Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008

Kazalo

4663. Pravilnik o službenih mobilnih telefonih Občine Majšperk, stran 14312.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 in 60/07) in 34. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je županja Občine Majšperk sprejela
P R A V I L N I K
o službenih mobilnih telefonih Občine Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
– pridobitev in prenehanje upravičenja do uporabe službenih mobilnih telefonov za javne uslužbence Občinske uprave Občine Majšperk (v nadaljevanju: občina),
– pogoji, načini in omejitve uporabe službenih telefonov ter postopanja ob prekoračitvi omejitev,
– vodenje evidence službenih mobilnih telefonov na občini.
2. člen
Službeni mobilni telefon (v nadaljevanju: SMT) je telefon, ki je last občine in ga uporabnik uporablja pri oziroma za izvrševanje službenih dolžnosti.
II. NAMEN UPORABE
3. člen
(1) Namen uporabe SMT je zagotoviti dosegljivost upravičenca, racionalnejša medsebojna komunikacija upravičencev, racionalnejše komunikacija s strankami in boljša izraba delovnega časa.
(2) Upravičenec mora biti dosegljiv in uporabljati mobilni telefon v skladu z namenom uporabe.
III. UPRAVIČENCI DO MOBILNEGA TELEFONA
4. člen
Upravičenec do mobilnega telefona je tisti uporabnik, kateremu je dodeljena pravica uporabe SMT pri izvrševanju službenih obveznosti.
5. člen
(1) Do stalne uporabe SMT so upravičeni:
– županja,
– direktor občinske uprave,
– drugi javni uslužbenci, za katere je tako določeno s sklepom o dodelitvi SMT v uporabo, ki ga izda županja.
(2) SMT se lahko s sklepom županje dodeli javnemu uslužbencu občine tudi v začasno uporabo, vendar le za čas izpolnjevanja pogojev namena njegove uporabe, v skladu s 5. členom tega pravilnika.
6. člen
Upravičenost do uporabe preneha v naslednjih primerih:
– če uporabniku preneha delovno razmerje v občini – z dnem prenehanja delovnega razmerja,
– z dnem poteka časa, za katerega je bil STM uporabniku dodeljen,
– s sklepom županje – z dnem izdaje sklepa,
– v primeru daljše odsotnosti z dela, ko uporabnik ne opravlja službenih obveznosti (bolniška odsotnost, porodniški dopust …).
IV. UPORABA
7. člen
SMT se uporabi zgolj pri izvrševanju službenih obveznosti njegovega uporabnika in le z namenom zagotoviti lažjo dosegljivost njegovega uporabnika in boljšo izrabo delovnega časa ter racionalizirati medsebojno komunikacijo zaposlenih javnih uslužbencev v občini in komunikacijo s strankami.
8. člen
Kriteriji za dodelitev SMT v uporabo so zlasti potrebe delovnega procesa.
9. člen
Dolžnosti uporabnika SMT so zlasti:
– stalna dosegljivost v okviru delovnega časa ali v drugem času, določen v sklepu o dodelitvi SMT v uporabo,
– uporaba SMT v skladu z njegovim namenom iz 5. člena tega pravilnika,
– upoštevanje mesečne omejitve uporabe SMT,
– uporaba SMT v skladu s proizvajalčevimi navodili,
– ravnanje s SMT s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– strokovno službo ali županjo pravočasno opozoriti na morebitne napake ali težave pri uporabi SMT,
– povrniti škodo, ki nastane po njegovi krivdi.
10. člen
Občina je zavezana uporabnikom kriti stroške uporabe SMT v naslednjih zneskih:
– županji in direktorju občinske uprave v višini 70,00 EUR mesečno, brez DDV in naročnine,
– ostali upravičeni uporabniki v znesku 20,00 EUR mesečno, brez DDV in naročnine.
11. člen
(1) Finančna služba občine uporabniku odtegne znesek prekoračitve predpisane ali odobrene omejitve porabe iz 10. člena tega pravilnika pri naslednjem obračunu plače na podlagi pisne izjave uporabnika o dovolitvi takega odtegljaja, ki jo uporabnik podpiše ob izdaji prevzemnice za SMT.
(2) Županja ali direktor občinske uprave lahko uporabnika s sklepom delno ali v celoti oprosti plačila prekoračitve predpisane ali odobrene omejitve iz 10. člena tega pravilnika.
12. člen
(1) Nadzor nad uporabo SMT se opravlja s preveritvijo izpiskov opravljenih klicev, ki jih posreduje ponudnik storitev mobilne telefonije.
(2) Županja ali direktor občinske uprave lahko od uporabnikov službenih mobitelov kadarkoli zahteva obrazložitev opravljenih klicev (kdo predstavlja določene klicane številke) in predložitev dokazil, da so bili klici res službeni.
V. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-25/2008-3
Majšperk, dne 6. novembra 2008
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost