Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

Št. 478-0052/2008-2 Ob-9351/08 , Stran 3745
I. Prodajalec: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. II. Predmet prodaje: stanovanji v stanovanjski hiši Senožeče 82, v Senožečah. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! III. Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb: 1. Stanovanji sta zasedeni. Z najemnikoma je sklenjena neprofitna najemna pogodba za nedoločen čas. V skladu s 176. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03) imata najemnika predkupno pravico, ki jo določa zakon. 2. Prodaja se izvede po načelu »videno-kupljeno« in kupec nima pravice uveljavljati v zvezi z objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij. 3. Izklicna cena je določena na podlagi ocenitve nepremičnin. Izklicna vrednost predmetov prodaje ne vsebuje predpisanih davčnih dajatev in drugih ostalih stroškov. Predpisane davčne dajatve, stroški ocenitve, pravnega pregleda, vknjižbe v zemljiško knjigo in vsi stroški, ki se nanašajo na sklenitev pravnega posla, bremenijo kupca. Stroške pravnega pregleda, sestave kupoprodajne pogodbe, cenitve zemljišča prodajalec ocenjuje pavšalno na 1.000,00 € na nepremičnino. 4. Ponudnik mora ponuditi izhodiščni vrednosti vsaj enako ali višjo kupnino. 5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin in resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne vrednosti na podračun Občine Divača št. 01219-0100006052, sklic 00 4780052, voden pri UJP Koper. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po izboru. 6. Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v 15 dneh po prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v navedenem roku se smatra, da je odstopil od sklenitve pravnega posla in vplačana varščina zapade v korist Občine Divača. V takem primeru prodajalec sklene pogodbo s prvim naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Notarska potrditev kupoprodajne pogodbe mora biti opravljena najkasneje v desetih dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe. 7. Najugodnejši ponudnik mora plačati kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe na podračun Občine Divača št. 01219-0100006052, sklic 00 4780052, voden pri UJP Koper. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 8. Pisna ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma naziv kupca in naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo (vsaj identifikacijska številka dela stavbe), – ponujena cena, – fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične osebe), – matično in davčno številko ponudnika, – pravna oseba: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – samostojni podjetniki: priglasitveni list pristojnega davčnega organa, – dokazila o finančnem stanju ponudnika: – potrdilo o plačanih davkih (velja za fizične osebe – tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p.-je – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dokazilo o plačani varščini za stanovanje, ki ga dražijo. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. 9. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela do vključno ponedeljka, 1. 12. 2008, do 12. ure. Ponudbe se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, z oznako »Ne odpiraj! Javno zbiranje ponudb – prodaja stanovanj«. 10. Vknjižba bo možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne kupnine. 11. Prodajalec si pridržuje pravico, da kljub prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih stroškov s pripravo pisne ponudbe. IV. Informacije: podrobnejše informacije o predmetih prodaje lahko ponudniki dobijo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača, tel. 05/731-09-30, pri direktorju občinske uprave, po predhodnem dogovoru, v času uradnih ur.