ljubljani na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju, 23. 1. 2009 ob 11. uri 12. Uradne ure: uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. 13. Vpogled v razpisno dokumentacijo: vpogled v razpisno dokumentacijo je omogočen v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 9. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 24. 2. 2009.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti