Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4630. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto 2008, stran 14233.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 10. redni seji dne 29. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žiri za leto 2008 (Uradni list RS, št. 118/07) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov            v EUR
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       5.202.889
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           3.919.010
70  DAVČNI PRIHODKI               2.732.570
   700 Davki na dohodek in dobiček       2.457.934
   703 Davki na premoženje            202.136
   704 Domači davki na blago in storitve      72.500
71  NEDAVČNI PRIHODKI              1.186.440
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      94.000
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             7.000
   713 Globe in druge denarne kazni          300
   713 Prihodki od prodaje blaga in        421.140
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki          664.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI              865.500
   720 Prihodki od prodaje osnovnih        67.000
   sredstev
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      798.500
   neopred. dolgoročnih sredstev
74  TRANSFERNI PRIHODKI              418.379
   740 Transferni prihodki iz drugih       184.979
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega       233.400
   proračuna iz evropskih sredstev
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         5.107.762
40  TEKOČI ODHODKI                1.377.537
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     248.366
   401 Prispevki delodajalcev za          39.317
   socialno varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       1.074.448
   403 Plačila domačih obresti           13.320
   409 Rezerve                   2.086
41  TEKOČI TRANSFERI               1.353.764
   410 Subvencije                 60.973
   411 Transferi posameznikom in         674.467
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim           188.226
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       430.098
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            2.048.655
   420 Nakup in gradnja osnovnih        2.048.655
   sredstev
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            327.806
   431 Investicijski transferi pravnim      149.547
   in fizičnim osebam, ki niso pr. upor.
   432 Investicijski transferi          178.259
   proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)          95.127
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        340.000
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        340.000
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
   751 Prodaja kapitalskih deležev        340.000
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE           340.000
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE           340.000
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila                  0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in      340.000
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v        0
   javnih skladih in drugih osebah jav.
   prava, ki imajo premoženje v svoji
   lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN            0
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
   V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              95.127
55  ODPLAČILA DOLGA                 95.127
   550 Odplačila domačega dolga          95.127
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA          0
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –
   ali 0 ali +
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –95.127
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-          0
   IX.)
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.          0
   12. PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo – ali 0         0
   ali +
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žiri: www.ziri.si.«
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema.
Št. 410-40/2008
Žiri, dne 29. oktobra 2008
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.