Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

Ob-9293/08 , Stran 3728
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks 01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si. 2. Opis predmeta prodaje so: a) Zemljiške parcele ob Savski poti v Litiji, 184/19 dvorišče v izmeri 1678 m2, 184/9 poslovna stavba v izmeri 711 m2 (prodaja se stavbišče brez objekta) in 184/21 dvorišče v izmeri 543 m2 vpisane v z.k. vl. št. 50 k.o. Litija, prodajalec namerava na zemljiški parc. 184/21 k.o. Litija zgraditi razbremenilnik in ostale vode za potrebe gradnje centralne čistilne naprave, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potrebe gradnje omenjenih objektov v korist občine, kakor tudi služnostna pravica za kanalizacijo, ki se že nahaja na tej nepremičnini. b) Zidana garaža pri stanovanjskem objektu Trg na Stavbah 8, Litija, s parc. št. 1345/77 travnik v izmeri 15 m2, vpisana v z.k. vl. št. 1095 k.o. Hotič. c) Dvosobno stanovanje v Dolenjskih Toplicah, Ulica Maksa Henigmana 55, 8. E vpisano v z.k. podvl. št. 872/8, k.o. Toplice, v izmeri 44,45 m2. d) Zemljiška parcela ob glavni cesti G2 – 108 Litija – Zagorje (v bližini krožišča pri Merkurju), 170/3 travnik v izmeri 298 m2 vpisan v z.k. vložku št. 560, k.o. Litija. e) Zemljiška parcela ob glavni cesti G2 – 108 Litija – Zagorje (v bližini krožišča pri Merkurju), 171 travnik v izmeri 318 m2 vpisan v z.k. vl. št. 560, k.o. Litija. f) Zemljiške parcele ob glavni cesti G2 – 108 Litija – Zagorje (v bližini krožišča pri Merkurju), 170/2 poslovna stavba v izmeri 9 m2 in travnik v izmeri 47 m2, parc. št. 987/6 pot v izmeri 29 m2, 987/5 travnik v izmeri 48 m2, parc. št. 169/2 travnik v izmeri 69 m2, parc. št. 168/5 njiva v izmeri 58 m2, parc. št. 987/17 pot v izmeri 27 m2 in parc. št. 127/54 travnik v izmeri 292 m2 vpisane v z.k. vl. št. 560, k.o. Litija. g) Zemljiška parcela na Prečni ulici v Litiji, 1338/16 gozd v izmeri 649 m2 vpisana v z.k. vl. št. 522, k.o. Hotič. Na predmetni parceli se nahaja cevovod javnega sistema oskrbe z vodo ter cevovod javne kanalizacije, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek javnega sistema oskrbe z vodo in javne kanalizacije v korist občine. h) Zemljiška parcela ob Savski poti v Litiji, 184/6 travnik v izmeri 993 m2 vpisana v z.k. vl. št. 50, k.o. Litija. Na predmetni parceli se nahaja cevovod javne kanalizacije, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek javne kanalizacije v korist občine. i) Dela zemljiških parcel v naselju Kresnice, 183 travnik v izmeri 2237 m2 in 184/1 travnik v izmeri 1632 m2 vpisni v z.k. vl. št. 419, k.o. Kresnice (brez dela parcele, kjer poteka javna pot). Na predmetnih parcelah se nahaja cevovod javnega sistema oskrbe z vodo in cevovod javne kanalizacije, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek javnega sistema z vodo in javne kanalizacije v korist občine. j) Poslovni prostor št. 11, z id. št. 11.E v izmeri 63,05 m2 na naslovu Valvazorjev trg 6 v Litiji, vpisan v z.k. podvložku 1761/11, k.o. Litija. k) Delnice družbe Cesto podjetje Ljubljana, družba pooblaščenka, d.d., Ljubljana, ki zajema 37 prednostnih delnic oznake CLPG in 7063 rednih delnic oznake CLPR. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin za predmet prodaje pod točko a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) in prodaja finančnega premoženja pod točko k). 4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja Za nepremičnine, ki so predmet prodaje pod a), je izklicna cena 295.000 EUR brez vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod b), je izklicna cena 5.000 EUR brez vključenega davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 300 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 2% davka na promet nepremičnin in ga plača kupec. Za nepremičnino, ki so predmet prodaje pod c), je izklicna cena 75.000 EUR brez vključenega davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 2% davka na promet nepremičnin in ga plača kupec. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod d), je izklicna cena 25.000,00 EUR brez vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 300 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod e), je izklicna cena 26.000,00 EUR brez vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 300 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnine, ki so predmet prodaje pod f), je izklicna cena 47.000,00 EUR brez vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 300 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod g), je izklicna cena 67.000,00 EUR brez vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 300 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod h), je izklicna cena 102.000,00 EUR brez vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 300 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnini, ki sta predmet prodaje pod i), je izklicna cena 370.000,00 EUR brez vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod j), je izklicna cena 70.000,00 EUR brez vključenega davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje 2% davka na promet nepremičnin in ga plača kupec. Za delnice, ki so predmet prodaje pod k), je izklicna cena 327.748,00 EUR, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 10.000 EUR, kar je najnižji znesek višanja. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija št. 01260-0100002491, v osmih dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih s pravnim poslom. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 3. 12. 2008 v veliki sejni sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 10. uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče Občine Litija, najkasneje do 2. 12. 2008 do 12. ure. 7. Višina varščine Interesenti so dolžni najkasneje do vključno 1. 12. 2008 vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-0100002491, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za nepremičnine pod a) oziroma b) oziroma c) oziroma d) oziroma e) oziroma f) oziroma g) oziroma h) oziroma i) oziroma j) in za finančno premoženje pod k)«. Najugodnejšemu dražitelju bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V primeru, da interesent plača varščino za vso premoženje, ki je predmet razpisa javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se varščina ne povrne. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom premoženja lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija na tel. 01/89-63-458 ali 01/89-63-434 ali na e-naslovu: manja.sarbek@litija.si ali jasna.tusar@litija.si. 9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem župana Občine Litija ustavi postopek prodaje vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki premoženja ter se pravočasno prijavijo, tako da: – plačajo varščino in predložijo dokazilo o plačilu, – predložijo izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni – za pravne osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe, – predložijo potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja za pravne osebe in s.p., – predložijo davčno številko za fizične osebe ali identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe, – predložijo overjeno pooblastilo (pri upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec, – predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine. Vse listine je potrebno priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine overjeno pri upravni enoti ali pri notarju. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe. 11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – dražbo bo vodila komisija, imenovana pri županu, – draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to je do vključno 2. 12. 2008 do 12. ure, prijavil na dražbo ter predložil dokazila navedena pod 10. točko, – pooblaščenec dražitelja mora predložiti overjeno pooblastilo s strani upravne enote ali notarja, – dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, – na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, – če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je premoženje prodano za izklicno ceno, – če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnine niso prodane, če eden ne zviša cene, – če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil na dražbo ter predložil dokazila navedena pod 10. točko odstopi od dražbe, varščina zapade v korist občine, – dražba je končana, ko je vodja dražbe trikrat izklical isto najvišjo ponudbo, – ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe (morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe), – javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi 20% DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.