Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

Št. 478-95/2008-1508 Ob-9258/08 , Stran 3725
1 – Predmet prodaje: A – Stanovanja Predmet prodaje so naslednja stanovanja v stanovanjsko – poslovnem objektu na Ljubljanski c. 5a v Kočevju s pripadajočimi shrambami v pritličju kot posameznimi deli etažne lastnine: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Skupaj s posameznim stanovanjem na parceli št. 1152/2 je predmet prodaje tudi idealni solastniški delež na sosednji parceli št. 1152/1 – dvorišče, v višini, ki je sorazmerna uporabni vrednosti posameznega dela v etažni lastnini v razmerju do skupne uporabne vrednosti nepremičnin (poslovno – stanovanjskih kompleksov) na Ljubljanski c. 5 in Ljubljanski c. 3. Vsak kupec posameznega dela bo pridobil tudi solastninsko pravico na skupnih in posebnih skupnih delih stavbe na Ljubljanski c. 5 v skladu z določbami Stvarnopravnega zakonika in Stanovanjskega zakona, in sicer v sorazmerju z velikostjo svojega posameznega dela. Splošni pogoji prodaje posameznih delov stavbe, sprejeti v obliki notarskega razpisa, sestavljajo nedeljivo pravno celoto s tem javnim razpisom. Splošni pogoji prodaje posameznih delov stavbe, sprejeti v obliki notarskega razpisa, so tudi sestavni del prodajnih pogodb, ki bodo sklenjene z izbranimi kupci. Notar, ki je sestavil notarski zapis splošnih pogojev prodaje, mora kupcu na njegovo zahtevo pojasniti njihovo vsebino. Izhodiščna cena stanovanj znaša: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! B – Stavbna zemljišča Izklicne cene brez vračunanega 20% DDV za posamezne parcele, ki so nezazidana stavbna zemljišča znotraj območja P7/S7, so naslednje (cena / m2 zemljišča je 10,5 EUR): 1 – parcela št. 165. S k.o. Kočevska Reka, nezazidano stavbno zemljišče površine 60 m2, parcela št. 24/8 k.o. Kočevska Reka, nezazidano stavbno zemljišče površine 153 m2, parcela št. 28/7 k.o. Kočevska Reka, nezazidano stavbno zemljišče površine 24 m2, parcela št. 3275 k.o. Kočevska Reka, nezazidano stavbno zemljišče površine 61 m2, parcela št. 3286 k.o. Kočevska Reka, nezazidano stavbno zemljišče površine 13 m2. Izklicna cena: 3.265,5 EUR. 2 – parcela št. 26/3 k.o. Kočevska Reka, nezazidano stavbno zemljišče površine 702 m2. Izklicna cena: 7.402,5 EUR. 3 – parcela št. 28/2 k.o. Kočevska Reka, nezazidano stavbno zemljišče površine 340 m2. Izklicna cena: 3.570,0 EUR. 4 – parcela št. 28/8 k.o. Kočevska Reka, nezazidano stavbno zemljišče površine 432 m2. Izklicna cena: 4.536,0 EUR. 5 – parcela št. 3228/3 k.o. Kočevska Reka, nezazidano stavbno zemljišče površine 195 m2. Izklicna cena: 2.047,5 EUR. C – Ustanovitev stavbne pravice Predmet javne dražbe je ustanovitev stavbne pravice na spodaj navedenih parcelah, ki v naravi predstavljajo gozdarske koče s pripadajočim dvoriščem. Stavbna pravica obsega celotno parcelo. Ustanovi se za dobo 20 let od sklenitve pogodbe. Po preteku tega obdobja se stavbna pravica bodisi podaljša bodisi se pridobitelju povrne tedanjo vrednost koče, kakor jo oceni pooblaščeni sodni cenilec. Pridobitelj stavbne pravice je v času trajanja le-te dolžan plačevati tudi letno nadomestilo v višini 2,5% od izklicne cene posamezne nepremičnine (gozdarske koče s pripadajočim zemljiščem). Ostali pogodbeni pogoji so razvidni iz osnutka pogodbe, ki ga lahko pridobi vsaka zainteresirana oseba. Po sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice je pridobitelj dolžan plačati davek na promet nepremičnin v višini 2% od pogodbene vrednosti (tj. od cene, dosežene na javni dražbi). a) »Osmakova koča«, parc. št. 44/2, k.o. Rog; koča 111 m2, dvorišče 69 m2. Izklicna cena: 10.499,00 EUR. b) Koča »Na gredah«, parc. št. 137/2, k.o. Koblarji; koča 60 m2, dvorišče 48 m2. Izklicna cena: 10.143,00 EUR. c) »Gorjupova koča«, parc. št. 120/2, k.o. Onek; koča 41 m2, dvorišče 64 m2. Izklicna cena: 5.577,50 EUR. 2 – Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo odvijala dne 28. novembra 2008 ob 11. uri v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (1. nadstropje). 3 – Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe, ki vplačajo varščino v višini 10% od izklicne cene za posamezno nepremičnino, za nakup katere kandidirajo (v primeru, če oseba izrazi interes za nakup več nepremičnin, mora položiti varščino za vsako od njih). Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva javne dražbe, uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna v kupnino. Varščino je potrebno vplačati na podračun proračuna Občine Kočevje, št. 01248-0100005213, odprtega pri UJP Novo mesto, skupaj z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo – nepremičnina (stanovanje, stavbno zemljišče, stavbna pravica)« (vplačnik navede tisto nepremičnino, za nakup katere kandidira). Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko pridobivajo nepremičnine na podlagi načela vzajemnosti). Na javni dražbi kot dražitelji v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno dražbo). Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno pogodbo), lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži njegovo pisno pooblastilo. Za sodelovanje na javni dražbi morajo torej dražitelji predložiti naslednje: – potrdilo o vplačilu varščine, – osebne podatke oziroma za pravne osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma sedeža) – fizične osebe morajo predložiti fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe pa predložiti izpisek iz sodnega registra, – davčno številko, številko transakcijskega računa, – navedbo nepremičnine (parcele), ki jo želi kupiti, – izjavo, da je oseba državljan države članice EU ali druge države, ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na območju Republike Slovenije, – izjavo (velja za pravne osebe), da niso v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – potrdilo občinskega Oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja, da ima oseba (fizična ali pravna) poravnane vse obveznosti do Občine Kočevje, – izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji javne dražbe in osnutkom pogodbe. Udeleženec na javnem razpisu lahko zgornje podatke navede na pripravljenem pomožnem obrazcu, ki se ga lahko pridobi v vložišču Občine Kočevje, ali na svoji lastni listini. Podatke oziroma potrdila je potrebno predložiti najkasneje do dveh delovnih dni pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do srede 26. 11. 2008 do 12. ure, osebno v vložišče ali priporočeno po pošti. Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu. 4 – Znesek višanja izklicne cene na javni dražbi Najnižji znesek višanja izklicne cene na javni dražbi znaša za: – stanovanja 500,00 EUR, – stavbna zemljišča 300,00 EUR, – stavbno pravico 300,00 EUR. 5 – Pravila poteka javne dražbe Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili: – pravico do sodelovanja pri draženju za posamezno nepremičnino imajo le osebe, ki izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa, – izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba glede določenega predmeta končana. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, – dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena, – ugovore na postopek javne dražbe, ki jih osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je možno podati le do sklenitve zapisnika, – dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost. 6 – Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, in sicer na račun Občine Kočevje št. 01248 – 0100005213. Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje vplačane varščine). Po poplačilu celotne kupnine bo občina kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za vpis lastništva v zemljiško knjigo. 7 – Drugo Notarske stroške overitve pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača kupec. Dodatne informacije o javni dražbi ter nepremičninah, z možnim ogledom po predhodnem dogovoru, je možno pridobiti na Občini Kočevje pri direktorju občinske uprave Janku Kaliniču, tel. 01/89-38-208 ali GSM 041/406-183, v času uradnih ur. Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji nanj niso vezani in lahko podajo ustrezne izjave ter dokažejo izpolnjevanje pogojev na lastnih listinah) ter vzorec prodajne pogodbe oziroma pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice je možno pridobiti na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (pritličje – levo) vsak delovni dan od 8. do 13. ure, ob sredah od 8. do 16.30. Pomožni obrazec za prijavo se nahaja tudi na uradnih spletnih straneh Občine Kočevje. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga pooblaščena oseba, lahko s soglasjem župana ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla (pogodbe). Dražiteljem se v takem primeru povrnejo izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije.