Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

Št. 118/08 Ob-9295/08 , Stran 3741
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Dom upokojencev Nova Gorica, Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica. 2. Vrsta pravnega posla: ustanovitev stvarne služnosti za izgradnjo solarne elektrarne na strehi Doma upokojencev Nova Gorica. 3. Predmet služnosti: predmet služnosti je, da se na nepremičnini zemljiške parcele št. 1336/2, k.o. 2304 – Nova Gorica, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Novi Gorici, vpisana v z.k. vl. 1699 pri k.o. 2304 – Nova Gorica, ustanovi stvarna služnost za dobo 30 let, ki daje upravičenja, služnostni upravičenec pa se zavezuje za ustanovljeno služnost plačati denarno nadomestilo. 4. Upravičenja služnosti obsegajo: – pravico izgradnje oziroma postavitve solarne elektrarne na strešni površini 1.100 m s pripadajočo nosilno konstrukcijo ter aktivno opremo, pripadajočo infrastrukturo, priključkom na elektroenergetsko omrežje itd.; – pravico izvedbe napeljave aktivne opreme, kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje solarne elektrarne; – pravico vzdrževanja panelov, nosilcev, aktivne opreme, kablov in drugih instalacij, kar vključuje tudi prilagajanje tehničnemu napredku in razvoju na področju solarnih elektrarne; – pravico dostopa do panelov, nosilcev, aktivne opreme, kablov in drugih instalacij za potrebe njenega obratovanja in vzdrževanja; – pravica izgradnje oziroma postavitve solarne elektrarne, s pripadajočo nosilno konstrukcijo ter aktivno opremo, pripadajočo infrastrukturo, priključkom na elektroenergetsko omrežje itd., obsega vsa gradbena, montažna in druga dela, vključno s polaganjem in priklopom kablov in drugih instalacij, ki so, v skladu s pravili stroke, potrebna za začetek obratovanja solarne elektrarne na nepremičnini iz 3. točke; – vsa potrebna soglasja za izgradnjo in obratovanje solarne elektrarne bo pridobil služnostni upravičenec. 5. Pogoji za sodelovanje Ponudbo lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni. Fizične osebe morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta. Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih, ne morejo pridobiti pa morajo priložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Vsa dokazila morajo biti v slovenskem jeziku. 6. Višina letnega nadomestila in višina varščine Izklicna vrednost nadomestila za ustanovljeno služnost je 2.700,00 EUR letno. Zainteresirani morajo do vključno 17. 11. 2008 plačati varščino v višini 3.000,00 EUR na transakcijski račun Doma upokojencev Nova Gorica, št.: 01100-6030267515, UJP Urad Nova Gorica, z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti k ponudbi. Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v nadomestilo, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni po opravljenem javnem zbiranju ponudb. Če uspeli upravičenec ne podpiše predmetne pogodbe, organizator javne dražbe zadrži njegovo varščino. 7. Drugi pogoji, pravila za oddajo ponudbe in merilo za izbor Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti kuverti, kjer morajo ponuditi nadomestilo za stvarno služnost v znesku letne višine brez DDV in priložiti dokazila iz 5. in 6. točke te objave. Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba za javno zbiranje ponudb«. Ponudbe je treba oddati najkasneje do 1. 12. 2008 do 12. ure. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku, bo izločena iz postopka ocenjevanja ponudb. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo), bo pozvan k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo pet dni od prejema poziva za dopolnitev. Organizator javnega zbiranja ponudb bo izbral ponudnika, ki bo ponudil najvišjo letno nadomestilo brez DDV-ja. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, se lahko organizator javnega zbiranja ponudb odloči, da opravi z najugodnejšimi ponudniki še dodatna pogajanja. Ponudba mora veljati še 60 dni od dneva, ki je določen za oddajo ponudb. 8. Informacije Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na tel. 070/84-85-84. Za ogled strešne površine se lahko interesenti predhodno najavijo na isti telefon. Vzorec pogodbe lahko interesenti pridobijo na tajništvu zavoda ali pa ga zahtevajo po tel. 070/84-85-84 oziroma elektronski pošti: vasja.medvescek@dung.si. 9. Sklenitev pogodbe: uspeli upravičenec mora skleniti pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti najkasneje v 8 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega upravičenca (ponudnika). 10. Plačilo stroškov: upravičenec se obveže plačati stroške v zvezi s pripravo pogodbe v znesku 300,00 EUR in DDV, vse stroške z overitvijo pogodbe (notarski zapis), izvedbo pogodbe v zemljiški knjigi ter morebitne druge stroške v zvezi z izvedbo pogodbe. 11. Ustavitev postopka: organizator javnega zbiranja ponudb lahko do sklenitve pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb ustavi.