Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

Št. 9/2009 Ob-1095/09 , Stran 41
1. Predmet prodaje je: zemljišče, parc. št. 1328 dvorišče v izmeri 332 m2, stanovanjska stavba v izmeri 81 m2, parc. št. 1322 dvorišče v izmeri 263 m2, parc. št. 1323/1 njiva v izmeri 628 m2, parc. št. 1323/3 njiva v izmeri 123 m2, parc. št. 1337 njiva v izmeri 297 m2, parc. št. 1335 dvorišče v izmeri 132 m2, parc. št. 1336 njiva v izmeri 364 m2, parc. št. 1333 dvorišče v izmeri 149 m2, parc. št. 1334 njiva v izmeri 560 m2, parc. št. 1329 dvorišče v izmeri 158 m2 in parc. št. 1330 njiva v izmeri 242 m2, neplodno v izmeri 6 m2, vse k.o. Tezno. Zemljišča ležijo med Ptujsko cesto in Volodjevo ulico. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča, so zemljišča opredeljena kot stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja, in sicer po PUP površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetna zemljišča ovrednotil na 1.000.500,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja, za kar bo izdana posebna odločba. Zemljišča parc. št. 1328, parc. št. 1322, parc. št. 1323/1, parc. št. 1323/3, parc. št. 1337, parc. št. 1335, parc. št. 1336, parc. št. 1333, parc. št. 1334, parc. št. 1329 in parc. št. 1330 vsa k.o. Tezno bodo prodana na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena na javni dražbi bo 1.000.500,00 EUR. 2. Pogoji javne dražbe Javna dražba bo ustna v slovenskem jeziku. Dražbo bo vodila predsednica Komisije za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč (v nadaljevanju voditelj dražbe). Znesek vsakega višanja na dražbi je 500,00 EUR. Vsak dražitelj mora najkasneje do 29. 1. 2009 vplačati varščino v višini 30% izklicne cene na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., 04515-0000651184, odprt pri NKBM d.d. Dražitelj mora pred začetkom dražbe predložiti dokazilo o plačilu varščine. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pred začetkom javne dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni. Fizične osebe pa morajo priložiti fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično identifikacijsko številko oziroma EMŠO. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši voditelj dražbe. Uspelemu dražitelju se plačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli, se varščina brez obresti vrne v osmih dneh po končani javni dražbi. 4. Pravila javne dražbe: javna dražba se bo izvajala v skladu z Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). 5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, v torek, 3. 2. 2009, ob 9. uri. 6. Omejitev v postopku razpolaganja: prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od dražiteljev. 7. Sklenitev pogodbe Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Kupec mora poravnati kupnino najkasneje v 8 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, brez izvedbe posebnega postopka. Če dražitelj po svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži varščino. Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnine izročijo v posest, v zemljiško knjigo pa bo podan zemljiškoknjižni predlog. 8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in stroške Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v zvezi s postopkom prodaje, in sicer v višini 2% od izklicne cene, vendar največ 5.000,00 EUR. 9. Ustavitev postopka Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi. Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 02/22-01-423, in 22-01-422, info@jp-gsz-mb.si.

AAA Zlata odličnost