Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4627. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2008, stran 14228.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07), 16. in 107. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 in 31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na redni seji dne 3. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o 2. rebalansu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2008
1. člen
Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/07, 48/08) se spremeni v naslednjih členih, tako da se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
Spremeni se 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+----+----------------------------+-----------------+----------+
|A  |BILANCA PRIHODKOV IN    |         |  v evrih|
|  |ODHODKOV          |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
|I  |SKUPAJ PRIHODKI       |  70+71+72+73+74|12.771.416|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
|  |TEKOČI PRIHODKI       |      70+71|10.039.355|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 70|DAVČNI PRIHODKI       |         | 9.493.239|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 700|Davki na dohodek in dobiček |         | 8.259.227|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 703|Davki na premoženje     |         |  824.296|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 704|Domači davki na blago in  |         |  409.716|
|  |storitve          |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 71|NEDAVČNI PRIHODKI      |         |  546.116|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 710|Udeležba na dobičku in   |         |  323.370|
|  |dohodki od premoženja    |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 711|Takse in pristojbine    |         |   6.834|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 712|Denarne kazni        |         |    170|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 713|Prihodki od prodaje blaga  |         |  45.480|
|  |in storitev         |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 714|Drugi nedavčni prihodki   |         |  170.262|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 72|KAPITALSKI PRIHODKI     |         | 1.509.388|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 720|Prihodki od prodaje     |         | 1.459.403|
|  |osnovnih sredstev      |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 722|Prihodki od prodaje     |         |  49.985|
|  |zemljišč in neopredmetenih |         |     |
|  |dolg. sr.          |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 73|PREJETE DONACIJE      |         |   1.100|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 730|Prejete donacije iz domačih |         |     |
|  |virov            |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 74|TRANSFERNI PRIHODKI     |         | 1.221.573|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 740|Transferni prihodki iz   |         |  796.147|
|  |drugih javnofinančnih    |         |     |
|  |institucij         |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 741| Prejeta sredstva iz drž.  |         |  425.426|
|  |proračuna iz sredstev    |         |     |
|  |proračuna EU        |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
|II |SKUPAJ ODHODKI       |   40+41+42+43|13.494.786|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 40|TEKOČI ODHODKI       |         | 2.740.555|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 400|Plače in drugi izdatki   |         |  638.602|
|  |zaposlenim         |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 401|Prispevki delodajalcev za  |         |  100.983|
|  |socialno varnost      |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 402|Izdatki za blago in     |         | 1.758.970|
|  |storitve          |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 403|Plačila domačih obresti   |         |  134.000|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 409|Sredstva, izločena v    |         |  108.000|
|  |rezerve           |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 41|TEKOČI TRANSFERI      |         | 5.147.526|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 410|Subvencije         |         |     0|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 411|Transferi posameznikom in  |         | 2.362.141|
|  |gospodinjstvom       |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 412|Transferi neprofitnim    |         |  602.659|
|  |organizacijam in ustanovam |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 413|Drugi tekoči domači     |         | 2.182.727|
|  |transferi          |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 42|INVESTICIJSKI ODHODKI    |         | 4.009.864|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 420|Nakup in gradnja osnovnih  |         | 4.009.864|
|  |sredstev          |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 43|INVESTICIJSKI TRANSFERI   |         | 1.596.841|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 431|Investicijski transf.    |         | 1.510.992|
|  |pravnim in fiz. osebam, ki |         |     |
|  |niso pror. uporabniki    |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 432|Investicijski transferi   |         |  85.848|
|  |proračunskim uporabnikom  |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
|III |PRORAČUNSKI PRESEŽEK    |      I – II| –723.370|
|  |(PRIMANJKLJAJ)       |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
|B  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN |         |     |
|  |NALOŽB           |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
|IV |PREJETA VRAČILA DANIH    |   750+751+752|  16.700|
|  |POSOJIL IN PRODAJA     |         |     |
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV     |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 75|PREJETA VRAČILA DANIH    |         |     |
|  |POSOJIL           |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 750|Prejeta vračila danih    |         |  16.700|
|  |posojil           |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 751|Prodaja kapitalskih deležev |         |     0|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
|V  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |         |     0|
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV     |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 441|Povečanje kapitalskih    |         |     0|
|  |deležev           |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
|VI |PREJETA MINUS DANA POSOJILA |      IV – V|  16.700|
|  |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |         |     |
|  |DELEŽEV           |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
|C  |RAČUN FINANCIRANJA     |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
|VII |ZADOLŽEVANJE        |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 50|ZADOLŽEVANJE        |         | 1.200.000|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 500|Domače zadolževanje     |         | 1.200.000|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
|VIII|ODPLAČILA DOLGA       |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 55|ODPLAČILA DOLGA       |         |  216.600|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
| 550|Odplačila domačega dolga  |         |  216.600|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
|IX |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |  I+IV+VII-II-V-|  276.730|
|  |SREDSTEV NA RAČUNIH     |       VIII|     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
|X  |NETO ZADOLŽEVANJE      |     VII-VIII|  983.400|
+----+----------------------------+-----------------+----------+
|XI |NETO FINANCIRANJE      | VI+VII-VIII-IX=-|  723.370|
|  |              |       III|     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
|XII |Stanje sredstev na računih |         |  103.414|
|  |konec preteklega leta    |         |     |
+----+----------------------------+-----------------+----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2008 ostajajo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-137/2007
Zagorje ob Savi, dne 3. novembra 2008
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.