Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4614. Ugotovitev o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Ljutomer na naslednjega kandidata, stran 14215.

Ob upoštevanju ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Ljutomer, da je Mariji Gjerkeš Dogonik, roj. 26. 3. 1941, stanujoči Aškerčeva ulica 1, Ljutomer, na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9) prenehal mandat članice Občinskega sveta Občine Ljutomer, ker je odstopila, je Volilna komisija Občine Ljutomer, na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08)
U G O T O V I L A,
da je mandat člana Občinskega sveta Občine Ljutomer prešel na naslednjega kandidata z liste Demokratične stranke upokojencev Slovenije, DESUS v I. volilni enoti, to je: Jože Klemenčič, roj. 27. 11. 1939, stanujoč Ulica ob progi 7, Ljutomer.
Kandidat je dne 27. 10. 2008 podal izjavo, da sprejema funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ljutomer za preostanek mandatne dobe.
Št. 032-5/2008-420
Ljutomer, dne 30. oktobra 2008
Predsednik
Volilne komisije Občine Ljutomer
Oton Nemec l.r.