Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

Št. 3528-02/2007 Ob-1042/09 , Stran 49
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št.: 5880254, ID za DDV: SI 83111697. 2. Predmet prodaje Prodaja prostorov v stavbi z identifikacijsko številko 112.ES na naslovu Vinica 3, 8344 Vinica, stoječa na zemljišču parc. št. 549/10, k.o. Vinica, vpisana v vl. št. 708, k.o. Vinica, in sicer: A) a) prodaja posameznega dela stavbe v 1. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/5, k.o. Vinica, identifikacijska številka 5.E – nestanovanjska raba v izmeri 17,11 m2, b) prodaja posameznega dela stavbe v 1. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/6, k.o. Vinica, identifikacijska številka 6.E – nestanovanjska raba v izmeri 24,71 m2, c) prodaja posameznega dela stavbe v 1. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/7, k.o. Vinica, identifikacijska številka 7.E – nestanovanjska raba v izmeri 5,23 m2, d) prodaja posameznega dela stavbe v 1. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/10, k.o. Vinica, identifikacijska številka 10.E – nestanovanjska raba v izmeri 21,83 m2, e) prodaja posameznega dela stavbe v 2. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/11, k.o. Vinica, identifikacijska številka 11.E, nestanovanjska raba v izmeri 26,42 m2. Pri posameznem delu stavbe pod točko Ad) Občina Črnomelj prodaja svoj solastniški delež v višini 1. Solastniški delež se odproda pod pogojem, da kupec kupi vse nepremičnine pod točko A) kot celoto. V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika ima solastnik pri prodaji predkupno pravico. Solastniški delež na skupnih delih znaša 744/10000 – in. B) a) prodaja posameznega dela stavbe v 3. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/14, k.o. Vinica, identifikacijska številka 14.E – nestanovanjska raba v izmeri 20,45 m2, b) prodaja posameznega dela stavbe v 3. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/15, k.o. Vinica, identifikacijska številka 15.E – nestanovanjska raba v izmeri 37,36 m2, c) prodaja posameznega dela stavbe v 3. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/16, k.o. Vinica, identifikacijska številka 16. E – nestanovanjska raba v izmeri 27,04 m2, d) prodaja posameznega dela stavbe v 3. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/17, k.o. Vinica, identifikacijska številka 22.E – nestanovanjska raba v izmeri 1,86 m2, e) prodaja posameznega dela stavbe v 3. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/18, k.o. Vinica, identifikacijska številka 23.E – nestanovanjska raba v izmeri 2,51 m2, f) prodaja posameznega dela stavbe v 3. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/19, k.o. Vinica, identifikacijska številka 24.E – nestanovanjska raba v izmeri 8,24 m2. Nepremičnine pod točko B) se odprodajo vse skupaj kot celota. Solastniški delež na skupnih delih znaša 858/10000 – in. 3. Izhodiščna cena za nepremičnine znaša: pod A) 9.385,00 EUR, pod B) 19.615,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami, ki ga je kupec dolžan, poleg kupnine, plačati na ponujeno ceno. Nepremičnine se odprodajo po načelu »videno – kupljeno«. Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnine, ki jo kupuje in iz navedenega naslova napram prodajalcu ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninski zahtevkov. V postopku javnega zbiranja ponudb se bo najprej ugotovil najugodnejši ponudnik. Kolikor najugodnejši ponudnik ne bo solastnik nepremičnine pod točko Ad), se nepremičnine po ponudbeni ceni najugodnejšega ponudnika ponudijo solastniku v odkup. Če solastnik ne bo uveljavljal predkupne pravice, se bo postopek za sklenitev prodajne pogodbe nadaljeval z najugodnejšim ponudnikom. Ogled nepremičnin je v času razpisa možen po predhodni najavi. 4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 5. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS ali v drugi državi članici EU, fizične osebe, ki so državljani RS oziroma druge države članice EU in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v RS oziroma drugi državi članici EU ter tujci, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor RS. 6. Rok in način oddaje ponudbe Pisne ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali oddajo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Pisne ponudbe je potrebno v zaprti ovojnici dostaviti do vključno 2. 2. 2009, do 12. ure. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno (poudarjeno) navedeno: – za nepremičnine pod točko A) Ne odpiraj! Ponudba za nakup nepremičnin pod A! – za nepremičnine pod točko B) Ne odpiraj! Ponudba za nakup nepremičnin pod B! 7. Ponudba mora biti izdelana tako, da vsebuje: – pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu, – fizične osebe in samostojni podjetniki posamezniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in priložiti fotokopijo osebnega dokumenta, – pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, ID za DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe, – navedbo nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, – ponujeno ceno, pri čemer ponujena cena (brez davščin), ne sme biti nižja od izhodiščne cene, – izjavo ponudnika, da soglaša z razpisnimi pogoji, – original dokazilo o plačani varščini, – parafiran vzorec prodajne pogodbe (po razpisni dokumentaciji). 8. Varščina: ponudniki morajo v roku za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnin. Varščino je potrebno nakazati na podračun EZR Občine Črnomelj, št. 01217-0100015850, sklic: 00 3528-02-2007. Potrdilo oziroma kopijo potrdila o plačilu varščine mora ponudnik predložiti ponudbi, saj bo upoštevana le ponudba z dokazilom o plačani varščini. Plačana varščina bo, po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Črnomelj, ki bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. Župan občine odloči o pravnem poslu in sklene pravni posel z najugodnejšim ponudnikom. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, lahko Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Črnomelj – v nadaljevanju: Komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 10. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Črnomelj sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne pogodbe v navedenem roku, lahko Občina Črnomelj podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. 11. Način in rok plačila kupnine Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati Občini Črnomelj v roku 8 dni od izstavitve računa s strani Občine Črnomelj. Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje brezobrestno v kupnino v prodajni pogodbi. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Občina Črnomelj ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku zbiranja ponudb. V primeru zamude plačila kupnine tečejo zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti plačila kupnine do dne plačila. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine v last in posest z dnem vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo. Vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo, ki bo izvedena po plačilu celotne kupnine bo predlagal prodajalec. Zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca bo s strani prodajalca izstavljeno po plačilu celotne kupnine. 12. Stroške overitve zemljiškoknjižnega dovolila krije prodajalec. Davek na promet z nepremičninami, stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo in morebitne druge stroške, povezane z realizacijo pravnega posla krije kupec. 13. Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene, ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, Komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. Komisija prav tako izloči ponudbe s pogoji, ki so v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina. 14. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni po datumu odpiranja ponudb. 15. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne 2. 2. 2009, ob 13. uri, na sedežu Občine Črnomelj, v mali sejni sobi. Pri odpiranju ponudb lahko sodelujejo tudi ponudniki in njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili. 16. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni. 17. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb za prodajo ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo po tem razpisu. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, pri čemer se ponudnikom brezobrestno povrne že plačana varščina. Ponudnikom se v tem primeru povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 18. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo v zvezi s prodajo nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Kontaktni osebi: Slavica Novak Janžekovič (tel. 07/30-61-108) in Katarina Plut (tel. 07/30-61-109).

AAA Zlata odličnost