Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

108. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij, stran 265.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98), 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in 36/08), 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08), 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, 37/99, 83/99 in UOGOK, št. 01/01 in 10/05) ter Sklepa o ustanovitvi skupnega organa Občine Kamnik in Občine Komenda za izvrševanje ustanoviteljskih pravic skupnih javnih zavodov (Uradni list RS, št. 40/01) je Občinski svet Občine Kamnik na 18. seji dne 19. 11. 2008 in Občinski svet Občine Komenda na 21. seji dne 4. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij (Uradni list RS, št. 38/00, 93/00) se spremeni prvi odstavek 5. člena tako, da se glasi:
»Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod reg. št. 1/1803/00.«
2. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V odnosih z Upravo za javna plačila in davčno upravo podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi za javna plačila, ki jih določi ravnatelj.«
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
85.200   Osnovnošolsko izobraževanje (nižji izobrazbeni
      standard)
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje (mobilna
      specialno pedagoška pomoč)
85.313   Domska vzgoja
85.910   Dnevno varstvo otrok
80.101   Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
80.421   Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
55.120   Storitve menz
55.520   Priprava in dostava hrane
60.230   Prevozi
52.620   Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
52.630   Prodaja izdelkov učencev
52.740   Vzdrževanje in druge tehnične storitve
70.200   Dajanje nepremičnin v najem
74.12    Računovodske in knjigovodske dejavnosti
72.600   Druge računalniške dejavnosti
74.810   Fotografska dejavnost
74.871   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
22.120   Izdajanje časopisov
92.310   Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.511   Dejavnost knjižnic
92.610   Obratovanje športnih objektov
92.320   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.720   Organizacija rekreacije in aktivnega življenja.«
4. člen
Prvi odstavek 16. člena se dopolni s peto alineo, ki se glasi:
» – skupni organ Občine Kamnik in Občine Komenda.«
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.«
5. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki občin ustanoviteljic, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki občin ustanoviteljic,
– trije predstavniki delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli tako, da se zagotovi zastopanost strokovnih in upravno administrativnih ter tehničnih delavcev.
Predstavnike občin ustanoviteljic imenuje skupni organ v sestavi obeh županov občin ustanoviteljic. Dva predstavnika se imenuje s strani Občine Kamnik, enega pa z Občine Komenda.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika sveta in namestnika predsednika.
Kolikor je predsednik iz Občine Kamnik, mora biti namestnik predsednika iz Občine Komenda in obratno.
Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki.
Svet odloča z večino svojih glasov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma. Mandat članom sveta predstavnikom delavcev začne teči dan po dnevu prenehanja mandata starim članom sveta predstavnikom delavcev, oziroma dan po dnevu razglasitve rezultatov volitev.
Mandat članom sveta predstavnikom ustanovitelja začne teči dan po dnevu prenehanja mandata starim članom sveta predstavnikom ustanovitelja, oziroma dan po dnevu imenovanja v svet zavoda.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev) v zavodu. Mandat članom sveta predstavnikom staršev začne teči dan po dnevu prenehanja mandata starim članom sveta predstavnikom staršev, oziroma dan po dnevu izvolitve na svetu staršev.«
6. člen
V drugem odstavku 19. člena se na koncu prvega stavka črta besedilo v oklepaju.
7. člen
Drugi stavek tretjega odstavka 20. člena se črta, za njim pa se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Ravnatelj in pomočnik ravnatelja ter njuni ožji družinski člani (zakonec, partner, otroci in posvojenci, starši in posvojitelji, bratje in sestre) ne morejo voliti in biti izvoljeni v svet zavoda.«
8. člen
Tretji odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed kandidatov strokovnih delavcev in izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.«
Četrti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov (izmed strokovnih delavcev ali izmed upravno administrativnih in tehničnih delavcev) kot ji je potrebno izvoliti.«
9. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda izmed strokovnih, upravno-administrativnih in tehničnih delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.«
10. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in ima opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi v roku enega leta ravnateljski izpit, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj 5 mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje občin ustanoviteljic in
– mnenje sveta staršev.
Občini ustanoviteljici in svet staršev morajo mnenje obrazložiti. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če učiteljski zbor, občini ustanoviteljici ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
11. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.«
12. člen
V drugem odstavku 29. člena se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja;«.
13. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa.
Delo programskega učiteljskega zbora vodi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj.
Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi zavod.«
14. člen
Drugi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ministrstvom.«
15. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občini ustanoviteljici in država zagotavljajo pogoje za delo zavoda. Zavodu občini ustanoviteljici zagotavljata tudi sredstva in premoženje v skladu z zakonom, standardi in normativi.
Sredstva se med občinama ustanoviteljicama delijo na podlagi deležev, določenih v sklepu o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Kamnik po stanju na dan 31. 12. 1998, ki ga je Občinski svet Občine Kamnik sprejel na izredni seji, dne 1. 7. 1999, Občinski svet Občine Komenda pa na redni seji, dne 25. 11. 1999.
Na podlagi tega sklepa je delitev sredstev naslednja: Občina Kamnik 85,67% in Občina Komenda 14,33%.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja občin ustanoviteljic.«
16. člen
Prvi odstavek 40. člen a se spremeni tako, da se glasi:
»Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.«
Drugi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.«
17. člen
Drugi odstavek 42. člen a se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije nadzora, določene z zakonom.«
18. člen
Za 43. členom se doda novo poglavje in nova 43.a in 43.b člen, ki se glasita:
»IX. SKUPNI ORGAN
43.a člen
Skupni organ sestavljata župana ustanoviteljic zavoda. Sedež skupnega organa je v Kamniku, Glavni trg 24. Skupni organ predstavlja župan Občine Kamnik.
43.b člen
Naloge skupnega organa:
– izvršuje vse ustanoviteljske pravice in dolžnosti v imenu in za račun ustanoviteljic, razen sprejema in sprememb tega odloka,
– izvaja druge naloge v skladu z zakonom, ki se nanašajo na skupno izvajanje javne službe in dejavnost zavoda.«
19. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v občinskem uradnem glasilu potem, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta občin ustanoviteljic, veljati pa začne osmi dan po zadnji objavi.
Št. 007-24/07-4/2
Kamnik, dne 19. novembra 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
Št. 64000-0001/00-3
Komenda, dne 4. decembra 2008
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti