Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4637. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob neimenovanem potoku v Dolnjem Brezovem v Občini Sevnica

MINISTRSTVA

4638. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2008
4639. Pravilnik o vodenju razvidov po Zakonu o športu
4640. Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev in razvida poklicnih športnikov
4641. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
4690. Pravilnik o postopkih zadolževanja občin
4691. Pravilnik o spremembi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov

USTAVNO SODIŠČE

4642. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4643. Sklep o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije
4644. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija
4645. Aneks št. 1 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

OBČINE

Braslovče

4685. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2008
4686. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega načrta (OPPN) za območje PA-5 Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah

Celje

4646. Odlok o lokacijskem načrtu Zagrad II
4647. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Dolgo polje III
4648. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje
4649. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Medlog, k.o. Ostrožno, k.o. Spodnja Hudinja in k.o. Trnovlje

Črnomelj

4650. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
4651. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Stari trg
4652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (del), Sinji vrh in Vinica
4653. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
4654. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče-Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
4655. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi Maleričeve hiše v Črnomlju, Ulica Mirana Jarca 18, za kulturni spomenik

Dobrovnik

4656. Obvezna razlaga 6. člena Odloka o lokacijskem načrtu za kmetijsko-poslovno cono v Dobrovniku

Grosuplje

4657. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Grosuplje – naselje parc. št. 269/2, 281/7 in 281/9
4658. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Stranska vas na zemljiščih parc. št. 774/3, 775/3, 776/2, 780/7, 7880/13, 780/15, 780/16, 798/4, 798/5, 822/11, 882/21, 882/24, 882/29, 882/31, 882/32, 883/4, 888/9, 922/21, 922/61, 1010/10, 1042/5 in 1042/15

Ivančna Gorica

4659. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica

Litija

4660. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo Litija (prečiščeno besedilo)

Majšperk

4661. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2007
4662. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2008
4663. Pravilnik o službenih mobilnih telefonih Občine Majšperk
4664. Odredba o razporeditvi poslovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Majšperk

Podčetrtek

4665. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2009
4666. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2009
4667. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek

Postojna

4668. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2008 in 2009
4669. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Postojna

Slovenj Gradec

4670. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec
4671. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Slovenj Gradec
4672. Sklep o spremembi Sklepa o pooblastilu za izvajanje gospodarskih javnih služb v Mestni občini Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

4673. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
4674. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ob potoku«
4675. Sklep o ukinitvi status zemljišča v splošni rabi – javno dobro
4676. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra
4677. Sklep o ukinitvi status zemljišča v splošni rabi – javno dobro

Šempeter-Vrtojba

4687. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šentrupert

4678. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5) – za Občino Šentrupert
4679. Pravilnik o spremembi Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šentrupert ter o povračilih stroškov
4680. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert
4681. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4682. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Trebnje

4683. Obvezna razlaga 16., 26., 27., 28., 36.a in 37. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Suho krajino v Občini Trebnje
4684. Obvezna razlaga 13., 28., 29., 30., 38.a in 39. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje – planske celote 1, 3, 4, 5

Tržič

4688. Pravilnik za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič

Turnišče

4689. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2008
AAA Zlata odličnost