Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

121. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd, stran 275.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNarčrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je župan Občine Žalec dne 29. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve ZN)
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Ocena stanja:
a) Investitor Vegrad d.d. želi izvesti spremembe v združevanju območij posameznih karejev z oznakami A2-1, A2-2, A2-3 in A1-3, korigirati lokacijske in druge pogoje glede umeščanja samih objektov na parcelo ter gradnjo večjega objekta s površino do 40.000 m2.
b) Investitor ERA d.d. želi izvesti spremembe v območju karejev z oznakami A1-1, A1-2 in B. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na fazno gradnjo objektov (v I. fazi gradnja objektov površine do 7.000 m2, v II. fazi gradnja objektov površine do 27.000 m2) ter na gradnjo visokoregalnega skladišča – VRS (z višino objekta do 28 m).
c) Investitor Petrol d.d. želi spremembe v gradnji bencinskega servisa (BS) s trgovino in barom, gradnjo objekta eko plin (za skladiščenje jeklenk gospodinjskega plina in ekoloških odpadkov), ročne avtopralnice, nadstrešnice nad točilnimi otoki, rezervoarjev za potrebe BS ter izvedba novega cestnega priključka na BS.
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN:
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev izhajajo iz novih spoznanj in razvojnih usmeritev investitorjev ter novih potreb samih lastnikov zemljišč znotraj območja sprememb in dopolnitev ZN.
Ker veljavni prostorski načrt ne omogoča posege investitorjev je potrebno izdelati spremembe in dopolnitve veljavnega prostorskega načrta.
Pravna podlaga:
– Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02).
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 78/03).
II. Predmet in okvirno ureditveno območje
S sklepom o začetku priprave postopka se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN.
Predmet:
– združitev območij posameznih karejev z oznakami A2-1, A2-2, A2-3 in A1-3,
– sprememba lokacijskih in drugih pogojev glede umeščanja objektov na parcelo,
– gradnja večjega objekta s površino do 40.000 m2 v območju združenih karejev A2-1, A2-2, A2-3, A1-3,
– združitev območij posameznih karejev z oznakami A1-1, A1-2 in B1,
– fazna gradnja objektov v karejih A1-1, A1-2 in B1,
– gradnja objektov površine do 7.000 m2 v združenih karejih z oznakami A1-1 in A1-2,
– gradnja objektov površine do 27.000 m2 in gradnja visokoregalnega skladišča – VRS v kareju z oznako B1,
– gradnja bencinskega servisa (BS) s trgovino in barom v območju kareja D1,
– gradnjo objekta eko plin (za skladiščenje jeklenk gospodinjskega plina in ekoloških odpadkov) v območju kareja D1,
– gradnja ročne avtopralnice, nadstrešnice nad točilnimi otoki in rezervoarjev za potrebe BS v območju kareja D1,
– izvedba novega vzhodnega cestnega priključka za potrebe BS na območje kareja D1,
– uskladitev prometne, energetske ter ostale komunalne infrastrukture.
Okvirno ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd vključuje zemljišča parc. št. 271/1, 246/12, 266/4, 379/6, 480/3, 264/16, 264/13, 469, 483, 264/5, 481, 264/17, 480/4, 264/19, 264/18, 268/5, 264/8, 264/9, 264/15, 264/10, 264/11, 268/3, 1455/202, vse k.o. Gorica in zemljišča parc. št. 1455/200, 1455/197, 1455/198, 1455/215, 1455/216, 1520/2, 1455/213, 1455/217, 1455/211, 1455/212, 1455/201, 1455/203, vse k.o. Levec.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
Spremembe in dopolnitve ZN se po vsebini, obliki in načinu pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljska poročila pripravijo skladno z določili veljavne zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list RS, št. 96/04);
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06);
– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07);
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08);
– Zakon o vodah (ZV-1, ZV-1A, Uradni list RS, št. 67/02, 57/08);
– Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98, 56/99, 67/02, 110/07);
– Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB1, Uradni list RS, št. 55/03);
– Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05);
– Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07);
– Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06).
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 78/03),
– Ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
Pred izdelavo predloga sprememb in dopolnitev ZN mora naročnik vseh strokovnih podlag zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– Geodetski načrt ureditvenega območja v ustreznem merilu,
– Idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
– Podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na obravnavanem območju,
– Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
V. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Sprejem sklepa o pripravi:
– Župan Občine Žalec sprejme sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ZN.
– Objava sklepa o pripravi v Uradnem listu RS in v spletu.
– Pošiljanje sklepa o pripravi na Ministrstvo za okolje in prostor.
Priprava osnutka in pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek (v roku 90 dni od objave sklepa o pripravi v Uradnem listu RS).
– Pripravljavec pošlje osnutek na Ministrstvo za okolje in prostor (pristojno za CPVO) ter ga pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva poda pisno opredelitev ali je potrebno izvesti CPVO.
– Pripravljavec pošlje osnutek vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po prejemu vloge podajo svoje smernice.
Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in osnutka:
– Naročnik strokovnih podlag oziroma investitor načrtovanih prostorskih ureditev zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, ki so navedene v IV. točki tega sklepa.
– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek v roku 30 dni, v primeru izdelave variantnih rešitev pa v roku 45 dni.
– V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila, poslal omenjena dokumenta na Ministrstvo za okolje in prostor ter od slednjega zahteval pisno obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila (rok za izdajo obvestila je 15 dni od prejetja popolne vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec bo obravnaval dopolnjeni osnutek in v primeru izdelave CPVO tudi okoljsko poročilo v roku 20 dni po oddaji gradiva Občini Žalec (v nadaljevanju OŽ) oziroma po pridobitvi obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani Ministrstva za okolje in prostor. Župan OŽ nato sprejme sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS, v časopisu, ki pokriva območje OŽ (Utrip Savinjske doline ali Večer) in v spletu na straneh OŽ, najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve. V sklepu o javni razgrnitvi se navedejo tudi vse zemljiške parcele, katerih namenska raba se spreminja.
– MS Žalec in KS Petrovče v sodelovanju z OŽ najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno običajen način obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve ter o javni obravnavi.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu OŽ in na sedežu MS Žalec in KS Petrovče (za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi).
– OŽ v sodelovanju z MS Žalec in KS Petrovče organizira javno obravnavo (v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega poročila) v kraju načrtovane prostorske ureditve oziroma v prostorih OŽ.
– Pobudnik priprave in izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN morata na javni obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave CPVO pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila).
– Pripravljavec v sodelovanju z MS Žalec in KS Petrovče evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve.
– Izdelovalec v sodelovanju z OŽ prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 30 dni po prejemu vseh pripomb in predlogov).
– Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga stališč ter sklepa Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge (v roku 50 dni po preteku javne razgrnitve); navedeni rok zajema pripravo predloga stališč in posredovanje ter obravnavo gradiva na odboru).
– Pripravljavec pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju prostorskega načrta, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne razgrnitve (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov).
Sprejem:
– Izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZN na podlagi sprejetega stališča OŽ do podanih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu (v roku 15 dni).
– Pripravljavec pošlje predlog vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva podajo mnenja ali predlog upošteva podane smernice.
– Če se za spremembe in dopolnitve ZN izdela CPVO, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov tega načrta na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in potrditvi Ministrstva za okolje in prostor, da so vplivi izvedbe sprememb in dopolnitev ZN na okolje sprejemljivi, izdelovalec izdela in preda usklajen predlog OŽ, župan pa ga po predhodni obravnavi na Odboru za okolje, prostor in komunalne zadeve posreduje v sprejem Občinskemu svetu OŽ.
– Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve ZN z odlokom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek podati svoje smernice, k predlogu pa mnenja so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje,
3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Ljubljana,
4. RS, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Območje Celje, Lava 42, Celje,
5. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, Celje,
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, Celje,
7. Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Celje, Ljubljanska 13, Celje,
8. DARS družba za avtoceste v RS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
9. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d., Lava 42, Celje,
10. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
11. ELES Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
12. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
13. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
14. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
15. GEOPLIN plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
16. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o., Kolodvorska 2, Koper,
17. Kabel TV d.o.o., Dobriša vas 3, Petrovče,
18. MS Žalec, Ulica Savinjske čete 4, Žalec,
19. KS Petrovče, Petrovče 33, Petrovče ter
20. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in investitor načrtovanih prostorskih ureditev: VEGRAD d.d. gradbeno industrijsko podjetje Velenje, ERA trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki d.d. in PETROL Slovenska energetska služba d.d;
– Naročnik vseh potrebnih strokovnih podlag in sprememb in dopolnitev ZN: VEGRAD d.d. gradbeno industrijsko podjetje Velenje, ERA trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki d.d. in PETROL Slovenska energetska služba d.d;
– Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora;
– Načrtovalec oziroma izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN: IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora, Ulica XIV. divizije 14, Celje; Izdelovalec mora izpolnjevati pogoje, določene v 156. do 160. členu ZUreP-1 (imeti pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in izpolnjevati vse pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov).
VII. Obveznosti financiranja priprave sprememb in dopolnitev ZN
Izdelavo geodetskega posnetka, vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), celotno izdelavo sprememb in dopolnitev ZN ter programa opremljanja bodo financirali pobudniki: VEGRAD d.d. gradbeno industrijsko podjetje Velenje, ERA trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki d.d. in PETROL Slovenska energetska služba d.d.
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj lahko na podlagi pooblastila pripravljavca (Občine Žalec) prevzame načrtovalec oziroma izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN.
IX. Objava sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev ZN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-05-0004/2008
Žalec, dne 29. decembra 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti