Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4607. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2008, stran 14211.

Na podlagi 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 11/02) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB in 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na seji dne 6. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2008 (Uradni list RS, št. 15/08 in 75/08) se 2. točka spremeni in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA.
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          V EUR
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta
                            2008
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    13.777.147
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          10.408.104
70   DAVČNI PRIHODKI               8.244.810
    700 Davki na dohodek in dobiček       7.244.710
    703 Davki na premoženje            574.500
    704 Domači davki na blago in storitve     425.600
71   NEDAVČNI PRIHODKI              2.163.294
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     153.000
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            20.000
    712 Denarne kazni               36.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in        15.000
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         1.939.294
72   KAPITALSKI PRIHODKI             1.089.503
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       640.303
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemlj. in       449.200
    nematerialnega premoženja
73   PREJETE DONACIJE                32.338
    730 Prejete donacije iz domačih virov     32.338
74   TRANSFERNI PRIHODKI             2.211.702
    740 Transferni prihodki iz drugih       931.700
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sred. iz državn. proračuna   1.280.002
    iz sredstev pror. EU
78   PREJETA SRED. IZ EVROPSKE UNIJE        35.500
    787 Prejeta sred. od drugih evropskih     35.500
    institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        13.775.558
40   TEKOČI ODHODKI               2.387.429
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     640.867
    401 Prispevki delodajalcev za socialno    106.263
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      1.560.699
    403 Plačila domačih obresti          58.600
    409 Rezerve                  21.000
41   TEKOČI TRANFERI               4.672.935
    410 Subvencije                236.931
    411 Transferi posameznikom in        2.173.976
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam    508.951
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      1.753.077
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            5.905.606
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   5.905.606
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            809.588
    431 Investicijski transferi pravnim in    119.471
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki
    432 Investicijski transferi          690.117
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČ. PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ      1.589
    (I. – II.)
    ----------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          0
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
    751 Prodaja kapitalskih deležev           0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije        0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DEL.
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in        0
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v        0
    javnih skladih in drugih Osebah javnega
    prava, ki imajo premož. v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –
    V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
50   ZADOLŽEVANJE 0
    500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             85.300
55   ODPLAČILA DOLGA                85.300
    550 Odplačila domačega dolga          85.300
IX.  ZMANJŠANJE SRED. NA RAČUNU (I. + IV. +    –83.711
    VII. – II. – V. – VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        –85.300
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     –1.589
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.       83.711
    PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo          83.711
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2008.
Št. 410-302/2007
Črnomelj, dne 6. novembra 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.