Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

125. Pravilnik o evidenci melioracijskih sistemov in naprav, stran 281.

Na podlagi četrtega odstavka 158. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 – ZKme-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o evidenci melioracijskih sistemov in naprav
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino, način vodenja in postopek vodenja evidence melioracijskih sistemov in naprav (v nadaljnjem besedilu: evidenca melioracij).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– melioracijski sistem je funkcionalno zaključena celota objektov in naprav na melioracijskem območju, ki služi namakanju, osuševanju ter agromelioracijam kmetijskih zemljišč;
– melioracijsko območje je območje določeno s predpisom o uvedbi melioracije, ki zajema vse parcele vključene v melioracijo;
– hidromelioracije so objekti, naprave in ureditve, ki so namenjene izvajanju namakanja ali osuševanja;
– zbirni kataster je kataster gospodarske javne infrastrukture, v katerem se vodijo zbirni podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture.
II. VSEBINA EVIDENCE
3. člen
(vodenje evidence melioracij)
(1) Evidenco melioracij upravlja in vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Za ta namen ministrstvo vodi evidenco melioracij na celoten in enoten način v obliki:
– fizičnega arhiva dokumentacije o melioracijskih sistemih, ter
– kot zbirko prostorskih in drugih podatkov o melioracijskih sistemih.
(2) Fizični arhiv obsega vso razpoložljivo dokumentacijo o melioracijah, ki jo sestavljajo upravna dokumentacija, projektna dokumentacija, tehnična dokumentacija, investicijska dokumentacija in druga dokumentacija, ki se nanaša na vpis in spremembe podatkov v evidenci melioracij.
(3) Zbirka prostorskih in drugih podatkov o melioracijskih sistemih, se vodi v računalniški obliki.
(4) Hramba dokumentacije o melioracijah mora zagotavljati trajnost gradiva in trajnost reprodukcije njegove vsebine.
4. člen
(vsebina evidence melioracij)
(1) Evidenca melioracij vsebuje grafični in pisni del.
(2) Pisni del evidence melioracij vsebuje naslednje podatke o posameznemu melioracijskemu sistemu:
1. ime melioracijskega sistema;
2. šifro melioracijskega sistema, katere prvi dve številki označujeta šifro upravne enote, na območju katere se nahaja večinski delež površin melioracijskega območja, naslednji dve številki zaporedno številko vnosa melioracijskega sistema ter naslednja številka tip in podtip melioracijskega sistema;
3. upravne enote, na območju katerih se nahaja melioracijski sistem;
4. občine na območju katerih se nahaja melioracijski sistem;
5. podatke o letu izgradnje melioracijskega sistema;
6. podatke o parcelah, ki so vključene v melioracijsko območje in površino melioracijskega območja;
7. podatek o ustanovljeni melioracijski skupnosti;
8. tip melioracijskega sistema (hidromelioracija, agromelioracija);
9. podtip hidromelioracijskega sistema (hidromelioracija – osuševanje, hidromelioracija – namakanje);
10. podatek o vrsti melioracijskega sistema (veliki namakalni sistem, mali namakalni sistem, osuševanje, agromelioracija, ki pomeni poseg v prostor, agromelioracija, ki ne pomeni posega v prostor);
11. vodni vir (vodotok, podtalnica, vodni zadrževalnik) in količina porabljene vode;
12. faza izvedbe melioracijskega sistema (planirano, v izgradnji, zgrajen, razgrajen);
13. firmo ali ime in priimek, sedež ali naslov s hišno številko investitorja ter KMG-MID;
14. podatek o delovanju melioracijskega sistema (delujoč, nedelujoč, delno delujoč);
15. podatke o izdanih upravnih aktih;
16. podatke o projektni in drugi dokumentaciji, ki se nanaša na izgradnjo melioracijskega sistema;
17. vzdrževanju melioracijskega sistema;
18. podatke o vsakoletni odmeri stroškov za redno delovanje in vzdrževanje melioracijskih sistemov v skladu s predpisom, ki ureja kmetijska zemljišča.
(3) Podatki iz 17. in 18. točke prejšnjega odstavka se ne vodijo za male namakalne sisteme in za agromelioracije, ki ne pomenijo posega v prostor.
(4) Grafični del evidence melioracij vsebuje naslednje podatke o melioracijskih sistemih:
1. lega in obod melioracijskega sistema, zapisana v veljavnem državnem koordinatnem sistemu in parcelah, vključenih v melioracijskem območju;
2. melioracijski objekti, naprave in ureditve.
(5) V evidenci melioracij se lahko vodijo tudi drugi podatki vezani na delovanje melioracijskih sistemov.
(6) Format podatkov in način njihovega vzdrževanja se določi z navodilom ministrstva, objavljenim na spletnih straneh ministrstva.
5. člen
(uporaba podatkov iz drugih evidenc)
V evidenci melioracij se uporabljajo tudi podatki iz drugih evidenc, ki so pomembni za uspešno in učinkovito upravljanje melioracij, predvsem pa:
– digitalni ortofoto načrt – DOF;
– zemljiški kataster;
– register prostorskih enot;
– grafična enota rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva – GERK;
– digitalna topografska karta v merilu 1:50.000 – DTK-50.
6. člen
(posredovanje podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture)
(1) Spremembe v evidenci melioracij, ki pomenijo tudi spremembe v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, posreduje ministrstvo Geodetski upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) v roku treh mesecev od nastanka spremembe.
(2) Vrsta in vsebina podatkov o melioracijskih sistemih v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture je določena v izmenjevalnem formatu, ki ga določi geodetska uprava v soglasju z ministrstvom. Izmenjevalni format se objavi na spletnih straneh ministrstva in geodetske uprave.
(3) Sporočanje sprememb podatkov o melioracijskih sistemih se izvede na podlagi elaborata sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, določenega v predpisu, ki določa vsebino in način vodenja podatkov o dejanski rabi prostora in objavljenega na spletni strani ministrstva, pristojnega za okolje in prostor.
III. VPIS V EVIDENCO
7. člen
(vpis in spremembe podatkov v evidenco melioracij za osuševanje, veliki namakalni sistem ali agromelioracijo, ki pomeni poseg v prostor)
(1) Vpis podatkov od 1. do 13. točke drugega odstavka 4. člena tega pravilnika za osuševanje, veliki namakalni sistem ali agromelioracijo, ki pomeni poseg v prostor, izvede ministrstvo na podlagi predpisa o uvedbi melioracije.
(2) Podatke od 14. do 16. točke drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, je investitor melioracijskega sistema iz prejšnjega odstavka dolžan najkasneje v roku treh mesecev po končani melioraciji posredovati ministrstvu, ki jih vpiše v evidenco melioracij.
(3) Spremembe podatkov iz 6. ter od 12. do 16. točke 4. člena tega pravilnika, upravljalec melioracijskega sistema iz prvega odstavka tega člena v roku 30 dni od dneva nastanka spremembe sporoči ministrstvu, ki jih vpiše v evidenco melioracij.
(4) Podatke iz 17. točke drugega odstavka 4. člena tega pravilnika je upravljalec melioracijskega sistema iz prvega odstavka tega člena dolžan najkasneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto posredovati ministrstvu, ki jih vpiše v evidenco melioracij.
(5) Podatke iz 18. točke drugega odstavka 4. člena tega pravilnika je upravljalec melioracijskega sistema iz prvega odstavka tega člena dolžan letno, v roku, ki ga določi ministrstvo, posredovati ministrstvu, ki jih vpiše v evidenco melioracij.
8. člen
(vpis in spremembe podatkov v evidenco melioracij za mali namakalni sistem ali agromelioracijo, ki ne pomeni posega v prostor)
(1) Vpis podatkov iz 1., 2., 3., 4., 6. in od 8. do 13. točke drugega odstavka 4. člena tega pravilnika za mali namakalni sistem ali agromelioracijo, ki ne pomeni posega v prostor, izvede ministrstvo na podlagi odločbe o uvedbi melioracije.
(2) Podatke iz 5. ter od 14. do 16. točke 4. člena tega pravilnika je lastnik malega namakalnega sistema ali zemljišč, na katerih se izvaja agromelioracija, ki ne pomeni posega v prostor, dolžan na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, najkasneje v roku treh mesecev po končani melioraciji posredovati ministrstvu, ki jih vpiše v evidenco melioracij.
(3) Spremembe podatkov iz 6. ter od 12. do 16. točke 4. člena tega pravilnika je lastnik melioracijskega sistema iz prejšnjega odstavka, dolžan na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, najkasneje v roku 30 dni od prejema pisnega poziva ministrstva, posredovati ministrstvu. Ministrstvo vpiše posredovane podatke v evidenco melioracij.
9. člen
(dostopnost evidence melioracij)
(1) Podatki od 1. do 14. točke in 18. točke drugega odstavka 4. člena ter 1. točke četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika so javno objavljeni in dostopni na spletni strani ministrstva.
(2) Dostop do podatkov od 15. do 17. točke drugega odstavka 4. člena tega pravilnika ter 2. točke četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika je na podlagi pooblastila ministra, pristojnega za kmetijstvo omogočen uslužbencem ministrstva, uslužbencem upravnih enot, ki rešujejo postopke s področja melioracij, uslužbencem upravljalcev in uslužbencem kmetijske svetovalne službe.
(3) Drugim uporabnikom podatke iz prejšnjega odstavka, posreduje ministrstvo na podlagi utemeljene pisne vloge.
IV. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(prehodna določba)
(1) Upravljalec osuševanja, velikega namakalnega sistema ali agromelioracije, ki pomeni poseg v prostor, ki je bil zgrajen pred začetkom veljavnosti tega pravilnika, mora posredovati zahtevane podatke od 14. do 16. točke drugega odstavka 4. člena tega pravilnika ministrstvu za vpis v evidenco melioracij do 31. decembra 2010.
(2) Lastnik malega namakalnega sistema ali lastnik zemljišč, kjer se je izvajala agromelioracija, ki ne pomeni posega v prostor, ki je bila zgrajena pred začetkom veljavnosti tega pravilnika, mora posredovati na podlagi poziva ministrstva zahtevane podatke iz 5., 6. ter od 8. do 16. točke drugega odstavka 4. člena tega pravilnika ministrstvu za vpis v evidenco melioracij do 31. decembra 2010 na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
11. člen
(prvi vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture)
Ministrstvo posreduje podatke o obstoječih melioracijskih sistemih v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture najpozneje do 31. decembra 2009.
12. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-226/2008/1
Ljubljana, dne 7. januarja 2009
EVA 2008-2311-0123
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost