Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

SV 489/2008 Ob-9356/08 , Stran 3759
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Ternar iz Murske Sobote, opr. št. SV 489/2008 z dne 30. 10. 2008, je bilo dvosobno stanovanje v izmeri 62,30 m2, številka stanovanja 6, v II. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Lendavska ulica 43a, 9000 Murska Sobota, identifikator stavbe 1980.ES, ki stoji na parc. št. 270/2, vpisani v vložno številko 4127 katastrska občina Murska Sobota, s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih, napravah in s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem stanovanjske hiše na naslovu Lendavska ulica 43a, 9000 Murska Sobota, ki je v lasti kreditojemalke-zastaviteljice Mertük Slavice, Bratonci 144B, 9231 Beltinci, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 27. 10. 2008 sklenjene med Šoštarič Vlasto in Celec Gregorjem, oba na naslovu Lendavska ulica 43a, Murska Sobota, kot prodajalcema in Mertük Slavico, Bratonci 144b, Beltinci, kot kupovalko, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 5. 2003 sklenjene med Mura, European Fashion Design, Proizvodnja oblačil, d.d., Murska Sobota, kot prodajalko in Šoštarič Vlasto, Kukava 73, Juršinci in Celec Gregorjem, Postružnikova 8, Ljutomer, kot kupcema, na podlagi overjenega prepisa soinvestitorske pogodbe številka 13/LS-5/89 z dne 13. 4. 1989, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Murska Sobota in Tovarno oblačil in perila »Mura«, Murska Sobota, aneksa k tej pogodbi z dne 15. 12. 1989, sklenjenega med istima strankama in vknjižbenega dovolila k tej pogodbi z dne 20. 5. 2008, ki ga je podala Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, zastavljeno za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v znesku 93.200,00 CHF, s pp, s končnim rokom vračila 31. 10. 2033, v korist zastavne upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5860571.