Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4604. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe, stran 14208.

Na podlagi 50., 60. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) župan Mestne občine Celje s tem
J A V N I M N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe
I.
Župan Mestne občine Celje naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka (s povzetkom za javnost) Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe, ki ga je pod št. 44/08 izdelal načrtovalec SGP NOVA d.o.o., Celje in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe je uskladitev prostorsko ureditvenih pogojev s Celjskim prostorskim planom in opredelitev pogojev za gradnjo poslovnih, proizvodnih in skladiščnih objektov s potrebno infrastrukturo.
III.
Gradivo iz prve točke bo od 19. 11. 2008 do vključno 19. 12. 2008 javno razgrnjeno:
– v prostorih Mestne občine Celje, soba za stranke Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, III. nadstropje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– na sedežu Krajevne skupnosti Teharje, Teharje 56, 3221 Teharje.
IV.
Javna obravnava bo potekala 10. 12. 2008 s pričetkom ob 16. uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
V.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek prostorsko ureditvenih pogojev. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 19. 12. 2008 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, ali na elektronski naslov prostor@celje.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »PUP Bežigrad-Bukovžlak«.
VI.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
VII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00001/2008-4200 PM
Celje, dne 5. novembra 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.