Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4587. Razpis za prijavo možnih kandidatov za predsednika/-co Državne revizijske komisije, stran 14069.

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB5) in sklepa 2. seje Mandatno-volilne komisije Državnega zbora z dne 6. 11. 2008 objavljam
R A Z P I S
za prijavo možnih kandidatov za predsednika/-co Državne revizijske komisije
1.
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja v 5. členu določa, da predsednika in člane Državne revizijske komisije imenuje in razrešuje Državni zbor na predlog komisije, pristojne za volitve in imenovanja. Pristojna komisija objavi razpis za možne kandidate najkasneje v 15 dneh po predčasni razrešitvi. Predsednik in člani Državne revizijske komisije imajo status državnega funkcionarja, katerih mandat traja pet let in so lahko ponovno imenovani; v primeru predčasne razrešitve, se novi predsednik in član imenuje za preostanek petletnega mandata.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski jezik,
– da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
– da je dopolnil 30 let starosti,
– da ni obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja na zaporno kazen, ki je daljša od šestih mesecev,
– da ima vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju javnih naročil.
Predsednik mora imeti univerzitetno izobrazbo pravne smeri in opravljen pravniški državni izpit.
2.
Razpis je objavljen zaradi predčasne razrešitve predsednika Državne revizijske komisije, zato bo izbrani kandidat imenovan za preostanek petletnega mandata Državne revizijske komisije, oziroma za čas od imenovanja do 23. 12. 2009.
Mandatno-volilna komisija vabi k sodelovanju možne kandidate za predsednika/-co Državne revizijske komisije, da se prijavijo na razpis.
3.
Možni kandidati morajo prijavi predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije in, da aktivno obvlada slovenski jezik,
– potrdilo o univerzitetni izobrazbi pravne smeri in opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– potrdilo, da ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja na zaporno kazen, ki je daljša od šestih mesecev,
– dokazilo, da ima vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju javnih naročil,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
4.
Prijave z dokazili, navedenimi v točki 3 tega razpisa, naj možni kandidati posredujejo v roku 8 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Mandatno-volilna komisija Državnega zbora, Šubičeva 4, 1001 Ljubljana, poštni predal P.P. 636 z oznako: »PRIJAVA NA RAZPIS«. Prijave brez zahtevanih dokazil ne bodo upoštevane.
Št. 450-02/08-8/1
Ljubljana, dne 6. novembra 2008
Dušan Kumer l.r.
Predsednik Mandatno-volilne komisije
Državnega zbora