Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

Št. 478-0001/2008-1 Ob-9256/08 , Stran 3724
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji (v nadaljevanju prodajalka). 2. Predmet prodaje so nepremičnine: a) parc. št. 585/175 in parc. št. 590/1, obe k.o. Spodnja Rečica, za izklicno ceno 16.668,00 €, b) parc. št. 33/3 k.o. Rečica ob Savinji, za izklicno ceno 1.842,00 €, c) stanovanje pod ident. št. 13.E, vpisano v vl. št. 470/13 k.o. Rečica ob Savinji, na naslovu Rečica ob Savinji 107a, za izklicno ceno 30.600,00 €, d) stanovanje pod ident. št. 2.E, vpisano v vl. št. 394/2 k.o. Rečica ob Savinji, na naslovu Rečica ob Savinji 13, za izklicno ceno 6.800,00 €. Zgoraj navedene nepremičnine se prodajajo po sistemu videno–kupljeno. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru po tel. 03/839-18-30, v obdobju sedmih dni pred javno dražbo. 3. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji morajo najkasneje 15 minut pred pričetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo ter priložiti: – potrdilo o vplačani kavciji (original) ter celotno številko računa (št. banke in št. računa za primer vračila kavcije), – izpisek iz registra pravnih oseb (za pravne osebe), – pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če je oseba zastopnik, – osebno izkaznico, davčno in telefonsko številko (za fizične osebe). Javna dražba bo ustna v slovenskem jeziku. 4. Višina kavcije: dražitelji se morajo pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani kavciji, v višini 10% izklicne cene, ki jo nakažejo na transakcijski račun št. 01409-0100020992, pri UJP Žalec, z navedbo »plačilo kavcije«. 5. Vplačana kavcija: vplačana kavcija se všteje dražitelju, ki je uspel na javni dražbi v kupnino. Neuspelim dražiteljem se kavcija vrne v roku 8 dni po opravljeni dražbi, in sicer v vplačanem znesku. Kavcija mora biti vplačana najkasneje na dan dražbe do 10. ure. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v četrtek, 4. 12. 2008, ob 12. uri, v prostorih Občine Rečica ob Savinji. 7. Najnižji znesek višanja: izklicna cena na javni dražbi se povečuje za 200 €. Dražitelj, ki pred pričetkom javne dražbe prijavi svojo udeležbo ter priloži vsa zahtevana potrdila, pa ne pristopi k licitaciji predmeta javne dražbe se šteje, da je od licitacije odstopil in se mu kavcija ne vrne. 8. Na javni dražbi uspe dražitelj: na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. 9. Način in rok plačila kupnine: kupci so dolžni kupnino poravnati v 30 dneh po podpisu pogodbe. 10. Plačilo celotne kupnine Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Če izbrani kupec ne sklene prodajne pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, vplačana kavcija pa mu zapade kot skesnina. Tudi v primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se kavcija zadrži, pogodba pa razdre. Kupec je dolžan poravnati davek na nepremičnine, stroške sestave in overitve pogodbe ter prepisa v zemljiško knjigo. Primopredaja nepremičnin se opravi po overitvi pogodbe in plačilu celotne kupnine.