Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

Št. 370-2/2008 Ob-9188/08 , Stran 3713
V javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Šentrupert, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 103 z dne 30. 10. 2008, Ob-8955/08, se popravijo točke: 7. Razpisna dokumentacija: za izdelavo ponudbe ponudniki ob predložitvi potrdila o plačilu odkupnine, dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva objave javnega razpisa dalje do vključno 28. 11. 2008, v času uradnih ur v prostorih Občinske uprave Občine Šentrupert, Šentrupert 33. Odkupnina za razpisno dokumentacijo znaša 30 EUR in jo je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Šentrupert št. 01411-0100021185, odprt pri UJP Novo mesto. 8. Rok in način oddaje ponudb ter naslov: ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z dokazili v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – koncesija rednega vzdrževanja občinskih cest«, v roku 30 dni od objave javnega razpisa na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, po pošti ali v sprejemni pisarni Občine Šentrupert. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov pošiljatelja. Pri izbiri koncesionarja bodo upoštevane le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki bodo na naslov prispele do navedenega roka. 9. Javno odpiranje ponudb bo v roku 5 delovnih dni od zaključka javnega razpisa. Ponudniki bodo o datumu in uri odpiranja obveščeni naknadno. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo.