Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

SV 4/2009 Ob-1101/09 , Stran 59
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 4/2009 z dne 12. 1. 2009, je bilo dvosobno stanovanje z dvema kabinetoma št. 13, v izmeri 92,00 m2, v pritličju stanovanjskega objekta na naslovu Župančičeva ulica 12, Kranj, ki stoji na parc. št. 157/1, k.o. Huje, last zastavitelja Matjaža Mravlje, na podlagi prodajne pogodbe št. 362-010/91-04/1891 z dne 14. 4. 1993, sklenjene med Občino Kranj kot prodajalcem in Francom Hrovatom kot kupcem, dodatka št. 1 k pogodbi o prodaji stanovanja št. 362-010/91-04/1891, sklenjeni dne 14. 4. 1993, z dne 10. 1. 2008, potrdila MOK o plačani kupnini z dne 10. 12. 2008 in prodajne pogodbe z dne 7. 1. 2009, sklenjene med Francom Hrovatom kot prodajalcem in Matjažem Mravljo kot kupcem, zastavljeno v korist zastavnega upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 117, matična številka 1319175000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 30.000,00 EUR, z obrestno mero v višini seštevka veljavnega 6-mesečnega Euriborja in pribitka 2,00% letno, z zapadlostjo zadnjega obroka 31. 12. 2023 ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz kreditne pogodbe št. 128003.

AAA Zlata odličnost