Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

Ob-9273/08 , Stran 3744
1. Predmet prodaje je nepremičnina: parc. št. 831/4, travnik v izmeri 4242 m2, k.o. Rogoznica. Nepremičnina se nahaja v poselitvenem območju P11-P1/2 Industrijska cona – sever, ki je namenjeno industriji. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 70,00 €/m2 (brez DDV). 2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo fizične osebe, ki so državljani članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. Ponudniki za nakup nepremičnin svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 2. 12. 2008, na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«. Osebno prinesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestni občini Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, soba št. 24/2, najkasneje do 15. ure. Ponudbi priložijo: – Potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. – Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez upravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade v korist Mestne občine Ptuj. – Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni. – Pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo. 3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo je imenoval župan Mestne občine Ptuj, dne 5. decembra 2008 ob 10. uri, v sobi št. 28/2 na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Nepravilne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo oddane v skladu z določili tega razpisa, pristojna komisija ne bo upoštevala. 4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine. 5. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Ponudba mora veljati še 45 dni od roka odpiranja ponudb. 6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa. To določilo je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi. 7. Kupec nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse stroške sestave pogodbe, DDV in stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu kupnine. 8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Mestna občina Ptuj lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. 9. Nepremičnina se proda po načelu »videno – kupljeno«. 10. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, soba št. 24, tel. 02/748-29-68 – kontaktna oseba: Branko Novak.