Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4578. Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-1)

Sklepi

4576. Sklep o izvolitvi predsednika Vlade Republike Slovenije
4577. Sklep o imenovanju generalne sekretarke Državnega zbora
4579. Sklep o potrditvi izvolitve poslanca iz Republike Slovenije v Evropski parlament
4580. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4581. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4582. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4583. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4584. Sklep o imenovanju namestnika varuha človekovih pravic
4585. Sklep o imenovanju namestnika varuha človekovih pravic
4586. Sklep o razrešitvi predsednika Državne revizijske komisije

Drugi akti

4587. Razpis za prijavo možnih kandidatov za predsednika/-co Državne revizijske komisije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4588. Uredba o neposrednih plačilih v kmetijstvu
4589. Uredba o državnem prostorskem načrtu za bioplinsko napravo na Cvenu v Občini Ljutomer
4590. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Jagodje–Lucija
4591. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem

Drugi akti

4592. Spremembe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006

MINISTRSTVA

4593. Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah
4594. Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo
4635. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec oktober 2008

BANKA SLOVENIJE

4595. Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
4596. Navodilo o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji
4597. Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4598. Pravilnik o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti
4599. Spremembe in dopolnitve Statuta Skupnosti občin Slovenije
4600. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji in Tarifne priloge te kolektivne pogodbe

OBČINE

Ajdovščina

4601. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina
4602. Sklep o nadomestni koncesiji za dejavnost zobozdravstva odraslih

Celje

4603. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta »Gospodarska cona Vzhodno Trnovlje I«
4604. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe
4605. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Ljubečna
4606. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini

Črnomelj

4607. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2008

Kranj

4608. Odlok o spremembah Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Mestni občini Kranj

Laško

4609. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško
4610. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009
4611. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Ljubljana

4612. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zadrževalnika Brdnikova

Ljubno

4613. Sklep o začetku priprave Regionalnega prostorskega načrta Golte

Ljutomer

4614. Ugotovitev o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Ljutomer na naslednjega kandidata

Mirna Peč

4615. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč v letu 2008
4616. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Poljčane

4617. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2008
4618. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Poljčane

Rogatec

4619. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec
4620. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenska Bistrica

4621. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2008

Vitanje

4622. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2008
4623. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Vitanje« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva
4624. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vitanje
4625. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4626. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Vrhnika

4634. II. rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2008

Zagorje ob Savi

4627. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2008
4628. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje »Pavliničeve vile« v Zagorju ob Savi

Zreče

4629. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Žiri

4630. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto 2008
4631. Sklep o začasnem izpisu otroka iz vrtca in znižanju cen vzgojnovarstvenih storitev
4632. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Žirovnica

4633. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica

POPRAVKI

4636. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti